PL EN


2018 | 37 | 3 |
Article title

Postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD uczniów szkół zawodowych o zróżnicowanej pozycji socjometrycznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a very interesting issue as long as such professionals as physicians, educators, psychologists and sociologists are concerned. Taking into account the disorders that are connected with this complex syndrome being usually observed in childhood and adolescence, they actually co-exist with learning difficulties. Besides the typical neurological and psychosocial dysfunctions resulting from these disorders, affecting both the child and his/her close surroundings, one should not forget about the role played by school which sometimes leads to other problems. Attitudes towards people with learning disabilities and ADHD may be different in various types of educational settings. My comprehensive study reveals that the socio-metric status of a student of a vocational school has an effect on his/her attitude towards these phenomena and people with such disorders. It is supposed to be true that sometimes more favorable attitudes towards learning disabilities and ADHD are observed for the students who tend to be disliked or rejected by others in the classroom. Based on the results of my research, it was found that the disliked students in the class showed more positive attitudes towards learning difficulties and ADHD syndrome than their peers who were liked by others in regard to two out of four variables. Regarding factor 2 of Attitudes towards Learning Difficulties and ADHD Syndrome Rating Scale by P. Gindrich, a reverse tendency was found because the students of “the liked group” showed far more positive attitudes in regard to this factor. Furthermore, the analysis of socio-metric status revealed that the overall level of social/peer acceptance (assessed with the total of positive responses received from other classmates) had an impact on the attitudes of youth attending vocational schools.
PL
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zagadnieniem niezwykle ciekawym w pracy lekarzy, pedagogów, psychologów i socjologów. Biorąc pod uwagę zaburzenia charakterystyczne dla tego syndromu występujące w okresie dzieciństwa i dorastania, to nieodzownie łączą się one z trudnościami w nauce. Poza typowymi dysfunkcjami neurologicznymi i psychospołecznymi wynikającymi z tych zaburzeń, które dotykają zarówno dziecko, jaki i jego najbliższego otoczenia społecznego, nie należy zapominać o roli szkoły, która niekiedy przynosi inne problemy. Postawy wobec osób z trudnościami w uczeniu się i zespołem ADHD mogą być różne w różnych placówkach oświatowych. Wyniki moich badań dowodzą, że status socjometryczny ucznia szkoły zawodowej warunkuje jego postawy wobec tych zjawisk i osób z takimi zaburzeniami. Okazuje się, że niekiedy bardziej przychylnymi postawami wobec trudności w uczeniu się i ADHD wykazują się uczniowie szkół zawodowych, którzy uchodzą za nielubianych lub odrzuconych w klasie. Na podstawie wyników badań własnych ustalono, że uczniowie nielubiani w klasie wykazują bardziej pozytywne postawy wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD niż ich rówieśnicy z klasy lubiani przez innych w dwóch spośród czterech zmiennych tego fenomenu. W zakresie czynnika 2 Skali postaw wobec trudności w uczeniu się i zespołu ADHD P. Gindricha zanotowano tendencję odwrotną, ponieważ uczniowie z grupy lubianych wykazywali względem tego czynnika zdecydowanie pozytywne postawy. Analiza statusu socjometrycznego ujawniła, że ogólny poziom akceptacji społecznej młodzieży ze szkół zawodowych (obliczony za pomocą sumy otrzymanych ocen pozytywnych od innych) oddziałuje na jej postawy wobec omawianych zagadnień.
Year
Volume
37
Issue
3
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-19
Contributors
References
 • Bandura L., 1970, Trudności w procesie uczenia się, wyd. II. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Bielecka E., 2003, Metoda socjometrii i jej zastosowanie w pracy wychowawczej. W: J. Izdebska (red.) Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej. Białystok, 284–307.
 • Bogdanowicz K.M., 2007, Problemy emocjonalne dyslektyków. „Między nami polonistami”, nr 8, 17.
 • Bogdanowicz M., 2011, Wczesna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. „Głos Pedagogiczny”, nr 31, 18, 26.
 • Borkowska A.R., 2011, Diagnoza i terapia ucznia z ADHD. W: D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków, Wydawnictwo IMPULS, 43–57.
 • Domagała-Zyśk E., 2004, Wsparcie społeczne ze strony rówieśników jako warunek powodzenia szkolnego uczniów gimnazjum. W: M. Deptuła (red.), Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym. Bydgoszcz.
 • Gindrich P.A., 2002. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Gindrich P.A., 2004, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin Wydawnictwo UMCS.
 • Gindrich P. A., 2011, Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Kalinowska-Witek B., 2011, Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego. W: D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg (red.), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków, Wydawnictwo IMPULS.
 • Łobocki M., 2001, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łobocki M., 2005, Metody i techniki badan pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szafrańska K., 2011, Wybrane zaburzenia behawioralno-emocjonalne u dzieci i młodzieży (ADHD, zespół Aspergera) a niepowodzenia szkolne. W: A. Karpińska, K. Borowska-Kolborczyk (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie. Warszawa, Wydawnictwo DIFIN.
 • Tarszakiewicz M., 2004, Przyczyna choroby tkwi w mózgu dziecka. „Gazeta Szkolna”, nr 13, 12.
 • Wolańczyk T., Skotnicka M., Kołakowski A., Pisula A., 2003, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 9, 3, 14–18.
 • NETOGRAFIA
 • L. Kurczyk, 2016, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem koncentracji uwagi, http://ppp.slupsk.pl/ADHD/Zespol_nadpobudliwosci_psychoruchowej_z_%20deficytem_koncentracji_uwagi.pdf. s. 1, 2, 7.
 • Co to jest dysleksja rozwojowa?, Polskie Towarzystwo Dysleksji, http://www.ptd.edu.pl/o_dysleksji/co_to_jest_dysleksja_rozwojowa (dostęp: 23.04.15 r.).
 • http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XXI_KDE/PDF/Bebnik.pdf (dostęp: 27.02.2017 r.).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_3_33-59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.