PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Kreatywność w myśleniu muzycznym jako przedmiot badań muzyczno-edukacyjnych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście zwrócono uwagę na wybrane kierunki badań podejmowanych przez studentów pedagogiki wczesnoszkolnej nad warunkami rozwijania kreatywnego myślenia w muzyce. Taką kreatywność analizuje się w kontekście rozwoju audiacji, co w świetle teorii uczenia się muzyki E. E. Gordona określane jest jako jeden z ważniejszych tropów w realizacjiprocesu kształcenia muzycznego. Dotyczy to różnych form aktywności muzycznej i wpisuje się w zadania przygotowania dziecka do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Zawężenie refleksji na wczesnoszkolnym wieku uczniów jest konsekwencją poglądów, iż w tym okresie rozwoju bardzo ważny jest dynamiczny program rozwijania myślenia w muzyce.
EN
The text highlights selected research themes explored by students of early school education, concerning the conditions for creative thinking development in music. The creativity is analysed in connection with audiation development, which in the light of the Gordon music learning theory is described as one of the most important paths in implementation ofthe music education process. it applies to various forms of music activity and forms part of the task of preparing children to active participation in music culture. The sole focus of the reflection on pupils in early school age results from the belief that in that developmental period a dynamic program for stimulation of thinking in music is most important.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
author
References
 • Bee R. i F., 1998, Feedback. Warszawa, Wyd. PETIT.
 • Bonna B., 2006, Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona. Bydgoszcz, Wyd. AB.
 • Bonna B., 2013, Research on the Application of E.E. Gordon’s Theory of Music Learning in the Music Education in Poland. “Culture and Education” No.6 (99), 66-87.
 • Bonna B., 2016, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., 2015, Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Projekt Akademickie Centrum Kreatywności. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 39-65.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., Szymczak J., 2015, Feedback i jego rola w tworzeniu krytycznej przestrzeni i warunków dla prowadzenia konwersacji ułatwiającej nauczycielom rozumienie własnej praktyki edukacyjnej. W: E. Filipiak, E. Lemańska-Lewandowska (red.), Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Gotowość studentów i nauczycieli. Możliwość aplikacji. Raport tematyczny z realziacji projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 167-184.
 • Fish D., 1996, Kształcenie poprzez praktykę [oryg. Learning Through Practice in Initial Teacher Training], tłum. D. Klus-Stańska, H. Mizerek. Warszawa, CODN.
 • Gazzaniga M., 2011, Istota człowieczeństwa. Co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi. Sopot, Wyd. Smak Słowa.
 • Gordon E.E., 1984, Manual for the Instrument Timbre Preference Test, GIA. Chicago, Publication, Inc. 7404 So. Mason. Ave IL 50538..
 • Gordon E.E., 1999, Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy. Bydgoszcz, Wyd. WSP.
 • Gordon E.E., 2016, Teoria uczenia się muzyki. Niemowlęta i małe dzieci. Gdańsk, Wyd. Harmonia Universalis.
 • Gordon E.E., Woods D., 1999, Zanurz się w program nauczania muzyki. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
 • Gordon E.E., Bolton B.M., Hicks W.K., Taggart C.C., 1993, The Early Childhood Music Curriculum. Experimental Songs and Chants without Words. Book one. Chicago, GIA Publications, Inc.
 • Grusiewicz M., 2015, Wkład czasopisma "Wychowanie Muzyczne w Szkole" w rozwój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Lublin, Wyd. UMCS.
 • Kamza A., 2014, Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. W: A.I. Brzezińska (red.), Niezbednik Dobrego Nauczyciela, Seria I, t. 3. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Kaufmann J.C., 2004, Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, przeł. K. Wakar. Warszwa, Oficyna Naukowa.
 • Kojs R., 2000, Dziecięca muzyka eksperymentalna. W: Dymara B. (red.), Dziecko w świecie muzyki, Kraków.
 • Kołodziejski M., 2012, Music Teacher as a Researcher of Educational Process, “Mūzikas zinātne šodien: pāstavīgais un mainīgais. Zinātnisko rakstu krājums”, t. 4, Daugavpils Universitātes Akadēmiskiais apgāds “Saule”, 357-372.
 • Kołodziejski M., Trzos P.A., 2013, Środowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacji, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 22, 165-181.
 • Kołodziejski M., 2014, Koncepcja ruchu kreatywnego Johna Feierabenda w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W: M. Kołodziejski (red.), Kreatywność w edukacji muzycznej. Pułtusk, Wyd. AH, 141-161.
 • Konaszkiewicz Z., 2012, U podstaw pedagogiki muzycznej w perspektywie przeszłości i przyszłości. W: A. Michalski (red.), Tożsamość pedagogiki muzyki. Seria: Pedagogika muzyki. Cechy - aksjologia - systematyka, t. 1. Gdańsk, Wyd. Athenae Gedanenses, 47-67.
 • Leman B., 2014, Możliwości intensywnego umuzykalniania dzieci na przykładzie projektu edukacyjnego „Muzopolis”. Niepublikowana praca licencjacka, złożona i obroniona w Katedrze Pedagogiki Muzyki Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • Murawska B., 2014, Edukacja wczesnoszkolna. W: A.I. Brzezińska (red.), Niezbednik Dobrego Nauczyciela, Seria III, t. 3. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych
 • Niśkiewicz K., 2013, Realizacja elementów muzyki w zakresie melodii i rytmu przez dzieci w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Niepublikowana praca licencjacka, złożona i obroniona w Katedrze Pedagogiki Muzyki Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • Piasecka M., 2014, Postrzeganie procesów audiacji wstępnej w opiniach studentów o rodziców (na przykładzie projektu edukacyjno-badawczego Muzopolis). Niepublikowana praca licencjacka, złożona i obroniona w Katedrze Pedagogiki Muzyki Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • Piwko D., 2014, Edukacyjne zaangażowanie rodziców w aktywne formy umuzykalniania dzieci na przykładzie projektu „Muzopolis”. Niepublikowana praca licencjacka, złożona i obroniona w Katedrze Pedagogiki Muzyki Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • Reber R., Schwarz N., Winkielman P., 2004, Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver’s processing ezperience? “Personality and Social Psychology Review” 8, 364-382.
 • Reber A.S., 1985, The dictionary of psychology. London, Penguin Books.
 • Szatkowska A., 2013, Rozwijanie preferencji muzycznych dzieci klasy trzeciej w ogólnokształcącej szkole podstawowej. Niepublikowana praca licencjacka, złożona i obroniona w Katedrze Pedagogiki Muzyki Instytutu Pedagogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz.
 • Trzos P.A., 2009, Preferencje barwy dźwięku i zdolności muzyczne w nauce gry na instrumencie dętym. Badania edukacyjne nad adaptacją teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona, Poznań-Kalisz-Konin, Wyd. UAM PWSZ.
 • Trzos P.A., 2012, Codzienność we wczesnej edukacji muzycznej. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
 • Trzos P.A., 2014, Dziecięce uczenie się muzyki w badawczym oglądzie studenta pedagogiki – o efektywności praktyki pedagogicznej. W: J. Grzesiak (red.), Profesjonalne praktyki – Profesjopnalni nauczyciele. Konin, Wyd. PWSZ.
 • Trzos P.A., 2014, Kierowanie muzyczne we wczesnej edukacji dziecka. W: A. Klim-Klimaszewska, E. Jagiełło (red.), Edukacja ku przyszłości. Wyzwania i zaniechania w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu wczesnoszkolnym. Siedlce, Wyd. Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
 • Trzos P.A., 2016, Wspólnotowy kontekst rozwoju dziecięcego audiowania w rodzinie. W: M. Nawrot-Borowska, D. Zając (red.), Dziecko w perspektywie diachronicznej i synchronicznej. Bydgoszcz, Wyd. UKW, 69-88.
 • Waloszek D., 2008, Estetyka sytuacji edukacyjnych, [w:] Uchyła-Zroski J. (red.), Wartości w muzyce. Studium monograficzne, t. 1. Katowice, Wyd. UŚ, 35-46.
 • Weiner A., 2007, Test Muzycznych Umiejętności Percepcyjnych. Podręcznik. Lublin, Wyd. UMCS.
 • Weiner A., 2010, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin, Wyd. UMCS.
 • Weiner A., 2011, Możliwości wykorzystania diagnostyki edukacyjnej w kształceniu muzycznym. W: W.A. Sacher, A. Weiner (red.), Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową. Bielsko-Biała, WSA, 19-32.
 • Weiner A., 2013, Od scjentyzmu w stronę humanistyki – metoda projektów w kształceniu studentów edukacji muzycznej. W: R. Gozdecka, A. Weiner (red.), Profesjonalizm w edukacji muzycznej. Propozycje dla zmieniającej się szkoły. Lublin, Wyd. UMCS, 31-46.
 • Zwolińska E.A., 2011, Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
 • Zwolińska E.A., 2012, Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
 • Zwolińska E.A., 2014, Sposoby audiacji o myśleniu muzycznym. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
 • Zwolińska E.A., 2016, Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej. Bydgoszcz, Wyd. UKW.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_161-176
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.