PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Rola nauczyciela w aktywizowaniu dzieci na zajęciach plastyczno-technicznych w przedszkolu. Zarys problemu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Social expectations towards teachers are immense. Their responsibility is to create optimally favorable conditions to their pupils’ overall development. The present paper aims to discuss the teacher’s role in encouraging children’s participation in arts and technology classes at kindergarten level. Drawing on the constructivist assumptions, the author reveals some of the opportunities for supporting young learners in their artistic performance. Teachers are like gardeners caring for appropriate conditions in which pupils improve their abilities through play. The paper also presents an overview of methods (projects, unfinished drawings, puzzles, improvisations, free expression), owing to which preschoolers manage to do tasks on their own, thus developing their emancipatory competences. The paper ends with an enumeration of the most important conditions conducive to young learner active involvement in the aforementioned classes.
PL
Oczekiwania społeczne wobec wychowawców placówek edukacyjnych są duże. Mają oni stworzyć uczniom maksymalnie dobre warunki rozwoju. Wychowawcy, niczym ogrodnicy, dbają o to, by podopieczni mogli doskonalić własne umiejętności poprzez zaba-wę. Prezentowane rozważania ukazują rolę nauczyciela w aktywizowaniu uczestników zajęć plastyczno-technicznych. Korzystając z założeń konstruktywizmu, w artykule wskazano nie-które możliwości wspierania podopiecznych w ich twórczych działaniach. Dokonano również przeglądu metod (projektów, niedokończonych rysunków, puzzli, improwizacji, swobodnej ekspresji), dzięki którym uczniowie w sposób samodzielny wykonują zadania, zdobywając kompetencje emancypacyjne. W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze warunki sprzyjające aktywizacji i zachęcono nauczycieli do przyjęcia w codziennej pracy postawy refleksyjnej.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
References
 • Banach C., 2004, Nauczyciel. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Bauman T., 2005, Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczyciela. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1(1), 15–28.
 • Denek K., 2010, Metody dydaktyczne w kreowaniu edukacji refleksyjnej. W: E. Smak, S. Włoch (red.), Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. Opole, WUO.
 • Gołębniak B.D., Zamorska B., 2014, Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Kobyłecka E., 2008, Kontekst aksjologiczny zachowań zawodowych nauczycieli. W: E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.), Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwa­runkowania. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Kubiczek B., 2006, Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się? Opole, Wydawnictwo Nowik.
 • Michalak R., 2004, Aktywizowanie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań, Wydawnictwo UAM.
 • Mieszalski S., 2000, Aktywizować uczniów – co to znaczy? W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa, WSiP.
 • Niziołek A., 2009, Wspomaganie twórczej aktywności dziecka w aspekcie integralnego rozwoju. W: K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Nowak-Łojewska A., 2011, Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Phillips D.C., Soltis J.F., 2003, Podstawy wiedzy o nauczaniu. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Gdańsk, GWP.
 • Rau K., Ziętkiewicz E., 2000, Jak aktywizować uczniów. Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P.
 • Spitzer M., 2012, Jak uczy się mózg. Przeł. M. Guzowska-Dąbrowska. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szuścik U., 2013, Kwiatek do kożucha. Pozór w edukacji plastycznej. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szuścik U., 2010, Twórczość plastyczna dzieci formą zabawy. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.), Edukacja małego dziecka, wychowanie i kształcenie w praktyce, t. 2. Cieszyn–Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szempruch J., 2013, Pedeutologia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Wojciechowska-Charlak B., 1998, Aktywizowanie uczniów w edukacji wczesnoszkol­nej. W: M. Łobocki (red.), Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wygotski L.S., 1989, Myślenie i mowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_167-176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.