PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Wykorzystanie arteterapii w resocjalizacji penitencjarnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem proponowanego referatu jest zwrócenie uwagi na możliwość zastosowania arteterapii w pracy resocjalizacyjnej z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem resocjalizacji penitencjarnej. Oddziaływania arteterapeutyczne przedstawione zostaną z perspektywy praktyki penitencjarno-resocjalizacyjnej. Autorka odniesie się do problemów i szans związanych z wyborem arteterapii jako głównej metody prowadzenia oddziaływań wobec skazanych na kary długoterminowego pozbawienia wolności. W ostatniej części referatu zawarte zostaną refleksje uwzględniające doświadczenia z realizacji autorskich programów w zakładach karnych.
EN
iIntroduction. The aim of the proposed paper is to draw attention to the possibility of using art therapy in social rehabilitation with socially maladjusted people, with particular emphasis on penitentiary rehabilitation. description of the state of knowledge. Art-therapy effects will be presented from the perspective of penitentiary and rehabilitation practice. The author will refer problems and opportunities associated with the choice of artetherapy as the main method of conducting interactions with prisoners who have been sentenced to long term deprivation of liberty. Summary. In the last part of the paper, reflections will be included, taking into account the experience from the implementation of proprietary programs in prisons.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Bałandynowicz A., 2015, Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Bendyczak S., Jędrzejak K., Nowak B., Szczepaniak P., Urbańska I., 1995, Wprowadzenie do metodyki pracy penitencjarnej, Kalisz, COSSW.
 • Czapów Cz., Jedlewski St., 1971, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dymanus-Gaudyn A., 2014, Przestępczość małoletnich jako problem społeczny, [pozyskano z: http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/1599-przestepczosc-maloletnich-jako-problem-spoleczny.html, dostęp: 12.09.2018].
 • Florczykiewicz J., 2013, Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gładyszewska-Cylulko J., 2011, Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Gombrowicz W., Ferdydurke, [pozyskano z: https://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=713703, dostęp: 16.08.2018r.].
 • Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2010, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, CZSW.
 • Janiszewska-Talago E., 1980, Wykonywanie kar długoterminowego pozbawienia wolności, Warszawa.
 • Jaworska A., 2016, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jaworska A., 2012, Leksykon resocjalizacji, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jędrzejak K., 1996, Podkultura więzienna. Wybrane zagadnienia psychospołeczne instytucji penitencjarnej, Kalisz.
 • Konopczyński M., 2009, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozińska A., 2018, Brutalne morderstwo kobiety i trzyletniego dziecka. Nowe fakty w sprawie rodzinnego dramatu, [pozyskano z: https://wiadomosci.wp.pl/brutalne-morderstwo-kobiety-i-trzyletniego-dziecka-nowe-fakty-w-sprawie-rodzinnego-dramatu-6295228256835201a, dostęp: 14.09.2018].
 • Kuć M., 2011, Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Lewicka-Zelent A., Korona K., Lesiuk M., 2013, Psychospołeczne funkcjonowanie uczestników programu resocjalizacyjnego „Uwolnij swoje emocje. Uwolnij siebie”, Lublin, Wydawnictwo Episteme.
 • Łuczak E., 2012, Sytuacje trudne w zakładach karnych i ich konsekwencje, Niepełnosprawność nr 8, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 40-47.
 • Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk, Wydawnictwo Arche.
 • Machel H., 2008, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej- casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Mała Encyklopedia Kultury Antycznej, 1966, s.652; [pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandora; dostęp: 12.09.2018].
 • Marczak M., 2009, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Molier (Jean Baptiste Poquelin), [pozyskano z: https://pl.wikiquote.org/wiki/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87, dostęp: 21.06.2018].
 • Mrozek K., 2011, Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom XXVII, AUWr, No 3325, Wrocław, 235-244.
 • Przybyliński S., 2005, Podkultura więzienna- wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Roczna informacja statystyczna za rok 2010, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, CZSW.
 • Roczna informacja statystyczna za rok 2015, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, CZSW.
 • Roczna informacja statystyczna za rok 2016, Warszawa, Ministerstwo Sprawiedliwości, CZSW.
 • Roczna Informacja Statystyczna za rok 2017, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa.
 • Rudowski T., 2013, Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świetle teorii doznań transakcyjnych, Warszawa, Wydawnictwo Eneteia.
 • Smółka P., 2008, Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?, [pozyskano z: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=160, dostęp: 10.06.2018].
 • Stanik J.M., 2008, Diagnozowanie nieprzystosowania społecznego i asocjalności, [w:] B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, Tom I, Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki
 • Resocjalizacyjnej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.168-202.
 • Stańdo-Kawecka B., 2007, Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w krajach europejskich, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XI: 2007, z.1, 295-312.
 • Stańko-Kaczmarek M., 2013, Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Szulc W., 2001, Sztuka w służbie medycyny. Od antyku do postmodernizmu, Poznań, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 • Szulc W., 2011, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2018.0.652).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. 2014 poz. 24; tzw. „ustawa o bestiach”).
 • Wojciechowska U., 2010, Uczenie konstruktywnych form radzenia sobie z napięciem i negatywnymi uczuciami u młodocianych więźniów śledczych, [w:] Socjoterapia, K. Sawicka (red.), Warszawa, Wydawnictwo Kompendium, 258-259.
 • Wolska A., 2000, Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe US.
 • www.sw.gov.pl; https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-wyniki-konkursu-na-najlepszy-program-resocjalizacji%20rozsrzygni%C4%99ty, dostęp: 21.06.2018.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_295-306
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.