PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Lublin w pracy pedagoga – zasoby miasta w działaniach edukacyjnych. Część 1. Muzea

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym tekście przeanalizowano ofertę edukacyjną lubelskich muzeów. Próbowano dać odpowiedź na pytanie, czy planując oddziaływania edukacyjne, pracownicy placówek uwzględniają potrzeby młodego pokolenia oraz zalecenia dydaktyków, czy efekty ich pracy są dla dzieci i młodzieży atrakcyjne. Opis uzupełniono wykazami propozycji za-jęć oferowanych uczniom przedszkoli i szkół przez placówki wchodzące w skład Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum na Majdanku i Regionalne Muzeum Cebularza.
EN
This text analyzes the educational offer of Lublin museums. An attempt was made to answer the question whether, when planning educational activities, the employees of the centers take into account the needs of the young generation and the recommendations of didactics, or the effects of their work are attractive to children and youth. The description was supplemented with lists of proposals for classes offered to pupils of kindergartens and schools by institutions included in the Lublin Museum in Lublin and the Museum of the Lublin Village, the Majdanek Museum and the Regional Onion Museum.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Bougsiaa H., Kopciewicz L., 2016, Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja, uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 19, nr 1 (73). Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 139–154.
 • Dział edukacji – historia, 2013. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie – informacje ogólne, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/Informacje_ogolne/Dzial_Edu-kacji_historia-1-690-82.html [dostęp: 21.06.2018].
 • Edukacja, 2013, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/edukacja-4-22-22. html [dostęp: 21.06.2018].
 • Edukacja, 2019, opublikowano: http://skansen.lublin.pl/pl/edukacja/ [dostęp: 21.06.2018].
 • Hamer H., 1994, Klucz do efektywności nauczania: poradnik dla nauczycieli. Warszawa, Wydawnictwo Veda.
 • Kondrasiuk G. i in. (red.), 2012, „Kultura Enter” – Almanach. Koncepty miejskie 2008–2012. Lublin, Warsztaty Kultury, Centrum Kultury.
 • Kranz T. (red.), 2012, Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli. Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku.
 • Krótko o Muzeum. W: Regionalne Muzeum Cebularza – z nami poznasz tradycję Lubelszczyzny, opublikowano: http://muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ [dostęp: 06.07.2018].
 • Lekcje muzealne i wykłady, 2013. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/ Lekcje_muzealne-1-383-37.html [dostęp: 03.07.2018].
 • Lublin, 2018. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia, opublikowano: https://pl.wikipedia. org/wiki/Lublin [dostęp: 20.06.2018].
 • Mendel M., 2016, Kultura edukacyjna miasta: czego uczy globalny urbanizm? „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2(3), 79–96.
 • Misja. W: Regionalne Muzeum Cebularza – z nami poznasz tradycję Lubelszczyzny, opublikowano: http://muzeumcebularza.com.pl/index.php/pl/ct-menu-item-3 [dostęp: 06.07.2018].
 • Morbitzer J., brw, Ekspertyza dotycząca zmian w sposobie uczenia się osób urodzonych po 1990 r. (pokolenie C, pokolenie homo mediens) z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących dostosowania metod i treści nauczania, w szczególności e­podręczników, do potrzeb i sposobu uczenia się współczesnych uczniów oraz wyzwań wynikających z rozwoju technologii informacyjnych. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Morbitzer J., 2012, O istocie medialności młodego pokolenia. „Neodidagmata”, nr 33/34. Poznań, Wydawnictwo UAM, 131–153.
 • Musiał E., 2016, Kreatywne nauczanie cyfrowych tubylców. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili” VI, 85–93.
 • Myrdzik B., 2015, Przestrzeń edukacyjna jako „wędrujące pojęcie”. W: M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz (red.), Edukacja a nowe media. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 13–23.
 • Muzeum. W: Słownik języka polskiego PWN, opublikowano: https://sjp.pwn.pl/slowniki/ muzeum.html [dostęp: 20.06.2018].
 • Nadolska-Styczyńska A., 2016, Nie tylko lekcje i oprowadzanie. Kilka uwag o polskiej edu­kacji muzealnej i sposobach jej badania. “Journal of Urban Ethnology”, nr 14, 95–111.
 • Oferta, 2019. W: Muzeum Wsi Lubelskiej, opublikowano: http://skansen.lublin.pl/pl/ edukacja/oferta/1-3/ [dostęp: 29.06.2018].
 • Oferta edukacyjna, 2013a. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Historii Miasta Lublina, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/Oferta_eduka-cyjna-4-152-35_152.html [dostęp: 27.06.2018].
 • Oferta edukacyjna, 2013b. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Litera­ckie w Lublinie. Filia – Muzeum Józefa Czechowicza, opublikowano: https://www. muzeumlubelskie.pl/Oferta_edukacyjna-4-51-36_51.html [dostęp: 30.06.2018].
 • Oferta edukacyjna, 2013c. W: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oddział – Muzeum Literackie w Lublinie. Filia – Muzeum Dworek Wincentego Pola, opublikowano: https://www.muzeumlubelskie.pl/OFERTA_EDUKACYJNA-1-330-38.html [dostęp: 29.06.2018].
 • Oferta edukacyjna. W: Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum, opublikowano: http:// www.majdanek.eu/pl/education/oferta_edukacyjna/2 [dostęp: 04.07.2018].
 • O mieście, 2018, opublikowano: https://lublin.eu/lublin/o-miescie/ [dostęp: 20.06.2018].
 • Pater R., 2017, Edukacja muzealna – wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kul­turze. „Parezja – Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych”, nr 1(7), 74–92.
 • Pater R., 2013, Edukacja muzealna dla dzieci. Alternatywne przestrzenie. „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: Kwartalnik dla Nauczycieli”, nr 4(30), 56–76.
 • Pedagogika pamięci. W: Majdanek. Miejsce pamięci i muzeum, opublikowano: http:// www.majdanek.eu/pl/education/pedagogika_pamieci/1 [dostęp: 04.07.2018].
 • Peiper T., 1922, Miasto. Masa. Maszyna. „Zwrotnica”, nr 1, 23–31 [pozyskano z: http:// rcin.org.pl/Content/31751/WA248_31165_P-II-9_zwrotnica-o.pdf].
 • Pezda A., 2011, Koniec epoki kredy. Warszawa, Agora.
 • Pilarska J., 2017, Locus educandi: miasto jako przestrzeń nieformalnej edukacji międzykulturowej. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXX, 154–166.
 • Szymborska W., 1977, Muzeum. W: tejże, Poezje. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Trempała E., 2011, Edukacja formalna (szkolna) i edukacja nieformalna (równoległa, nieszkolna, pozaszkolna). „Edukacja – Pedagogia – Pedagogika – Pedagogizm – Przegląd Pedagogiczny”, nr 1, 95–104.
 • Wysok W. (red.), 2014, Edukacja pozaszkolna w Państwowym Muzeum na Majdanku. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować zajęcia dla uczniów. Lublin, Państwowe Muzeum na Majdanku.
 • Zduńczyk E., 2015, Człowiek w muzeum, czyli rzecz o wychowaniu, edukacji i rozrywce. „Fides et Ratio”, nr 1(32), 169–184.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, 1996. Dz.U., poz. 720.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_107-128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.