PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Asertywność a radzenie sobie w sytuacjach trudnych studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za pomocą Kwestionariusza Asertywności Nauczyciela/Wychowawczego (KAN/W Teresy Zubrzyckiej-Maciąg i Janusza Kirenki), Kwestionariusza COPE (Charlesa S. Carvera, Michaela S. Scheier, Jagdisha K. Weintrauba) i Skali Samooceny (SES Marshalla Rosenberga) przebadano 244 studentów kierunków nauczycielskich, w tym 222 kobiety (90,98%) i 22 mężczyzn (9,02%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 21 do 46 lat, ze średnią na poziomie 25,29 lat. Byli to studenci pedagogiki, filologii angielskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z trzech uczelni: Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Uzyskano specyficzną strukturę związków wybranych zmiennych: zależnej (gotowości do asertywności), niezależnej (radzenia sobie w sytuacjach trudnych) i moderującej (samooceny). Uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Zastosowana regresja wieloraka umożliwiła przyjęcie w miarę precyzyjnych charakterystyk otrzymanych związków. Pretendują one do miana autonomicznych wniosków.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Branden N., 1998, 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź, Wydawnictwo Ravi.
 • Byra S., 2012, Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Folkman S., Lazarus R.S., Dunkel-Schetter C., DeLongis A., Gruen R., 1986, Dynamics of a Stressful Encounter: Cognitive Appraisal, Coping, and Encounter Outcomes. “Journal of Personality and Social Psychology”, 50, 992–1003.
 • Heszen-Niejodek I., 2008, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3.
 • Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk, GWP.
 • Kirenko J., 2002, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki, Wydawnictwo WSUPiZ.
 • Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., 2011, Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Kocór M., 2010, Nauczyciel i szkoła a syndrom wypalenia zawodowego. Rzeszów, Wydawnictwo Mitel.
 • Kwiatkowski P., 2000, Między przemocą a bezradnością, czyli o niektórych wychowaw­czych aspektach asertywności. W: M. Jabłońska (red.), Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Wrocław, Wydawnictwo UWr.
 • Lazarus R.S., Folkman S., 1984, Stress, Appraisal and Coping. Nowy Jork, Springer Publishing Company.
 • Oleś M., 1998, Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 • Petrie K., Rotheram M.J., 1982, Insulators Against Stress: Self­esteem and Assertiveness. “Psychological Reports”, 50, 3, 963–966.
 • Poprawa R., 1998, Jak rozumieć asertywność? Zarys behawioralno­kognitywno-­feno­menologicznej koncepcji asertywności. „Przegląd Psychologiczny”, 41, 3/4, 217–238.
 • Poprawa R., 2001, Asertywność wobec aktywności zawodowej człowieka. W: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno­politycznej. Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 109–123.
 • Ratajczak Z., 1996, Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji stresu: problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Sęk H., 1988, Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia terminologiczne i metodologiczne. „Przegląd Psychologiczny”, 31(3), 787–807.
 • Sułek I., 2015, Asertywność a samoocena nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Praca magisterska niepublikowana. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Tomaszewski T., 1975, Człowiek i otoczenie. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wrześniewski K., 1996, Stres a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • Zubrzycka-Maciąg T., 2011, Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. Wydanie II, zmienione i rozszerzone. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg T., 2013, Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., 2010, Stres w pracy nauczyciela szkoły pod­stawowej. W: A. Buczak, I. M. Łukasik, A. Witek (red.), Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Lublin, NeuroCentrum.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J., 2015, Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_9-23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.