PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Wybrane aspekty wspierania kreatywności uczniów szkoły muzycznej I stopnia (w perspektywie nauczycieli)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Presented article addresses issues related to the music school as an institution supporting and developing the creativity of its students. Creativity is a category that in today’s reality is perceived as an important cultural competence, and it seems important to what extent music education takes actions conducive to its development. The article presents the results of research carried out among 11 teachers of first-cycle music schools. The research was of qualitative nature and the interview was used to collect the research material. Research topics focused on a variety of conditions, ways, accelerators and inhibitors of the process of developing students’ creativity. Conclusions from the analysis of collected material indicate the need for teacher education in the area of supporting and developing students’ creativity, respecting their subjectivity and responding to their needs. Also important in this context are activities concerning the program and organizational side of the school’s music operation, optimizing education processes. 
PL
Prezentowany artykuł podejmuje problematykę związaną ze szkołą muzyczną jako instytucją wspierającą i rozwijającą kreatywność swoich uczniów. Kreatywność to kategoria, która we współczesnej rzeczywistości postrzegana jest jako istotna kompetencja kulturowa,toteż wydaje się istotne, na ile szkolnictwo muzyczne podejmuje działania sprzyjające jej rozwojowi. W artykule prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych wśród 11 nauczycieli szkół muzycznych i stopnia. Badania miały charakter jakościowy, a do zgromadzenia materiału badawczego wykorzystany został wywiad. Problematyka badawcza koncentrowała się wokół różnorodnych uwarunkowań, sposobów, akceleratorów i inhibitorów procesu rozwijania kreatywności uczniów. Wnioski płynące z analizy zgromadzonego materiału wskazują na potrzebę edukacji nauczycieli w obszarze wspierania i rozwijania kreatywności uczniów, respektowania ich podmiotowości i odpowiadania na ich potrzeby. Ważne są również w tym kontekście działania dotyczące programowej i organizacyjnej strony funkcjonowania szkół muzycznych, optymalizujące procesy edukacji.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
author
References
 • Adrjan B., 2011, Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność. Kraków, Wydawnictwo Literackie.
 • Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brameld T., 2014, Edukacja jako siła, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytety Kazimierza Wielkiego.
 • Chmurzyńska M., 2014, Style nauczania i kompetencje psychopedagogiczne nauczycieli instrumentu ze szkól muzycznych I stopnia. W: Lewandowaki R., Kaleńska-Rodzaj J. (red.), Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.
 • Delors J. 1998, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.
 • Dobrowolska B., 2009, Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów, Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Dylewski P., Mirkiewicz J., Poradniku dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych, Warszawa, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.
 • Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012, s. 137.
 • Konaszkiewicz Z., 2015, Specyfika szkoły muzycznej w Polsce - szanse i zagrożenia, w Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? W: Delecka-Bury A. (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kozielecki J., (2002), Transgresja i kultura, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Łukasik B., 2010, Bycie podmiotem w edukacji – wizja oczekiwana czy fakt?. W: Gofron A., Łukasik B. (red.), „Podstawy edukacji”, t. 3, Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Kraków, Impuls.
 • Małyska A., 2010, Nauczyciel - uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole, Olsztyn, Centrum Badań Europu Wschodniej
 • Maslov A. H., 1986, W stronę psychologii myślenia, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Białystok 2000, Trans Humana, s. 10.
 • Męczkowska A., 2006, Podmiot i pedagogika: od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Olubiński A., 2001, Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Ostrowska U., 2009, Idea podmiotu i podmiotowości w edukacji z perspektywy aksjologicznej, W: Popławska A. (red.), Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty - działania - zagrożenia, Białystok, NWSP.
 • Pikała A., 2015, Rola kreatywnych cech i kompetencji nauczycieli szkół muzycznych I stopnia w rozwijaniu postaw twórczych uczniów. W: Delecka-Bury A. (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Popek S., 2001, Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych., Dz. U. z 2017, poz. 1793.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli, Dz. U. z 2014 r. poz. 784.
 • Suświłło M., 2001, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn, Wydawnictwo UWM.
 • Sztompka P., 1994, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 14.
 • Szmidt K. J., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.
 • Wilski M., 2011, Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli. W: Psychologia ucznia i nauczyciela, Kowalik S. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wiśniewski Cz., 2009, Podmiotowość wyrazem regulacji stosunków człowieka z otoczeniem (kontekstualność problemu). W: Popławska A. (red.), Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty - działania - zagrożenia, Białystok, NWSP.
 • Zaborowski Z., 2000, Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa Wydawnictwo Akademickie Żak.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_191-208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.