PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Wartości w pracy nauczyciela montessoriańskiego i tradycyjnego. Badania porównawcze

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań kwestionariuszowych dotyczących wartości preferowanych przez nauczycieli w szkołach pracujących w systemie tradycyjnym oraz al-ternatywnym – Marii Montessori. Badania zostały przeprowadzone w 2017 roku na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Zastosowano kwestio-nariusz PVQ-RR Shaloma Schwartza w polskiej adaptacji Jana Cieciucha. Ogółem przebadano 102 osoby (51 nauczycieli montessoriańskich, 51 tradycyjnych) i zakwalifikowano ich wyniki do ostatecznej analizy. Celem badań było określenie wartości, które są cenione zarówno przez nauczycieli montessoriańskich (grupa badawcza), jak i nauczycieli pracujących w systemie tradycyjnym (grupa porównawcza), a także zbadanie, czy istnieją różnice w zakresie prefe-rowanych wartości między tymi dwiema grupami.
EN
The article presents the results of questionnaire concerned values preferred by teachers working in schools on the basis of traditional and alternative systems - Maria Montessori. The research was conducted in 2017 in the Lublin, Mazovian and Kuyavian-Pomeranian provinces. The S. Schwartz PVQ-RR questionnaire was used in the Polish adaptation of Jan Cieciuch. Overall, the research group of 102 respondents were qualified for the final analysis (Montessori teachers = 51, traditional = 51).In the research undertaken, the aim was to identify values that are valid both by Montessori teachers (research group) and teachers working in the traditional system (comparative group). The collected data presents whether there are differences in the preferred values between the both groups.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Bednarczuk B., 2007, Dziecko w klasie Montessori. Odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Brezinka W., 2007, Wychowanie dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków, WAM.
 • Brzozowski P., 2002, Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza. „Roczniki Psychologiczne”, t. 5, 27–51.
 • Cieciuch J., 2013a, Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza. „Psychologia Społeczna”, t. 8, nr 1(24), 22–41.
 • Cieciuch J., 2013b, Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa, Wydawnictwo Liberi Libri.
 • Michałowska D. M., 2013, Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku. Poznań, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM.
 • Miksza M., 2014a, Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Miksza M. (red.), 2014b, Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowanie do wartości. Łódź, Wydawnictwo Palatum. Miluska J. (red.), 2012, Wartości w świecie polityki. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Montessori M., 2014, Odkrycie dziecka. Łódź, Wydawnictwo Palatum.
 • Schwartz S., 1992, Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. W: P.M. Zanna (red.), Advances in Experimental Social Psychology, t. 25. Orlando, Academic Press, 1–65.
 • Schwartz S.H., Sagiv, L., Boehnke, K., 2000, Worries and Values. “Journal of Persona-lity”, t. 68, nr 2, 309–346.
 • Skjöld Wennerström K., Bröderman Smeds M., 2009, Pedagogika Montessori w przed­szkolu i szkole. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_143-154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.