PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Kształtowanie kultury zarządzania kierownika placówki oświatowej: technologie dialogowe oraz wzorce moralne

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article deals with the problem of the use of dialogue technologies in the formation of management culture of the head of an educational institution. It is noted that managerial culture as a component of the professional activity of the head of an educational institution is characterized by peculiarities of awareness of the behavior and activities of people in the organization and is an element of the culture of work, culture of professional activity. It is noted that in high school dialogue technologies that allow in a special way to demonstrate the moral meaning and the meaning of values and provide the basis for their deep consideration are actual. It was emphasized that the dialogue technology includes a sequence of stages that allow to realize the main tasks of the dialogue: a deep analysis of the problem, understanding of its value-semantic and moral content, development of dialogue culture. An intellectual dialogue (deep understanding of the essence of the problem, a high level of moral culture of dialogue interaction); intellectual-based dialogue (involves participants in the search for value meanings, in the process of identifying the system of individual value orientations), reflexive dialogue (allows you to evaluate your own potential and define lines of feedback participants – the leader), motivational dialogue (revealing of interest both to the problem and to the dialogue technology itself), self-actualizing dialogue (appointment – full presentation itself) and others have been marked out. The education of the head of the educational institution in the atmosphere of dialogue and cooperation is much more effective, since the dialogue provides equal conditions for all participants in the educational process, and spiritually-oriented communication contributes to the development of the individual and the realization of the potential of not only students, future leaders of educational institutions, but also of a teacher. It is concluded that the features of the dialogue lead to its definition as a technique of a deep and adequate understanding of the personality, assistance in solving psychological problems, stimulation of the desired changes. The dialogue technologies are aimed at creating conditions for the individual to learn the cultural experience, moral guidelines, social norms of the past and the present; for the formation and development of social qualities of the individual, which will promote professional development, for self-determination and self-actualization of the individual.
PL
W artykule rozpatrzono problem wykorzystania technologii dialogowych przy kształtowaniu kultury zarządzania kierownika oświatowej placówki. Kulturę zarządzania jako część działalności zawodowej kierownika w placówce oświatowej charakteryzuje świadomość zachowania oraz działalność ludzi w organizacji. Ważny jest też element kultury pracy oraz element kultury działalności zawodowej. Zauważono, że w szkole wyższej aktualne są technologie dialogowe, które umożliwiają prezentację moralnego sensu i znaczenia walorów oraz tworzą podstawę ich głębokiej analizy. Podkreśla się, że technologia dialogowa przewiduje kolejność etapów, które umożliwiają zrealizowanie głównych zadań dialogu. Są to: głęboka analiza problemu, pojmowanie jego sensu i moralnej treści, rozwój dialogowej kultury. Wyodrębniono: dialog duchowy, dialog refleksywny, dialog motywujący oraz dialog samorealizujący. Sformułowano wniosek, iż cechy dialogu pozwalają na definiowanie go jako: cennej techniki poznawania i rozumienia drugiego człowieka; techniki udzielania pomocy przy rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz stymulowania chęci zmian. Technologie dialogowe są powołane do tego by stworzyć warunki niezbędne dla przyswojenia przez osobę kulturalnego doświadczenia, moralnych wzorców, społecznych norm przeszłości i teraźniejszości oraz dla stanowienia i rozwoju społecznych cech człowieka, które sprzyjają zawodowemu doskonaleniu, samostanowieniu i samorealizacji osobowości.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Амеліна, С.М., 2011, Діалогічні методи навчання в аграрному ВНЗ. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, № 159 (1), pp. 213–216.
 • Бахтин, М.М., 1986, Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство.
 • Бодалев, А.А., 1990, Психологические условия гуманного педагогического общения. «Советская педагогика», pp. 65–71.
 • Вудкок, М., 1991, Раскрепощенный менеджер. Москва: Дело.
 • Єльнікова, Г.В., 2004, Культура управлінської праці керівника загальноосвітнього навчального закладу. «Управляння школойу», № 35 (83), pp. 2–4.
 • Конаржевский, Ю.А., 1999, Менеджмент и внутришкольное управление. Москва: Образовательный Центр «Педагогический поиск».
 • Королюк, С.В., 2003, Управлінська культура керівника школи. «Постметодика», № 5–6, pp. 85–88.
 • Підготовка керівника середнього закладу освіти, 2004, Київ: Міленіум.
 • Товканець, О.С., 2016, Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, № 12, pp. 117–124.
 • Хриков, Є.М., 2006, Управління навчальним закладом. Київ: Знання.
 • Юнг, К.Г., 1994, Аналитическая психология. Санкт-Петербург: Кентавр.
 • Ярковой, О.М., 2002, Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти. Харків: Нац. ун-тім. В.Н. Каразіна.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_127-137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.