PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Rozwój duchowego potencjału przedszkolaków przy pomocy środków pedagogiki ludowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The essence of the concepts of spirituality, morality, religion in the scientific literature is defined in the paper; the goals and tasks of spiritual education of preschoolers are justified; the content of preschoolers’ spiritual education in software support of the modern nursery schools is highlighted; folk pedagogy as a means of preschoolers’ spiritual development is characterized; methodical recommendations on the usage of folk pedagogy in the preschoolers’ spiritual development are developed. The study has proved that the spirituality of every child, his humanity, begins with native home, mother’s lullaby, grandmother’s stories and fragrant bread among the cherry orchard, parental reliable shoulder and grandfather’s advice, trusted friends with their humor, games and entertainment. It is proved in this paper, that folk pedagogy due to the traditions, customs and rituals of national calendar provides the ideals of goodness, morality, aesthetics to preschoolers, and every child having suffered for a beneficial effect of national spiritual treasures, honorably aspires to follow parents, grandparents and ancestors’ wills, strengthens their family tree with good deeds. We have proved that spiritual education is held by means of language, song, prayer, fairy-tale, lives of saints and heroes, poetry, festivals, entertainment, etc.
PL
W oparciu o literaturę naukową w artykule przedstawiono definicje pojęć: „duchowość”, „moralność”, „religijność”. Uzasadniono też cel i zadania duchowego wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, zaprezentowano treści programowo-metodyczne, dokonano charakterystyki pedagogiki ludowej oraz przedstawiono rekomendacje dotyczące użycia środków pedagogiki ludowej dla duchowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Na podstawie przeprowadzonych badań dowiedziono, że duchowość każdego dziecka i jego humanizm mają swoje początki w domu rodzinnym, w świetle ogniska domowego, śpiewanej przez matkę kołysanki, opowiadanych przez babcię bajek, pachnącego chleba i sadu wiśniowego, a także silnych ojcowskich ramion, dobrych rad dziadka, wiernych przyjaciół z ich poczuciem humoru, różnych zabaw i rozrywek. W pracy wykazano, iż pedagogika ludowa, na którą składają się: tradycja, obyczaje, ceremonie kalendarza ludowego, rozwija w dzieciach przedszkolnych takie cechy, jak dobroć, moralność, poczucie estetyki. Każde dziecko, które poznało korzystny wpływ „ludowych skarbów duchowych”, zamierza zatem godnie przestrzegać testamentu rodziców, dziadków i pradziadków, pragnie utrwalać własny rodowód poprzez dobre uczynki. Wykazano także, że wychowanie w wymiarze duchowym jest realizowane przy pomocy języka, bajki, pieśni, modlitwy, przykładów życia świętych i bohaterów, świąt, rozrywek itp.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Алексеєнко, А.П., 2004, Природа духовності. Харків: Факт.
 • Андрусич, Н.О. (ред.), 1999, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Київ: Дошкільне Вихованн.
 • Андрущенко, И.В., 2006, Философский словар. Київ: А.С.К.
 • Артемова, Л.В., 1974, Моральне виховання дошкільників (Формування суспільних взаємин дітей у грі). Київ: Радянська школа.
 • Бабенко, Н.Б., 2005, Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім’ї. «Український соціум», № 1 (6).
 • Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”. 2008. Київ: Світич.
 • Білан, О.І., 2012, Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”. Тернопіль: Мандрівець.
 • Богуш, А.М., 2000, Дефініції “духовність” і “моральність” в аспекті національного виховання в Україні. In: Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб. наук. Прац, кн. 1.
 • Богуш, А.М., Лисенко, Н.В., 2003, Українське народознавство в дошкільному закладі: практикум: навч. посіб. Київ: Вища школа.
 • Бондарчук, О.І. (ред.), 2001, Педагогічний словник. Київ: Педагогічна думка.
 • Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2001, Київ.
 • Гнатюк, Ю.В., Гнатюк, В.С., 2007, Сказання про стародавні минувшини руські. Запоріжжя: Дніпро. Металург.
 • Городиська, В.В., Мацелюх, Р., 2016, Поняття “духовність”, “моральність”, “релігійність” у контексті духовного розвитку дітей дошкільного віку. «Молодь і ринок», № 4.
 • Духнович, О.В., 2003, Народна педагогія. Вибрані твори. Ужгород: Закарпаття.
 • Жуков, С.М., 2011, Духовне виховання підростаючого покоління в Україні, http://eprints.zu.edu.ua/7309/1/vip_59_6.pdf [access: 04.04.2017].
 • Зеньковский, В.В., 1993, Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Москва: Свято-Владимирского братства.
 • Ильин, И.А., 1993, Путь к очевидности. Москва: Республіка.
 • Каган, М.С., 1985, О духовном. «Вопросы философии», № 9.
 • Калуська, Л.В., 2014, Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей ранньоговіку “Соняшник”. Тернопіль: Мандрівець.
 • Крутій, К., 2011, Про комплексну додаткову освітню програму “Дитина в дошкільні роки” «Дитячий Садок», № 1.
 • Крымский, С.Б., 1992, Контуры духовности. Новые контексты идентификаци. «Вопросы философии», № 12.
 • Лавриченко, Н., 2003, Категорії “соціальність”, “духовність” і “моральність” в сучасній педагогічній науці. «Шлях освіти», № 1.
 • Макаренко, А.С., 1977, Лекции о воспитании детей. In: Избранные педагогические сочинения: В 2 т. «Просвещение», № 2.
 • Поніманська, Т.І., 2008, Дошкільна педагогіка. Київ: Академвидав.
 • Програма “Впевнений старт”, 2010, Київ, http://old.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/progr_rozv/1.pdf [access: 04.04.2017].
 • Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Малятко», 2001, Київ.
 • Русова, С.Ф., 1996, Вибрані педагогічні твори. Київ: Освіта.
 • Силуянова, Н.В., 1990, Духовность как способ жизнедеятельности человека. «Філософський Науки», № 12.
 • Сухомлинська, О.В., 2002, Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських духовних цінностей. «Шлях освіти», № 4.
 • Сухомлинський, В.О., 1976, Вибр. твори: у 5 т., Т. 1. Київ: Радянська школа.
 • Тюріна, Т., 2005, Духовна педагогіка: витоки, сутність і перспективи розвитку. Львів: Сполом.
 • Ушинський, К.Д., 1955, Твори, Т. 6. Київ: Радянська школа.
 • Ушинський, К.Д., 1983, Праця в ї психічному і виховному значенні.
 • Вибрані педагогічні твори. У двох томах. Теоретичні проблеми педагогіки, Т. 1. Київ: Радянська школа.
 • Шевченко, А.И., 2001, Нравственные критерии современных технологий. «Человек и хрістянское мировоззреньє», № 6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_51-74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.