PL EN


2018 | 37 | 4 |
Article title

Budowanie świadomości zdrowotnej w orientacji na przyszłość wyzwaniem edukacji zdrowotnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odwołując się do programów i strategii związanych z działaniami na rzecz zdrowia, można zauważyć, iż gros zabiegów ma koncentrować się na działaniach profilak-tycznych, wyprzedzających pojawienie się problemów zdrowotnych oraz epidemiologicznych.Zdecydowanie należy podkreślić, że świadomość zdrowotna Polaków jest mała, stąd często choroby, np. cywilizacyjne, wykrywane są w późnych stadiach rozwoju. Z tego względu istotna staje się edukacja zdrowotna.Przygotowano krótki kwestionariusz Świadomość zdrowotna w orientacji przyszłościowej, który może spełnić rolę narzędzia przesiewowego, umożliwiającego wyłonienie osób o małej świadomości zdrowotnej. Ma on szansę podnieść skuteczność działań edukacyjnych. Kwestionariusz zawiera 18 itemów skupionych w trzech wymiarach: (1) poszukiwanie i wykorzystanie informacji dotyczących zdrowia, a także orientacja na zdrowy styl życia oraz czujność zdrowotną, (2) odpowiedzialność za dbanie o zdrowie obecnie i w przyszłości, (3) motywacja zdrowotna jako indywidualna orientacja zdrowotna w kierunku zapobiegania ewentualnym problemom zdrowotnym i zwiększenia dobrostanu zdrowotnego. Rzetelność skali określono za pomocą wskaźnika alfa Cronbacha, który wynosi 0,874, a poszczególne skale miały wskaźniki rzędu: I – 0,836, II – 0,838, III – 0,601.
EN
Based on health promotion programmes and strategies, it can be observed that the majority of the proposed measures should be aimed at preventive efforts taken before any health or epidemiological issues arise.It must be emphatically stressed that health awareness among the Poles is low, and, for this reason, lifestyle diseases, for instance, are often diagnosed at the later stages, when advanced changes have already started. This is also the reason why health education is of vital importance, especially in terms of improving health awareness. A short questionnaire entitled Health Consciousness in the Future Orientation Perspective has been prepared. This questionnaire can be applied as a screening tool to help identify individuals with low health awareness, and thus facilitate the practice of more effective educational activities. The questionnaire includes 18 items which focus on the three main areas: 1) the search for and application of health-related information, and the trend towards a healthy lifestyle and health vigilance; 2) the responsibility for taking care of one’s own health in the present and in future times; 3) the motivation to lead a healthy lifestyle as an individual tendency towards healthy behaviour, aimed at health problem prevention and health condition improvement. The reliability of the scale was determined on the basis of Cronbach’s alpha, in which the value of alpha was 0.874, and the values of the specific scales were I – 0.836, II – 0.838, III-0.601.
Year
Volume
37
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-29
Contributors
References
 • Czerwińska-Jasiewicz M., 2001, Orientacja przyszłościowa młodzieży. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 1(6), 2, 183–192.
 • Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy’can be Found in English on the Eurydice Website Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012, opublikowano: http://eacea.ec.europa.eu/ education/eurydice/thematic_studies_en.php s.1.
 • Dutta-Bergman M.J., 2004, An Alternative Approach to Social Capital: Exploring the Link Age Betweem Health Consciousness and Community Articipation. Health Communication, 16(4), 393–409, DOI: 10.1207/s15327027hc1604_1 [pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/8249340_An_Alternative_Approach_ to_Social_Capital_Exploring_the_Linkage_Between_Health_Consciousness_ and_Community_Participation].
 • Hirsch J.K. i in., 2015, Future Orientation and Health Quality of Life in Primary Care: Vitality as a Mediator. “Qual Life Res”, 24, 1653–1659, DOI: 10.1007/s11136-014-0901-7.
 • Hong H., 2009, Scale Development for Measuing Health Consiciousness; Re­concep­tualization. In 12th Annuall International Public Relations Research Conference. Coral Gables, University of Miami Press [pozyskano z: https://instituteforpr.org/ wp-content/uploads/ScaleDvlpmentMeasuring.pdf].
 • Iversen A.C., Kraft P., 2006, Does Socioeconomie Status and Health Consciousness Influence How Women Respond to Health Related Messages in Media? “Health Edu-cation Research”, 21(5), 601–610 [pozyskano z: https://doi.org/10.1093/her/cyl014].
 • Komisja Europejska, 2010, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz in­teligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Bruksela [pozyskano z: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf].
 • Kraft F.B., Goodell P.W., 1993, Identifying the Health Conscious Consumer. “Journal of Health Care Marketing” 13(3), 18–25 [pozyskano z: http://connection.ebscohost. com/c/articles/9602131253/identifying-health-conscious-consumer].
 • Moorman C., Matulich E., 1993, A Model of Consumers’ Preventive Health Behaviours: The Role of Health Motivation and Health Ability. “Journal of Consumer Resarch”, 20(2), 208–228 [pozyskano z: https://pdfs.semanticscholar.org/d02f/5a425cefc6c7 004229df585def046c348167.pdf].
 • Muller R.A., 2018, Teraz. Fizyka czasu. Warszawa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka. Nurmi J-E., 1989, Development of Orientation to the Future During Early Adolescence: A Four­year Longitudinal Study and Two Cross­rectional Comparisons. “International Journal of Psychology”, 24, 195–214.
 • Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020, 2015. Warszawa [wersja z 9.05.2018, pozyskano z: http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/ pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf].
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014–2020 [pozyskano z: https://www.power.gov.pl/media/49709/PO_WER_27_12_2017.pdf].
 • Searle J.R., 2010, Umysł. Krótkie wprowadzenie. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.
 • Steinberg L. i in., 2009, Age Differences in Future Orientation and Delay Discounting. Child Development, vol. 80, nr 1, 28–44 [pozyskano z: http://njdc.info/wp-content/ uploads/2014/08/Steinberg-et-al.-Age-differences-in-future-orientation-2009.pdf].
 • Trommsdorff G., 1983, Future Orientation and Socialization. “International Journal of Psychology”, 18, 381–406.
 • Woynarowska B., 2008, Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja. „Problemy Higieny Epidemiologii”, 89(4), 445–452.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2018_37_4_93-106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.