PL EN


2018 | 37 | 2 |
Article title

Rozwój osobowości dziecka jako podstawowej wartości edukacji domowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Education in a post-industrial society serves a person as far as social and professional protection is concerned. It allows one to adapt to changes in life, to develop the mind and soul, or to reflect on the challenges of the new millennium. The humanistic values of education cause the change of the authoritarian-disciplinary model of tuition to the person-oriented one. It is important to turn knowledge into a personal value; to generate positive motivation; to deepen individualization in education. Education should be aimed at the development of the individual in all its diversity. The modern market of educational services in Ukraine is marked by diversity. Ukrainian education is trying to form a new generation of the national elite, reviving and introducing alternative models and forms of education by reforming the main links. Individual training and education among children occupies a special place. It is embodied in conditions of home (family) education. Home education is a phenomenon of the social sphere of society, the main characteristic of which is the individualization of the upbringing and education of children in the family, carried out by parents or a specially invited teacher. It demonstrates the tendency to social interaction, the social mechanism for the development of family and public education. Home education solves social problems in an individual form, meets the consolidated requests of the family, its educational choice, as well as the needs of society and the states. Home tutorship is an educational system that implements the values of education through the unity of education and upbringing; comfortable interaction of the teacher with the child; use of advanced pedagogical technologies. The pedagogical potential of tutorship is the ability to provide an individual trajectory of the child’s educational and personal development. Modern pedagogy is largely determined by the moral and spiritual values of the teacher, tutor, mentor, his world outlook, views of the world, moral attitudes. In the conditions of home (family) education, home teachers, teachers, tutors perform a number of social functions (socialization, adaptation, socio-cultural rehabilitation, etc.), as well as traditional duties – to teach, to educate, to enlighten, to develop.
PL
Celem edukacji w społeczeństwie postindustrialnym jest ochrona społeczna i zawodowa ludzi, co pozwala na dostosowanie się do zmian życiowych, rozwijanie umysłu i siły psychicznej oraz skłania do zastanowienia się nad wyzwaniami nowego tysiąclecia. Edukacja powinna być skierowana na rozwój osobowości we wszystkich jego aspektach. Rynek nowoczesnych usług edukacyjnych na Ukrainie cechuje różnorodność. Edukacja ukraińska próbuje tworzyć nową generację narodowej elity, ma na celu wprowadzenie alternatywnych modeli i form edukacji. Indywidualne szkolenie i kształcenie zajmują tu szczególne miejsce, a są realizowane w ramach edukacji domowej. Główną cechą tego typu edukacji jest indywidualizacja kształcenia i szkolenia dzieci w rodzinie, prowadzonego przez rodziców lub specjalnie zaproszonego nauczyciela. W jej efekcie uwypukliła się skłonność do interakcji społecznych, okazało się też, że ważny jest mechanizm społeczny rodziny oraz opieki społecznej i edukacji. Edukacja w domu rozwiązuje wiele problemów społecznych w indywidualnej formie. Należy dodatkowo wskazać na domową edukację guwernerską. Jest to system edukacyjny, który uwzględnia różne wartości edukacji poprzez: ujednolicenie kształcenia i szkolenia, wygodne współdziałanie nauczyciela z dzieckiem, wykorzystanie nowoczesnych technologii edukacyjnych. Pedagogiczny potencjał guwernerstva tkwi w zdolności do zapewnienia indywidualnej trajektorii edukacyjnej i osobistego rozwoju dziecka. Nowoczesna pedagogika w dużej mierze zależy od moralnych i duchowych wartości nauczyciela, wychowawcy, mentora, jego poglądów na świat i przyjmowanych postaw moralnych. Jeśli chodzi o nauczycieli wychowania w domu, opiekunowie pełnią szereg funkcji społecznych (socjalizacja, adaptacja rehabilitacji, funkcje społeczno-kulturowe itd.), oraz wykonują tradycyjne obowiązki – uczą, kształcą, rozwijają.
Year
Volume
37
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-21
Contributors
References
 • Александрова, О.Ф., 2009, Гуманістичні педагогічні цінності майбутніх учителів як основа професійної діяльності. In: Збірник наукових праць. Класичного приват. ун-ту «Педагогика формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах», № 4 (57).
 • Гершунский, Б.С., 1998, Философия образования для ХХІ века (В поисках практикоориентированных образовательных концепций). Москвa: Совершенство.
 • Гордон, Э., 2008, Столетия тьюторства. Ижéвск: ERGO.
 • Коваленко, Є.І. (ред.), 2008, Енциклопедія батьківства. Київ: КНТ.
 • Єльникова, О. Домашнє навчання як альтернативна форма загальної середньої освіти, http://education-ua.org/ua/ [access: 19.02.2017].
 • Кобилянська, Л.І., 2012, Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх гувернерів. Чернівці: Чернівецький національний університет.
 • Левченко, Т.І., 2002, Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних
 • системах. Вінниця: Нова Книга.
 • Грицюк, М.І., Каратаєва, М.І. (ред.), 2005, Нові форми здобуття дошкільної освіти. Тернопіль: Мандрівець.
 • Огневюк, В.О. (ред.), 2012, Освітологія: витоки наукового напряму. Київ: Едельвейс.
 • Сарапулова, Є.Г., 2003, Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера. Київ: МАУП.
 • Сергеев, И.С., 2004, Основы педагогической деятельности. Санкт-Петербург: Питер.
 • Сластенин, В.А., 2002, Педагогика. Москва: Академия.
 • Шумаєва, С., 2011, Навчання вдома як альтернатива формальній шкільній освіті: світовий вимір. «Порівняльно-педагогічні студії», № 1 (7).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_2_91-103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.