PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Wychowanie estetyczne dzieci w starszym wieku przedszkolnym

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The essence of the aesthetic education of preschoolers, which involves the formation of the ability to perceive, feel, understand beauty in life and art; the desire to participate in the transformation of the surrounding world according to the laws of the beauty; the development of artistic-aesthetic competence (emotional-sensual, cognitive, practical, value-based, creative components) are discussed in this research. The content of aesthetic education of preschoolers, which means the formation of children’s aesthetic attitude to reality and aesthetic activity, as well as mastering of the aesthetic culture fundamentals, the development of aesthetic perception, aesthetic senses, ideas and judgments, aesthetic taste and so forth are analysed. Well-timed communication with works of various types of art, introduction of the child into the world of beauty and harmony is an important task of aesthetic education. Beauty is inseparable from kindness, it ennobles life, inspires to good deeds. An adult helps to find, feel and understand the beauty of poetry, music, and painting. Through art a child can understand more about everything in the surrounding world: nature, objects, work, spiritual heritage. The level of artistic-aesthetic development of a senior preschooler is manifested in a sense of satisfaction from the process and the results of creative artistic-aesthetic activities. This development is established by the art’s influence on the growth of the aesthetic culture level of the child’s personality, level of aesthetic qualities and abilities, aesthetic experience and aesthetic attitude to the surrounding world, the process and the results of child’s creativity.
PL
W badaniu została przedstawiona istota wychowania estetycznego dzieci w starszym wieku przedszkolnym, co przewiduje kształtowanie zdolności dostrzegania, odczuwania oraz zrozumienia piękna w życiu i sztuce, chęci brania udziału w przetwarzaniu otaczającego świata według zasad piękna, rozwoju kompetencji artystycznej i estetycznej (komponent: emocjonalnie-zmysłowy, poznawczy, praktyczny, wartościowy, twórczy). Dokonano analizy treści wychowania estetycznego przedszkolaków, rozumiejąc je jako: kształtowanie u dzieci estetycznego stosunku do rzeczywistości i estetycznej działalności, opanowanie podstaw kultury estetycznej, rozwój estetycznego dostrzegania świata, estetycznych uczuć, pomysłów i opinii, estetycznego gustu itp. Stosowny czas początku komunikowania się z dziełami sztuki, wprowadzenie dziecka do świata piękna i harmonii to ważne zadania wychowania estetycznego. Piękno jest nierozerwalnie połączone z dobrocią, to ono uszlachetnia życie, inspiruje do dobrego postępowania. Dorosły pomaga odnaleźć, odczuć oraz zrozumieć piękno poezji, muzyki, plastyki, a poprzez sztukę pozwala głębiej uświadomić sobie wszystko, co otacza dziecko: przyrodę, przedmioty, pracę, dziedzictwo duchowe. Poziom artystycznie-estetycznego rozwoju starszego przedszkolaka ujawnia się w odczuciu zadowolenia z procesu oraz wyników twórczej działalności artstyczno-estetycznej. Rozwój ten jest spowodowany wpływem sztuki na: podwyższenie poziomu podstaw kultury estetycznej osobowości dziecka, ukształtowanie estetycznych cech i zdolności, estetycznego doświadczenia oraz estetycznego traktowania otaczającego świata, procesu i wyników własnej twórczości.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Газнюк, Л.М., Могильова, С.В., М’яснікова, Н.О., Салтан, Н.М., 2011, Естетика. Київ: Конкорд.
 • Гончаренко, С.У., 1997, Український педагогічний словник. Київ: Либідь.
 • Дубасенюк, О.А., 2004, Практикум з педагогіки. Київ: Центр навчальної літератури. Енциклопедія освіти, 2008, Київ: Юрінком-Інтер.
 • Зязюн, І.А., Миропольська, Н.Є., Хлєбнікова, Л.О., 1998, Виховання естетичної культури школярів. Київ: Ізмін.
 • Зязюн, І., Сагач, Г., 1997, Краса педагогічної дії. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу.
 • Казмерчук, І., Федорова, М., 2012, Естетичне виховання дошкільників засобами природи. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини.
 • Калініна, Л., 2006, Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. «Рідна школа», № 3.
 • Клокова, Ю., 2011, Формування художньо-естетичного смаку в дошкільників. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): методичні та практичні матеріали. Вип. 2, Київ.
 • Костюк, С., Естетичне виховання дошкільника – складова гармонійного розвитку дитини. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток): методичні
 • та практичні матеріали. Вип. 2, Київ.
 • Кузьмінський, А.І., Омеляненко, В.Л., 2006, Педагогіка у запитаннях і відповідях. Київ: Знання.
 • Матвієнко, С.І., 2016, Художня праця та основи дизайну. Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
 • Одерій, Л., Роздимаха, А., 2010, Розвиток художніх та естетичних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Актуальні пролеми психолого-педагогічного та соціального супроводу дитини на ранніх етапах соціалізації. Гуманізація навчально-виховного процесу, Спецвипуск 4, Ч. 1, Слов’янськ.
 • Паласевич, І., 2012, Зміст естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Дрогобич, Актуальні проблеми дошкілля.
 • Петрушенко, О.П., 2009, Словник з естетики. Львів: Магнолія.
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 2013, Тернопіль: Мандрівець.
 • Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», 2013, Тернопіль: Мандрівець.
 • Сапожнік, О., 2002, Феномен естетичного виховання у вітчизняній науковій літературі. «Рідна школа», № 8–9.
 • Сухомлинський, В.О., 1976, Вибрані твори. В 5-ти т., Т. 2. Київ: Радянська школа.
 • Харламов, И.Ф., 2002, Педагогика. Минск: Университетское.
 • Шевчук, А., 2012, Дитина у світі культури: орієнтири до освітньої лінії. «Дошкільне виховання», № 9.
 • Юзвак, Ж., 2000, Естетичне сприймання: психологічний аспект. «Початкова школа», № 12.
 • Ярмаченко, М.Д., 2001, Педагогічний словник. Київ: Педагогічна думка.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_75-89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.