PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Teraźniejszość i zmiana edukacji szkolnej w świetle własnych rozważań i badań

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka akcentuje głęboki sens edukacji, jej stan i specyfikę zmian w ustroju demokratycznym w Polsce. Posiłkując się wynikami badań empirycznych prowadzonych od lat wśród nauczycieli jako głównych realizatorów zmian, poszukuje pedagogicznego wymiaru tych przeobrażeń. Zastanawia się nad przyszłością szkolnej edukacji i jej determinantami. Eksponuje wciąż ważne życiowe wartości, ku jakim powinna zmierzać, tj. prawdę, dobro i piękno przełożone na ludzką życzliwość, uczciwość i sumienność. Analizując je, można dojść do wniosku, że najwyższy czas „zawrócić z krętej, niepewnej i niebezpiecznej ścieżki na prostą, oświetloną drogę” prowadzącą do edukacji, która będzie narodowym priorytetem i katalizatorem rozwoju.
Keywords
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
author
References
 • Dudzikowa M., 2001, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Janowski A., 1989, Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa, WSiP.
 • Kawecki I., 1993, Etnografia i szkoła. Łódź, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
 • Kocór M., 2006, Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce. Rzeszów, Wydawnictwo UR.
 • Kocór M., 2010, Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego. Rzeszów, Wydawnictwo Mitel.
 • Kocór M., 2011, Reforma oświaty w opinii nauczycieli. W: M.M. Kowalczyk, S. Cudak (red.), Innowacyjność. Studia – Badania – Egzemplifikacje. Łódź, Leader-Great Publishers.
 • Kocór M., 2012a, Kompetencje wychowawcy klasy w ocenie uczniów i nauczycieli. W: J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kowala (red.), Wychowawcza rola szkoły. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 163–184.
 • Kocór M., 2012b, Autorytet współczesnego nauczyciela – oczekiwania a rzeczywistość. W: K. Denek, A. Kamińska, A. Łuszczyk i P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra. Sosnowiec, Wydawnictwo Humanitas, 23–43.
 • Kocór M., 2012c, Nauczyciele wobec reformy oceniania (na przykładzie badań prze­prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego). „Edukacja i Dialog”, nr 234/235, 22–29.
 • Kocór M., 2012d, Jakich zmian potrzebuje polska szkoła? „Edukacja i Dialog”, nr 238/239, 28–36.
 • Kocór M., 2014a, Nauczyciel wobec reformy – reforma wobec nauczyciela. Ku polityce partnerstwa i dialogu edukacyjnego. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce. Sosnowiec, Wydawnictwo Humanitas, 49–62.
 • Kocór M., 2014b, Oczekiwania uczniów wobec szkoły w świetle badań prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego. W: Sborník příspěvků Mezinárodní Ma­sarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, Magnanimitas, vyd. 5, 2522-2532.
 • Kocór M., 2015a, Nauczyciel jako sprawca i ofiara kryzysu oświatowego w Polsce. W: K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. W poszukiwa­niu formuły współczesnej edukacji. Sosnowiec, Wydawnictwo Humanitas, 55–70.
 • Kocór M., 2015b, Problemy szkół i nauczycieli w małych środowiskach w Polsce. W: Re­cenzowany sbornik příspěvků vědecké konference s mezinárodní ucasti. Sapere Aude, Hradec Kralove, 321–330.
 • Kocór M., 2015c, Reforma szkolnictwa w doświadczeniach polskiego nauczyciela. Jakich potrzeba zmian? W: Š. Porubský, Z. Lynch (red.), Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. Bańska Bystrzyca, UMB, 260–277.
 • Kocór M., 2016a, Szkoła jako źródło stresu w trudnych sytuacjach w realiach polskich. W: V. Stoffová, L. Zsakó, P. Szlávi (red.), New Methods and Technologies in Educa­tion and Practice: XXIXth Didmattech 2016. Budapeszt, Eötvös Loránd University [pozyskano z: http://didmattech.inf.elte.hu/proceedings/].
 • Kocór M., 2016b, Школа в умовах демократичних змін: від прав і можливостей до безпорадності польського вчителя, „Людинознавчі Студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педпгогічного університету імені Івана франка”. Серія „Педагогіка. Випуск” 3/35, 154–163.
 • Kocór M., 2016c, Kryzys nauczycielskiego autorytetu – przyczyny i konsekwencje. W: S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Brno, Institut Mezio-borových Studií, 147–156.
 • Kocór M., 2016d, Myśl profesora Kazimierza Denka inspiracją naukowych dociekań i badań nad „dziś i jutro” edukacji szkolnej. W: A. Kamińska, E. Kraus, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Filozofia życia profesora Kazimierza Denka (1932–2016). Sosnowiec, Wydawnictwo Humanitas.
 • Kocór M., 2017, Dlaczego uczniowie nie lubią szkoły, a nauczyciele wypalają się w za­wodzie? W: M. Prokešová (red.), Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, Sborníky České pedagogické společnosti. Praha, Česká Pedagogická Společnost, 389–402.
 • Kocór M., 2018a, Szkoła jako miejsce wsparcia społecznego. „Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy”, nr 1, 218–224.
 • Kocór M., 2018b, Szkoła jako instytucja badana i badająca szansą czy barierą edukacji jutra? W: A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka. Sosnowiec, Wydawnictwo Humanitas, 59–71.
 • Kwieciński Z., 1995, Socjopatologia edukacji. Olsztyn, MW Olecko.
 • Kwieciński Z., 1998, Zmienić kształcenie nauczycieli. W: A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja nauczycielska w perspekty­wie wymagań zmieniającego się świata. Warszawa, Wydawnictwo Żak, 15–50.
 • Maszke A.W. (red.), 1995, Stałość i zmienność w naukach pedagogicznych. Olsztyn, WSP.
 • Malach J., 2015, Rozvoj a hodnocení smyslu pro iniciativu a podnikavost žáků základ­ních škol. Ostrava, Ostravská Univerzita.
 • Malach J., Kristová K., 2016b, Výzkum vztahu mezi vybranými proměnnýmipodnikavosti žáků základních škol a středních škol a jejich tvořivostí. W: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura (red.), Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. Ostrava, Ostravská Univerzita, 46–59.
 • Sawisz A., 1989, Szkoła a system społeczny: wokół problematyki „nowej socjologii oświaty”. Warszawa, WSiP.
 • Szczepański J., 1989, Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa, WSiP.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 2017. Dz.U., poz. 59 i 949.
 • Woods P., 1986, Inside Schools. Ethnography in Education Research. London, Routledge and Kegan Paul.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_187-201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.