PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Niepełnosprawni = nieaktywni? Przyczynek do dyskusji nad aktywnością obywatelską młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy aktywności obywatelskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną. W pracy wykorzystano Kwestionariusz aktywności obywatelskiej Ryszarda Klamuta – narzędzie badawcze autorsko dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badania przeprowadzono wiosną 2018 roku wśród pełnoletnich uczniów toruńskich szkół przysposabiających do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Pozwoliły one na określenie aktywności obywatelskiej badanej grupy, jej średniego wyniku, a także wewnętrznego zróżnicowania. Umożliwiły stwierdzenie, w których kategoriach działania badani uczniowie podejmują największą, a w których najmniejszą aktywność. Badania te są przyczynkiem do pogłębiania zarysowanej problematyki. Wskazano na szereg kolejnych problemów badawczych, dla których rozwiązania można szukać za pomocą zaprezentowanego narzędzia. 
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Baczała D., Dąbrowska K., 2003, Kompetencje społeczne osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W: D. Baczała, J.K. Błeszyński (red.), Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ograniczenia i możliwości w zakresie kompe­tencji społecznych. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Baczała D., 2012, Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne. Toruń, Wydawnictwo UMK.
 • Byra S., 2010, Mechanizmy kształtowania się stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością. W: M. Chodkowska (red.), Stereotypy niepełnosprawności. Między wykluczeniem a integracją. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Edukacja obywatelska w Europie, 2012. Bruksela, Eurydice, opublikowano: https:// eurydice.org.pl/wpcontent/uploads/2014/11/citizen_PL.pdf [dostęp: 19.02.2019].
 • Kamecka-Antczak C., 2018, Aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnością intelektualną. Społeczno­kulturowe bariery inkluzji. Niepublikowana praca magisterska.
 • Klamut R., 2013, Aktywność obywatelska jako rodzaj aktywności społecznej – perspek­tywa psychologiczna. „Studia Socjologiczne” 1/208, 187–203.
 • Klamut R., 2015, Kwestionariusz aktywności obywatelskiej (KAO) – narzędzie do badania różnych rodzajów aktywności obywatelskiej. „Psychologia Społeczna”, t. 10 (32), 68–83.
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 2012. Dz.U., poz. 1169.
 • Martowska K., 2012, Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych, opublikowano: http://www.liberilibri.pl/martowska/item/download/16_9f 7a874bd4b9 b427988c7ea8ecfee563 [dostęp: 17.06.2017].
 • Ostrowska A., 2003, Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych – bariery dorosłości. W: A. Kobylańska, K.D. Rzedzicka (red.), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Plecka D., Turska-Kawa A., Wojtasik W., 2013, Obywatelskie kompetencje polityczne. „Kultura i Edukacja” 3(96), 73–94.
 • Rubacha K., 2008, Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, WAiP. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dz.U., L 394/10 [pozyskano z: http://eur-lex.europa.eu].
 • Żyta A., 2014, Niepełnosprawność intelektualna – najnowsze zmiany terminologiczne i diagnostyczne w świetle DSM­5, ICD­11 oraz AAIDD. „Niepełnosprawność i Re-habilitacja”, nr 1. Warszawa, IRSS.
 • Żyta A., Ćwirykało K., 2013, Nowe tendencje i kierunki rozwoju pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną: zmiany terminologiczne. „Niepełnosprawność”, nr 10, 52–61/2013, 52–61.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_177-186
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.