PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Nauczyciel w obliczu krzywdy dziecka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród różnych dysfunkcji i patologii dotykających współczesne rodziny szczególnie częste i niszczące są przemoc i alkoholizm. W artykule autorka krótko przedstawia konsekwencje wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym oraz doświadczania przez dziecko przemocy ze strony najbliższych. Następnie podejmuje refleksję na temat miejsca oraz roli szkoły i nauczyciela w systemie pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych i dzieciom-ofiarom przemocy domowej.
EN
Among the various dysfunctions and pathologies affecting modern families, violence and alcoholism are particularly frequent and destructive. In the article, the author briefly presents the consequences of raising a family with an alcohol-related problem and experiencing violence from close relatives. Then she takes a reflection on the position and role of the school and teacher in the system of helping children from alcoholic families and child-victims of domestic violence.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Brągiel J., 1996, Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole, Wydawnictwo UO.
 • Cierpiałkowska L., 2010, Funkcjonowanie dzieci alkoholików – psychospołeczne źródła deficytów i zasobów. W: L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 253–288.
 • Gąsior K., Chodkiewicz J., 2015, Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność neotyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym. „Czasopismo Psychologiczne”, nr 2, 181–193.
 • Grzegorzewska I., 2011, Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1, 37–51.
 • Iwaniec D., 2003, Krzywdzenie emocjonalne a zespół nieorganicznego zaburzenia roz­woju. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 4, 24–39.
 • Izdebska A., Lewandowska K., 2012, Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 2, 116–132.
 • Jarosz E., 2015, Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 • Jarosz E., Nowak A., 2012, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Warszawa, Biuro Rzecz-nika Praw Dziecka.
 • Kawula S., 2014, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 115–152.
 • Kita B., 2011, Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzyw­dzenia dziecka w rodzinie. W: J. Zmarzlik (red.), Przemoc w rodzicie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 69–81.
 • Kolankiewicz M., 2012, Zaniedbywanie dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 2, 81–94.
 • Kwiatkowska H., 2012, Teoriopoznawcze implikacje związku teorii z praktyką w kształceniu akademickim nauczycieli. W: M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), „Po życie sięgać nowe...”. Teoria a praktyka edukacyjna. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 474–489.
 • Pacewicz A., Strzemieczny J., 1994, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. W: A. Pacewicz (red.), Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. Warszawa, Agencja Informacji Użytkowej „Bivar”, 117–144.
 • Porąbaniec M., 2011, Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobie­gania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. „Pedagogika Rodziny”, nr 1, 83–95.
 • Pospiszyl I., 1994, Przemoc w rodzinie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Rostowska T., 2005, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Przemoc w rodzinie, 2017, opublikowano: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-stat-ystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html [dostęp: 19.07.2018].
 • Ryś M., 2007, Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ryś M., 2011, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 4, 93–130.
 • Seweryńska A.M., 2015, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Ostrów Wielkopolski, Wydawnictwo Perspektywa.
 • Sztander W., 1993, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.
 • Włodarczyk J., 2017, Przemoc wobec dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 1, 192–213.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_25-33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.