PL EN


2018 | 37 | 3 |
Article title

Edukacyjne uwarunkowania kompetencji międzykulturowych polaków na emigracji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była próba ustalenia zależności miedzy uwarunkowaniami edukacyjnymi polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poziomem przyswojenia kompetencji międzykulturowych. Uwarunkowanie edukacyjne zawężono do wymiaru oceny końcowej, z jaką badane osoby ukończyły studia oraz szkołę średnią. Przebadano łącznie 261 osób, z czego do analiz zakwalifikowano 119 kwestionariuszy tych, którzy wykazali się co najmniej pięcioletnim stażem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Badania przeprowadzono metodą sondażową z technika ankietową oraz narzędziem badawczym własnej konstrukcji. Jak wykazały wyniki badania, poziom przyswojenia analizowanych kompetencji międzykulturowych jest uzależniony od oceny, z jaką badani ukończyli studia i szkołę średnią. W grupie badanych z wykształceniem wyższym najwyższym, dobrym poziomem przyswojenia analizowanych kompetencji wykazali się badani, którzy ukończyli studia z oceną dobrą i bardzo dobrą. Natomiast w grupie badanych z wykształceniem średnim najwyższy dobry poziom przyswojenia analizowanych kompetencji wykazali badani z oceną dostateczną na świadectwie. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność edukacji międzykulturowej uczestników procesu edukacyjnego niezależnie od jego poziomu (wyższy, średni, zawodowy, podstawowy). W programach wszystkich realizowanych przedmiotów powinny znaleźć się efekty kształcenia z zakresu kompetencji międzykulturowych, ponieważ jest to nie tylko gwarancją sukcesu życiowego czy też zawodowego, ale również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wpływu na kreowanie przyszłości.
EN
The aim of the research was to try to establish the correlation between the educational conditions of Polish labor emigrants in England and their level of acquiring intercultural competences. Educational conditionality was narrowed down to the final grade, with which the persons examined completed studies and secondary school. The research covered a total of 261 persons from which 119 questionnaires of those persons who demonstrated at least five years of employment in the local labor market were considered eligible for analysis. The research was carried out using the survey method with a questionnaire technique and a self-constructed research tool. Research has shown that the level of acquiring the analyzed intercultural competences depends on the grade with which the persons examined completed studies and secondary school. In the examined group of persons with higher education, those who completed studies with A- and B-grades demonstrated the highest level of acquiring the analyzed competences. However, in the examined group of persons with secondary education, the highest level of acquiring the analyzed competences was demonstrated by persons who completed their education with a C-grade. The results prove that there is a need for intercultural education of the participants involved in the educational process, regardless of its level (higher, secondary, professional, basic). The programs of all realized subjects should include the effects of education in the field of intercultural competences, because acquiring these competences guarantees not only achieving success in life or work, but also increasing the feelings of safety and having an influence on shaping the future.
Year
Volume
37
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-19
Contributors
References
 • Brotto F., Huber J., Karwacka-Vögele K., Neuner G., Ruffino R., Teutsch R., 2014, Kompetencje międzykulturowe dla wszystkich. Przygotowanie do życia w różnorodnym świecie. Warszawa, Wydawnictwo ORE.
 • Cherniss C., 2000, Social and emotional competence in the workplace. W: R. Bar-On, J. D. A. Parker (red.). The handbook of emotional intelligence. San Francisco. Jossey – Bass Inc. Publisher, s. 433–458.
 • Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Earley P.C., Mosakowski E., 2007, Inteligencja kulturowa. Harvard Business Review Polska,12 (58), s. 158–166.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorset
 • http://wyborcza.pl/1,75399,20597404,rekordowa-liczba-polakow-w-wielkiej-brytanii
 • Korczyński M., 2016a, Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii. Annales UMCS, Sect. J., Wydawnictwo UMCS Lublin, 29(4), s. 79–96.
 • Korczyński M., 2016b, Międzykulturowe kompetencje pracobiorców wielokulturowego rynku pracy w opinii polskich pracowników firm angielskich. Józefów, Wydawnictwo WSGE, Tom 3/30, s.103–132.
 • Korczyński, M., 2017, Międzykulturowe kompetencje komunikowania się polskich emigrantów zarobkowych w Anglii a ich poczucie sukcesu zawodowego. Annales UMCS, Sect. J. Wydawnictwo UMCS Lublin, 30(2), s. 67–82.
 • Korczyński M., Świdzińska A., 2015. Migracje – Edukacja międzykulturowa – Bezpieczeństwo. Journal of Modern Science, Józefów, Wydawnictwo WSGE, tom 4/27, s. 67–80.
 • Kwiatkowski S.M., Symela K., 2001, Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Magala S., 2011, Kompetencje międzykulturowe. Warszawa, Wolters Kluwer.
 • Mazur B., 2012, Kompetencje międzykulturowe w opinii podlaskich menedżerów. Współczesne Zarządzanie, 1, s. 182–191.
 • Nikitorowicz J., 2009, Edukacja regionalna i międzykulturowa. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Nikitorowicz J., Sobecki M., Danilewicz W., Muszyńska J., Misiejuk D., Bajkowski T., 2013. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionów i procesów migracyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Sidor-Rządkowska M., 2011, Kompetencyjny system oceny pracowników. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Spitzbergd B.H., Changnon G., 2009, Conceptualizating intercultural competence. W: D.K. Deardorff (red.), Intercultural Competence. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, Sage Publ.
 • Żuchowska W., 1999, Do czego dydaktykom potrzebne jest pojęcie kompetencji. Nowa Polszczyzna, nr 1.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_3_161-184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.