PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Wartość egzystencjalna twórczości muzycznej (opinia i orientacja zmysłowa)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The basis of the research is a semantic analysis of existential value in the context of the interpretation of musical creativity. The aim of the article is to interpret the value-related nature of music as existential creation. The methodology of the research has been determined by the integral approach, which involves combining general scientific concepts with the method of analysis, synthesis, and summarizing. The method of comparative analysis and analogy, which is applied to the interpretation of such categories as creativity, music and existence, has also been used in the study. The topicality of the research is reflected in the contemporary educational concept, which considers the interpretation of value-related issues to be a method of more substantial interpretation of an individual’s development level, his/her role status of a personality, which, in turn, determines social opportunities in educational activities. In the conclusions, the author proves that music becomes creative work only in the existential area, since only a person’s existence has a unique creative potential to display personal characteristics in life. Therefore, modern science cannot remain uninvolved in the consideration of the issues of the new age.
PL
Podczas badań dokonano analizy wartości egzystencjalnej w kontekście problemu twórczości muzycznej. Metodologia badań jest oparta na podejściu integracyjnym, które przewiduje połączenie ogólnonaukowych koncepcji z metodą analizy, syntezy i uogólnienia. Wykorzystano też metodę analizy porównawczej i analogii, które znalazły zastosowanie w uzmysłowieniu kategorii twórczości, muzyki, egzystencji. Nowość naukowa ma swoje odzwierciedlenie we współczesnej koncepcji edukacyjnej, która odwołuje się m.in. do uzmysłowienia problemów wartości. Udowodniono, iż muzyka staje się twórczością wyłącznie na płaszczyźnie egzystencjalnej, ponieważ tylko egzystencja ludzka ma wyjątkowy twórczy potencjał jako „wykrycie osobowości w byciu”.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Асафьев, Б.В., 1973, Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовани. Львів: Музыка.
 • Бердяєв, Н.А.,1989, Философия свободи. Смысл творчества. Москва: Правда.
 • Булатов, М.О., 2009, Філософський словник. Київ: Стилос.
 • Бычков, В.В., 1991, Малая история византийской эстетики. Київ: Путь к истине.
 • Васюріна, А.О., 2004, Гедоністичність сприйняття просторової досконалості музичного світу. In: Сучасна картина світу: Інтеграція наукового та позанаукового знання: зб. наук. праць, Вип. 3. Суми: Мрія-1, pp. 175–181.
 • Виготський, Л.С., 1991, Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. Москва: Просвещение.
 • Гомілко, О., 2010, Музика. Гармонія сфер чи інструмент культури?. «Докса», Вип. 15, pp. 276–285.
 • Капічіна, О.О., 2012, Феноменологічні основи проблеми музичного сприйняття. In: Вісник «ДонНУЕТ» ім. М. Туган-Барановського, Вип. 2 (54), Донецьк, pp. 164–168.
 • Майданов, А.С., 2008, Методология научного творчества. Москва: ЛКИ.
 • Монахов, C.Л., 2002, Сущность феномена музыки в метафизике А. Шопенгауэра. Альманах «Studia culturae», № 3, pp. 140–147.
 • Сартр, Ж.-П., 2001, Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології. Київ: Основи.
 • Nietzsche, F., Scholarly Editions, http://www.nietzschesource.org/ [access: 22.03.2017].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_153-162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.