PL EN


2018 | 37 | 3 |
Article title

Orientacja przyszłych nauczycieli oparta na wartościach humanistycznych i zawodowych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
At present, the problems concerning the formation of values of future teachers are becoming increasingly important. Humanistic and professional values play a critical role in shaping the personality of a professional teacher, serve as the highest level of regulation of his conduct, determine the direction of his interests and needs, determine the inherent setup and motivation in the field of vocational and educational activities. In retrospect, manifestation of humanistic and formation of professional values as internal guidelines relied upon by a teacher in his activities is associated with the development of the teaching profession. Therefore, the values, especially professional, do not remain unchanged in the process of development, they transform depending on the historical era: fade away losing their relevance, leading to changes in their hierarchy with the emergence of new values. On the basis of empirical studies, there was made an attempt to characterize the socio-demographic differences of subjects choice of occupation, to reveal the dynamics and features of influence of various social factors on the formation of humanistic and professional values of future teachers with respect to socio-economic changes in modern Ukraine.
PL
Problemy związane z tworzeniem wartości przez przyszłych nauczycieli obecnie stają się coraz ważniejsze. Wartości humanistyczne i zawodowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zawodowym osobowości nauczyciela, działają jako wyższy poziom regulacji jego zachowania, określają kierunek jego zainteresowań i potrzeb oraz właściwości jego nastawienia i motywacje w dziedzinie jego działalności zawodowej. W retrospektywie historycznej przejaw wartości humanistycznych oraz kształtowanie wartości zawodowych jako wewnętrznych drogowskazów, na które orientuje się nauczyciel w swej działalności, związany jest z powstaniem i rozwojem zawodu pedagogicznego. Wartości, zwłaszcza zawodowe, w trakcie swojego rozwoju podlegają transformacji – są przekształcane w zależności od okresu historycznego: zanikają, tracą swoją aktualność, powstają nowe wartości, zmienia się ich hierarchia. Na podstawie badań empirycznych podjęto próbę scharakteryzowania społeczno-demograficznych podmiotów wyboru zawodowego oraz określenia dynamiki i osobliwości wpływu różnych czynników socjalnych na kształtowanie wartości humanistycznych i zawodowych przyszłych pedagogów ze względu na zmiany socjalno-ekonomiczne mające miejsce we współczesnej Ukrainie.
Year
Volume
37
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-19
Contributors
References
  • Вишневський, О.І., 2003, Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло.
  • Пелех, Ю.В., 2009, Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога. Рівне: Тетіс.
  • Сластенин, В.А., Чижакова, Г.И., 2003, Введение в педагогическую аксиологию. Москва: Академия.
  • Rokeach, M., 1973, The Nature of Human Values. New York: Free Press.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_3_245-255
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.