PL EN


2018 | 37 | 3 |
Article title

Oczekiwania pielęgniarek dotyczące formy zwracania się do nich pacjentów

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Interpersonal communication skills in the patient – nurse relationship seem to be crucial in the whole care process. Nowadays, nurses’ reluctance to the phrase “sister” is becoming more and more visible. The aim of the work was to get to know nurses’ opinions on various forms of patients’ addressing them, and to assess which form is the most appropriate and why. The research was carried out in November and December 2017 at the nurses’ workplaces, such as hospitals and clinics. 115 people were included. The test method was a diagnostic survey. In the research, the following factors were adopted as independent variables: professional experience, type of school completed, occupied position and mode of work. A questionnaire was used, and the research tool was a questionnaire of own authorship. The chi-squared independence test was used to develop statistical research. The Cramér test was used to measure the magnitude of the compound’s strength in the case of rejecting the null hypothesis of independence. On the basis of the conducted research, it was stated that nurses do not accept the “sister” form of address. They also do not accept diminutive, overly polite forms. The studies showed a relationship between seniority, position, work mode and the choice of the best form of address to the nurse and acceptance of the phrase “sister”.
PL
Umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej w relacji pacjent – pielęgniarka wydają się być kluczowe w całym procesie opieki. Współcześnie coraz częściej daje się zauważyć niechęć pielęgniarek do formy zwrotu „siostro”. Celem pracy było poznanie opinii pielęgniarek na temat różnych form zwracania się pacjentów do nich i oceny, która z form jest najwłaściwsza i dlaczego. Badania były prowadzone w listopadzie i grudniu 2017 roku w miejscach pracy pielęgniarek (szpitale i przychodnie). Objęto nimi 115 osób. Metodę badań stanowił sondaż diagnostyczny. W badaniach za zmienne niezależne przyjęto następujące czynniki: staż pracy w zawodzie, rodzaj ukończonej szkoły, zajmowane stanowisko i tryb pracy. Zastosowano technikę ankietową, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Do opracowania statystycznego badań posłużono się testem niezależności Chi kwadrat. Do pomiaru wielkości siły związku w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej o niezależności wykorzystano test fi i V Craméra. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pielęgniarki nie akceptują formy zwrotu „siostro”. Nie akceptują również form zdrobniałych, nadmiernie ugrzecznionych. W badaniach wykazano zależność między stażem, stanowiskiem, trybem pracy a wyborem najlepszej formy zwrotu do pielęgniarki i akceptacją zwrotu „siostro”.
Year
Volume
37
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-19
References
 • Adamiec M., 2010, Altruizm a pielęgniarstwo. Bezinteresowność czy wyższy egoizm?. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, 1–2.
 • Czerw A., Religioni U., Matuszna A. i wsp. 2012, Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. „Hygeia Public Health”, 47(3).
 • Florek K., 2005, W trosce – by nie zaniedbać człowieka jako osobę. W: E. Krajewska-Kułak, M. Sierakowska, J. Lewko, C. Łukaszuk (red.), Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Białostocka Biblioteka Pielęgniarki i Położnej, Białystok.
 • Fromm E., 2010, O sztuce miłości. REBIS, Poznań.
 • Gaertner H., 2007, Albert Schweitzer – życie, myśl i dzieło. WAM, Kraków.
 • Giddens A., 2004, Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kępiński A., 2001, Rytm życia. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kowalczyk S., 2002, Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej. W: I. Wrońska, J. Mariański (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 • Krakowska D., 2013, Prawo medyczne dla pielęgniarek z wprowadzeniem W.C. Włodarczyka. LEX a Wolter Kluwer Business, Warszawa.
 • Leksowska A., Jaworska I., Gorczyca P., 2011, Choroba somatyczna jako wyzwanie adaptacyjne dla człowieka. „Folia Cardiologica Excerpta”, 6(4).
 • Mandecki M., 2005, Znaczenie właściwej komunikacji między personelem medycznym, a pacjentem w opiece medycznej. „Pielęgniarstwo XXI wieku”, 3(12).
 • Nikołajew J., Leśniewska G., 2011, Jak usprawnić komunikację w przestrzeni społecznej?. „Master of Business Administration”, 1(116).
 • Rżewska I., 1987, Filozoficzno-społeczne podstawy pielęgniarstwa. W: I. Rżewska (red.), Pacjent – pielęgniarka, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R., 2004, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sieńko M., 2002, Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Stewart J., 2014, Idea książki. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji międzyludzkiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szostek A., 2002, Etyka jako nauka filozoficzna. W: I. Wrońska, J. Mariański (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, Lublin.
 • Wciórka B., 2008, Diagnoza społeczna 2007. Zaufanie społeczne w latach 2002–2008. Raport CEBOS, luty 2008.
 • www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/quot-Siostro-quot-quot-pani-magister-quot-a-moze-quot-pani-pielegniarko quot-Nie-wiesz-po-prostu-spytaj,118597,10.html[dostęp: 18.02.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_3_107-122
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.