PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Poczucie własnej skuteczności a stanowienie o sobie uczniów z dysleksją

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem analizy badawczej było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób dysleksja wpływa na uogólnione poczucie własnej skuteczności oraz stanowienie o so-bie. Badaniami objęto 80 uczniów klas V–VIII szkół podstawowych województwa lubelskiego. Grupę podstawową stanowili uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją, zaś porównawczą – ich rówieśnicy niemający specyficznych trudności w uczeniu się. Badania własne dowiodły, iż uczniów z dysleksją w porównaniu z rówieśnikami cechują: niższy poziom uogólnionego poczucia własnej skuteczności, słabsza siła angażowania się w działania, mniejsza wytrwałość w dążeniu do sukcesu, niższy poziom samostanowienia, samoregulacji, samorealizacji i empowermentu, a także mniejsza autonomia. Wykazano, że istnieje dodatnia, ale niska korelacja między poczuciem własnej skuteczności uczniów dyslektycznych a ich stanowieniem o sobie.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Bandura A., 1997, Self­-Efficacy: The Exercise of Control. New York, Freeman.
 • Boetsch E.A., Green P.A., Pennington B.F., 1996, Psychosocial Correlates of Dyslexia Across the Life Span. “Development and Psychopathology”, 8(03), 539–562 [pozyskano z: https://doi.org/10.1017/S0954579400007264].
 • Bogdanowicz M., Wszeborowska- Lipińska B., 1992, Rozwój psychomotoryczny, kariera szkolna i osobowość młodzieży dyslektycznej. „Scholasticus”, 1, 35–39.
 • Chovan W.L., Morrison E.R., 1984, Correlates of Self­Concept among Variant Children. “Psychological Reports”, 54(2), 536–538 [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.2466/ pr0.1984.54.2.536].
 • Deci R.M., Ryan E.L., 2000, Self­Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well­Being. “American Psychologist”, 55(1), 68–78.
 • Deutsch Smith D., 2009, Pedagogika specjalna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Erikson E. H., 2000, Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
 • Field S. i in., 1998, A Practical Guide to Teaching Self Determination. Reston, The Council for Exceptional Children.
 • Gindrich P., 2002, Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Gindrich P., 2011, Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gim­nazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Juczyński Z., 2000, Poczucie własnej skuteczności – teoria i pomiar. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Psychologica, 4, 11–23.
 • Klassen R.M., Lynch S.L., 2007, Self­-Efficacy from the Perspective of Adolescents with LD and Their Specialist Teachers. “Journal of Learning Disabilities”, 40(6), 494–507.
 • Krasowicz-Kupis G., 2009, Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lackaye T.D., Margalit M., 2006, Comparisons of Achievement, Effort, and Self­Per­ceptions among Students with Learning Disabilities and Their Peers from Different Achievement Groups. “Journal of Learning Disabilities”, 39(5), 432–446 [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.1177/00222194060390050501].
 • McNulty M.A., 2003, Dyslexia and the Life Course. “Journal of Learning Disabilities”, 36(4), 363–381.
 • Pajares F., 1996, Self­Efficacy Beliefs in Academic Settings. „Review of Educational Research”, 66(4), 543–578 [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.2307/1170653].
 • Ryan M., 1992, The Social and Emotional Effects of Dyslexia. „Education Digest”, 57(5), 68–71.
 • Scarborough H.S., 1990, Very Early Language Deficits in Dyslexic Children. “Child Development”, 61(6), 1728–1743 [pozyskano z: http://dx.doi.org/10.2307/1130834].
 • Schwarzer R., 1997, Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia teoretyczne i nowy model. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.), Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 175–205.
 • Turska D., 2006, Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych? Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wehmeyer M.L., 1996, A Self­Report Measure of the Self­-Determination of Adolescents with Cognitive Disabilities. “Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities”, 31, 282–293.
 • Wehmeyer M.L., Kelchner K., Richards S., 1996, Essential Characteristics of Self­Determined Behavior of Individuals with Mental Retardation. “American Journal on Mental Retardation”, 100, 632–642.
 • Wehmeyer M.L., Kelchner K., 1996, Perceptions of Classroom Environment, Locus of Control and Academic Attributions of Adolescents with and without Cognitive Disabilities. “Career Development for Exceptional Individuals”, 19, 15–29.
 • Wehmeyer, M.L., 2004, Self­Determination and the Empowerment of People with Dis­abilities. “American Rehabilitation”, 28, 22–29.
 • Wehmeyer M.L., 2012, Self Determination and a Strengths Based approach to Intel­lectual Disability. „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, 2(16), 23–34.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_67-78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.