PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Szkoła jako wspólnota twórczego myślenia i działania – realność czy utopia?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania podjęte w artykule osadzone zostały w kontekście współczesnych paradygmatów edukacyjnych, zwłaszcza koncepcji socjokulturowej, zgodnie z którą uczenie się największą skuteczność osiąga wtedy, gdy jest partycypacyjne, nastawione na wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów i odkrywanie znaczeń w procesie uczenia się. W kontekście dynamicznych zmian rzeczywistości społeczno-kulturowej i rozwoju technologicznego jedną z kluczowych kompetencji człowieka jest kreatywność. W opracowaniu podjęto próbę poszukiwania modelu edukacji kreatywnej opartej na animowaniu i organizowaniu sytuacji edukacyjnych, które wymagają obecności i udziału w nich innych osób, a tym samym tworzeniu wspólnoty w procesie rozwijania twórczego myślenia i działania. Poddano analizie czynniki sprzyjające budowaniu takiej wspólnoty oraz wcielaniu w życie idei i założeń pedagogiki współbycia w praktyce szkolnej.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Bałachowicz J., 2009, Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością. Warszawa, WSP TWP.
 • Bendkowski J., 2012, Interaktywno­sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjach. Gliwice, Wydawnictwo Politech-niki Śląskiej.
 • Bieniok H., Gruszczyńska-Malec G., Królik G., 2013, Techniki kreatywnego myślenia. Katowice, Wydawnictwo UE.
 • Bourdieau P., Passeron J.C., 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Przeł. E. Neyman. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bruner J., 2006, Kultura edukacji. Przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków, Universitas.
 • Corsaro W.A., 2015, The Sociology of Childhood. California, SagePublication.
 • Dymara B., 2008, Praca z małym dzieckiem. Wokół filozofii wychowania. Katowice, Fundacja Elementarz.
 • Dzierzgowska A., 2013, Demokracja, wspólnota, równość. W: Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 46–59.
 • Fisher R., 2010, Uczymy jak się uczyć. Przeł. K. Kruszewski. Warszawa, WSiP.
 • Filipiak E., 2008, Uczenie się w klasie szkolnej w perspektywie socjokulturowej. W: E. Fili-piak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Byd-goszcz, Wydawnictwo UKW, 17–34.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa, Wydawnictwo NCK.
 • Kanter R.M., 2001, eVolve: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow. Boston, Harvard Business School Press.
 • Klus-Stańska D., Nowicka M., 2014, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 • Kochanowska E., 2018, Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kołodziejczyk J. i in., 2014, Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy). W: G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie. Kraków, Wydawnictwo UJ, 163–180.
 • Kosz J., 2009, Współdziałanie w szkole – oczekiwanie i potrzeba współczesnej praktyki edukacyjnej. „Forum Dydaktyczne” 5–6, 107–118.
 • Kwaśnica R., 2015, O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 18, 3(71), 7–37.
 • Lewowicki T., 1994, Przemiany oświaty: szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Mazurkiewicz G., 2015, Teoria ewolucji. Od uczących się jednostek do uczącej się wspólnoty. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty. Warszawa–Kraków, Wydawnictwo UJ, 13–24.
 • Melosik Z., 2003, Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej. „Chowanna” 1(19), 19–37.
 • Męczkowska-Christiansen A., 2014, Edukacja dla demokracji jako demokracja w edukacji. Wokół podstawowych pojęć. W: K. Gawlicz i in. (red.), Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 13–25.
 • Mikołajewska B., 1999, Zjawisko wspólnoty (wybór tekstów). New Haven, The Lintons’ Video Press.
 • Nęcka E., 1994, Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls. Nowak J., 2015, Edukacja wczesnoszkolna – w stronę modelu partycypacyjnego. „Przegląd Pedagogiczny” 1, 42–50.
 • Nowak-Dziemianowicz M., 2008, Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość. „Forum Oświatowe”, numer specjalny, 181–194.
 • Nowak-Łojewska A., 2011, Nowoczesne i ponowoczesne konteksty odczytywania wiedzy w szkole – zderzenie relacji. W: D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda (red.), Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, otwarcia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Pawlak B., 2009, Praca grupowa w edukacji wczesnoszkolnej. Problemy. Badania. Rozwiązania praktyczne. Kraków, Wydawnictwo UP.
 • Nelson K., 2007, Young Minds in Social Worlds: Experience, Meanin, and Memory. Cambridge, Harvard University.
 • Sajdak A., 2013, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Straś-Romanowska M., 1997, Kulturowe wyznaczniki rozwoju osobowości. W: J. Rostowski, T. Rostowska, J. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka. Łódź, Wydawnictwo UŁ, 17–26.
 • Szczepska-Pustkowska M., 2007, Jak polska szkoła uśmierca dziecięce filozoficzne zmagania ze światem. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno­badawczych. Gdańsk, Wydawnictwo UG.
 • Szmidt K.J., 2007, Pedagogika twórczości. Gdańsk, GWP.
 • Wenger E., Snyder W.M., McDermott R., 2002, Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Boston, Harvard Business School Press.
 • Wiśniewska-Kin M., 2011, Z obawy przed zmianą – o konstytuowaniu podstawowych pojęć wyznaczających sens życia w podręczniku i myśleniu dzieci. „Studia Pedagogiczne”, t. L XIV, 225–236.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_155-166
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.