PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Otwartym głosem. O terapeutycznych aspektach śpiewu tradycyjnego.

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty terapeutyczne śpiewu tradycyjnego (otwartego, naturalnego, archaicznego). poruszono kwestie związku muzyki ze stanem psychofizycznym człowieka, a także rolę oddechu i bycia tu i teraz w regulowaniu stanów emocjonalnych. zwrócono uwagę na leczący wymiar relacji mistrz – uczeń, na naukę funkcjonowania w zdrowej zależności oraz na rolę pokory i wspólnoty. podkreślono, iż muzyka tradycyjna i śpiew tradycyjny mogą stać się przestrzenią do zbierania istotnych doświadczeń terapeutycznych.
EN
The article discusses therapeutic aspects of traditional voice (open, natural, archaic). The following topics have been discussed: the influence of music on the psychophysical state of a human mind, a role of breath and being here and now in regulating an emotional state of a mind. a healing effect of master-student relationships has been presented in the article, as well as a role of humility and community. it was emphasized that the traditional music and singing can be used for collecting important therapeutic experiences.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • 1. Arias A. J., Steinberg K., Banga A., Trestman R. L., 2006, Systematic Review of the Efficacy of Meditation Techniques as Treatments for Medical Illness, „The Journal of Alternative and Complementary Medicine”, Vol. 12, No. 8, s. 817-832 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17034289 [dostęp 01.09.2018]
 • 2. Bukowski J., 1987, Zarys filozofii spotkania. Kraków.
 • 3. Chełmińka J., 2013, Wpływ terapii śpiewem na stan psychiczny chorych zjadłowstrętem psychicznym. Rozprawa doktorska http://www.wbc.poznan.pl/Content/323366/index.pdf [dostęp 01.09.2018]
 • 4. Creswell D. J., Irwin M. R., Burklund L. J. i in., 2012, Mindfulness-Based Stress Reduction training reduces loneliness and pro-inflammatory gene expression in older adults: A small randomized controlled trial, Brain, Behavior, and Immunity, Volume 26, Issue 7, p.1095-1101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22820409 [dostęp 01.09.2018]
 • 5. Davidson R., Kabat-Zinn J., Schumacher i in., 2003, Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, „Psychosomatic Medicine”, July 2003 - Volume 65 - Issue 4 - p 564–570 https://greatergood.berkeley.edu/images/uploads/Davidson-Mindfulness_on_Brain_and_Immune_Functionpdf.pdf [dostęp 01.09.2018]
 • 6. Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., & Finkel, S. M., 2008, Open hearts build lives: Positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. „Journal of Personality and Social Psychology”, 95(5), 1045-1062. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18954193 [dostęp 01.09.2018]
 • 7. Fubini E., 2002, Historia estetyki muzycznej. tłum. Z. Skowron, Kraków 2002, s. 196.
 • 8. Fundacja Ovo dla kultury i edukacji, Kozłowski W, Rozmawiać pieśnią. Wywiad z Witoldem Kozłowskim http://tit.home.pl/dla/dzwiek/dzwiek.htm?SessionID=8ab2b8a9472ccac8aaec27754c81293a [dostęp 09.09.2018]
 • 9. Gac D., 2017, Dźwięki rozbitego lustra. Romowa z Janem Bernadem https://www.dwutygodnik.com/artykul/7354-wies-dzwieki-z-rozbitego-lustra.html [dostęp 01.09.2018]
 • 10. Galińska E., 1987, Dzieje poglądów na lecznicze działanie muzyki. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, PAN, nr 50, 2.
 • 11. Galińska E., 1995, Analiza mechanizmów poznawczych muzykoterapii nerwic. „Psychoterapia”, Nr 2 27-60, 1995.
 • 12. Galińska E., 2000, Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy działania muzyki w terapii. Człowiek. Muzyka. Psychologia. Warszawa.
 • 13. Grochowska E., 2017, Koło czasu kilka uwag o pracy nad śpiewem tradycyjnym oraz przekazem kompetencji muzycznych i kulturowych, W: W. Grozdew-Kołacińska, B. Drozd. (red.), 2017, Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie, Lublin
 • 14. Grozdew-Kołacińska W., Drozd. B. (red.), 2017, Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie, Lublin.
 • 15. Gubernat A., 2015, Mindfulness w Polsce, https://www.slideshare.net/matkaPolki/mindfulness-w-polsce-53183159 [dostęp 09.09.2018]
 • 16. ldman B., 2017, Study shows how slow breathing induces tranquility, https://med.stanford.edu/news/all-news/2017/03/study-discovers-how-slow-breathing-induces-tranquility.html [dostęp 15.09.2018]
 • 17. Jovanovic J., 2017, Żywy głos / vive voix / živi glas i polsko-serbska wymiana doświadczeń w praktykach śpiewaczych naszych czasów, W: Grozdew-Kołacińska W., Drozd. B. (red.), 2017, Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie, Lublin.
 • 18. Kabat-Zinn J., 2013, Mindfulness dla początkujących, Warszawa.
 • 19. Kuryluk Z., 2017, Do śpiewania potrzebny jest mikrofon – fizyczność, współczesność i prawda w metodologii działań w obrębie muzyki ludowej XXI wieku, W: Grozdew-Kołacińska W., Drozd. B. (red.), 2017, Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie, Lublin
 • 20. Mamińska-Domagalska M., 2015, Dobrych parę lat z życia, http://www.akademiakolberga.pl/project/dobrych-pare-lat-z-zyciamonika-maminska-domagalska/ [dostęp 15.09.2018]
 • 21. Mamińska-Domagalska M., 2017, Wybrane elementy z analizy zjawiska kultury tradycyjnej i folkloryzmu w dzisiejszej Polsce, W: Grozdew-Kołacińska W., Drozd. B. (red.), 2017, Śpiew tradycyjny – modele edukacji. Doświadczenia polskie i serbskie, Lublin
 • 22. Meyer R., 1996, Somatoterapia : ciało w psychoterapii. Warszawa, Eneteia
 • 23. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia; 2011 http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npoz_zdrpub_03112011.pdf [dostęp: 10.09.2018].
 • 24. Okoń W., 1993, Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • 25. Olbrycht K., 1998, Współczesne pytania wokół relacji »mistrz-uczeń«, Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2 (58). s. 1
 • 26. Olbrycht K., 1999, Dylematy współczesnego wychowania w świetle refleksji personalistycznej. w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, (red.) F. Adamski, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 11,18.
 • 27. Ostrowska Krystyna, Mistrz [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo, Akademickie Żak, t. III, Warszawa 2004, s. 320-321,
 • 28. Ostrowska K., 2004. Mistrz. w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak. s. 320
 • 29. Ramel W., Goldin P. R., Carmona P. E., McQuaid J. R., 2004, The Effects of Mindfulness Meditation on Cognitive Processes and Affect in Patients with Past Depressions. „Cognitive Therapy and Research”, Volume 28, Issue 4, 433-455 http://www.thaicam.go.th/attachments/362_R2010062803.pdf [dostęp 01.09.2018]
 • 30. Scheler M., 1987, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, przeł. St. Czerniak i A. Węgrzecki, Warszawa
 • 31. Shapiro S. L., Astin J. A., Bishop S. R., & Cordova M., 2005, Mindfulness-Based Stress Reduction for Health Care Professionals: Results From a Randomized Trial. „International Journal of Stress Management”, 12(2), 164-176. http://psycnet.apa.org/record/2005-05099-004 [dostęp 01.09.2018]
 • 32. Stróżewski W. , Dwaj mistrzowie [w:] Mistrz i uczeń. Materiały z sympozjum 18–19 marca 1996 Kraków, Kraków 1996, s. 23–33.
 • 33. Szlachta Z., 1996, Mistrz i uczeń. Materiały z sympozjum 18–19 marca 1996 Kraków, Kraków 1996,
 • 34. Tytko M.M., 2010b, Mistrz i uczeń -filozofia kształcenia akademickiego pedagogów.w: Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, red. A. Sajdak, D. Skulicz, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. s. 261-267.
 • 35. Tytko M.M., 2010a, Mistrz i uczeń -elementy koncepcji K. Twardowskiego, W. Stróżewskiego i K. Ostrowskiej, „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” (Kraków), nr 1 (205), s. 16-17.
 • 36. Weller S.,2004, Oddech, który leczy. GWP, Gdańsk.
 • 37. World Health Organization. Zero Draft Global Mental Health Action Plan 2013–2020, 2012. http://www.who.int/mental_health/mhgap/mental_health_action_plan_EN [27.08.2018]
 • 38. Zeidan F.,Martucci K. T., Kraft R. A., 2011, Brain Mechanisms Supporting Modulation of Pain by Mindfulness Meditation, „J Neurosci”. Apr 6; 31(14), s. 5540–5548. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3090218/ [dostęp 01.09.2018]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_263-276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.