PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Aktywność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem wyzwaniem dla teorii i praktyki edukacyjnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Akty wność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem to temat rzadko podejmowany w pedagogice. Artykuł ukazuje wybrane badania dotyczące tego zagadnienia. Prezentuje trudności dzieci w rozwoju motorycznym, niektóre aspekty aktywności fizycznej, a także ich wzajemne powiązania i wpływ na funkcjonowanie tych dzieci.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 5. Washington DC, American Psychiatric Publishing Inc.
 • Bhat A.N., Landa R.J., Galloway J.C., 2011, Current Perspectives on Motor Function­ing in Infants, Children, and Adults With Autism Spectrum Disorders. “Physical Therapy”, t. 91 (7), 1116–1129.
 • Białas-Paluch K., 2017, Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle teorii inte­gracji sensorycznej. „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, nr 1 (35), 75–95.
 • Bluestone J., 2010, Materia autyzmu, łączenie wątków w spójną całość. Warszawa, Fundacja Rozwiązać Autyzm.
 • Błeszyński J., 2011, Rozwój komunikacji u osób z zespołem Aspergera pod wpływem zastosowania terapii ruchowej metodą stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń. W: Z. Szot, J. Błeszyński, C. Specht (red.), Terapia ruchowa osób z zespołem As­pergera. Implikacje praktyczne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 105–133.
 • Gieysztor E.Z., Sadowska L., Choińska A.M., 2017, Stopień integracji odruchów prymi­tywnych jako narzędzie diagnostyczne do oceny dojrzałości neurologicznej zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, t. 7, nr 1, 5–11.
 • Goddard Blythe S., 2011, Jak osiągać sukcesy w nauce? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gowen E., Hamilton A., 2013, Motor Abilities in Autism: A Review Using a Computatio­nal Context. “Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 43(2), 323–344.
 • Grandin T., 2017, Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk, Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis.
 • Grandin T., Panek P., 2016, Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków, Wydawnictwo Copernicus Center Press.
 • Healy S., Msetfi R., Gallagher S., 2013, Happy and a Bit Nervous: The Experiences of Children with Autism in Physical Education. “British Journal of Learning Dis-abilities”, t. 41(3), 222–228.
 • Jokiel M., Romanowski L., 2014, Człowiek w przestrzeni – historia propriocepcji. „Acta Medicorum Polonorum”, t. 4, 100–108.
 • Krzysztof ik K., 2015, Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem. „Annales Universitatis Paeda-gogicae Cracoviensis. Studia Psychologica”, t. 8, 9–23.
 • Kucharczyk I., Olempska-Wysocka M., 2017, Trudności sensoryczne a pełnienie roli ucznia na przykładzie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Forum Pedagogiczne”, t. 2, 75–88.
 • Liu T., M. Hamilton M., Davis L., S. ElGarhy S., 2014, Gross Motor Performance by Children with Autism Spectrum Disorder and Typically Developing Children on TGMD­2. “Journal of Child and Adolescent Behavior”, t. 2, 1–4.
 • Paszko-Patej G. i in., 2011, Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny. „Neurologia Dziecięca”, vol. 20, nr 41, 121–127.
 • Pisula E., 2005, Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk, GWP.
 • Szot Z., 2011, Funkcja ruchu w rozwoju osobniczym człowieka i potrzeba jego stymu­lacji. W: Z. Szot, J. Błeszyński, C. Specht (red.), Terapia ruchowa osób z zespołem Aspergera. Implikacje praktyczne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 105–133.
 • Szot Z., 2011, Wieloaspektowość wpływu ruchu w terapii osób o rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych. W : Z. Szot, J. Błeszyński, C. Specht (red.), Terapia ruchowa osób z zespołem Aspergera. Implikacje praktyczne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 105–133.
 • Szot Z., 2013, Ruch i jego zastosowanie w oddziaływaniach terapeutycznych i rehabilita­cyjnych. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.
 • Szot Z., Szot T., 2013, Aktywność ruchowa osób z rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi. Autyzm, zespoły Retta i Asperger. „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku”, nr 2(18), 73–81.
 • Waligóra-Huk A., 2013, Sposoby stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptyw­nego u dzieci ze spektrum autyzmu. „Konteksty Pedagogiczne”, nr 1, 91–103.
 • Wieczorek M., Sadziak A., 2017, Aktywność fizyczna dzieci ze spektrum autyzmu. “Journal of Education, Health and Sport”, t. 7(2), 222–238.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_35-48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.