PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Estetyczny wymiar natury. Perspektywy badawcze

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns the aesthetic dimension of nature and its influence on the human. The author explains the notion of “nature,” characterizes attitudes adopted towards it, and demonstrates the range of influence the natural environment has on the human. subsequently, the text focuses on the aesthetic perception of nature. in the light of the presented reflections, it outlines research perspectives concerning the influence of the relationshipbetween humans and the natural environment on the aesthetic perception of nature.
PL
Artykuł traktuje o estetycznym wymiarze natury i jej oddziaływaniu na człowieka. Autorka przybliża pojęcie „natury”, przedstawia charakterystykę postaw wobec niej zajmowanych, ukazuje też zasięg oddziaływania środowiska naturalnego na człowieka. W dalszej części tekstu koncentruje się na percepcji estetycznej natury. W świetle przedstawionych refleksjizarysowuje perspektywy badawcze dotyczące oddziaływania relacji człowiek – środowisko naturalne na percepcję estetyczną natury.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Czaja Ewa (2016). Zatrzymać czas. W: A. Kamińska, E. Kraus, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Filozofia życia Profesora Kazimierza Denka, Sosnowiec.
 • Gołaszewska Maria (1973), Zarys estetyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 • Ingarden Roman, (1981), Wykłady i dyskusje z estetyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Jaroszyński Piotr (1996), Metafizyka i sztuka, Wydawnictwo Tadeusza Radjusza „GUTENBERG-PRINT, Warszawa.
 • Karpowicz S., Sprawność umysłowa, [w:] Wybór pism, Warszawa 1929.
 • Ravasi Gianfranco (2004), Pieśń nad pieśniami, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków.
 • Rybicki Janusz (1997), Percepcja estetyczna środowiska naturalnego, [w:] Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, red. Andrzej Białkowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Żukowska Anna Marta (2011), Koncepcje edukacji plastycznej i metody ich realizacji w polskiej pedagogice artystycznej. W: M. Stępnik (red.) Komunikowanie artystyczne Wydawnictwo WSPA, Lublin.
 • Żukowska Anna Marta, (2013) Od rysunku do plastyki – ewolucja problemu, [w:] Barwy twórczości, red. Małgorzaty Kuśpit, wyd. UMCS, Lublin 2013.
 • Żukowska Anna Marta (2017), Sztuka jako instrument badań pedagogicznych.
 • Rozważania teoretyczne. W: W. Bobrowicz, A. M. Żukowska (red.) Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, Wyd. UMCS Lublin.
 • Żukowska Anna Marta (2018), Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych, [w:] A. Kamińska (red.) „Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas” 16/2018, Sosnowiec.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_41-49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.