PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Kreatywność kultury artystycznej jako współczesne wyzwanie pedagogiki

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The considerations addressed in the present paper are aimed to demonstrate the relationship between culture and creativity as a constitutive relation of fundamental importance and, at the same time, as a fundamental principle of education studies and contemporary culture studies in particular. especially nowadays, the educational perspective in artistic culture considerations seems to gain relevance as it incorporates key assumptions, value system issues, ethical choices, motivations in life in the world ruled by material possessions. The artistic culture is defined as the totality of cultural values created, strengthened or disseminated by the man by means of the arts understood as a field of the culture, symbolic activity, form of expression, human communication, science registration, a kind of cognition and a tool of education. The creativity, on the other hand, is characterized as the spirit of the culture, its foundations and horizon, its construction material, its content and idea, in other words, the original culture and its social function beyond creativity does not exist, but at the same time, the creativity itself is enriched owing to the enhancement of its cultural development. The interaction of the culture and creativity constitutes an important aspect of the contemporary cultural life and an educational challenge to enhance the culture through development of creativity and most importantly to boost creativity through cultural development is considered as an enrichment activity. although the universal values documenting the creative achievements of the man throughout its time demonstrate the extent of the challenge, it needs to be emphasised that the greatest challenge lies in dealing with the clear signs of a crisis and ilemmas of the contemporary artistic culture.
PL
Rozważania podjęte w ramach sformułowanego tematu koncentrują się, najogólniej biorąc, na ukazaniu relacji między kulturą i kreatywnością jako więzi konstytutywnej o znaczeniu fundamentalnym, a zarazem jako ważnego postulatu pedagogiki, zwłaszcza współczesnej pedagogiki kultury. Przyjęcie pedagogicznej perspektywy rozpatrywania kultury artystycznej wydaje się zwłaszcza dzisiaj sprawą niezwykłej wagi, bowiem skupiają się w niej zagadnienia najbardziej istotne, problemy systemu wartości, wyborów etycznych, motywacji ludzkich, w świecie materialistycznego myślenia i stylu życia. kultura artystyczna zdefiniowana została jako całokształt wartości kultury tworzonych, umacnianych bądź rozprzestrzenianych przez człowieka za pomocą szeroko rozumianej sztuki jako dziedziny kultury,  działalności symbolicznej, formy ekspresji, komunikacji międzyludzkiej, rejestracji naukowej, rodzaju poznania i narzędzia wychowania. z kolei kreatywność rozumiana jest tu jako duch kultury, jej podstawa i horyzont, tworzywo i fundament oraz treść i sens; innymi słowy nie istnieje oryginalna kultura i jej funkcja społeczna poza obszarem kreatywności, ale także sama kreatywność ulega wzbogaceniu dzięki wzmocnieniu jej kulturowego wymiaru rozwoju. Interakcja kultury i kreatywności jest ważnym problemem współczesnego życia kulturalnego, a jednocześnie konkretnym wyzwaniem pedagogicznym do podniesienia poziomu kultury przez rozwój kreatywności, a przede wszystkim do rozwoju kreatywności przez podniesienie kultury jako aktywności wzbogacającej. Wprawdzie uniwersalne wartości humanistyczne dokumentujące kreatywne dokonania człowieka w ciągu jego dziejów wyrażają najpełniej wyzwanie, by je sobie przyswoić i twórczo pomnożyć, ale prawdziwie palące jest wyzwanie związane z wyraźnymi znamionami kryzysu i dylematami współczesnej kultury artystycznej.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Benedict R., 2008, Wzory kultury. Warszawa, Wydawnictwo Muza.
 • Cassirer E., 2017, Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii kultury. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Combs J. E., 2011, Świat zabaw. Narodziny nowego wieku ludycznego. Warszawa, Wydawnictwo UW.
 • Dunin B., 2001, (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo SMS.
 • Freud Z., 2013, Kultura jako źródło cierpień. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Goffman E., 2011, Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Green A., 2004, Kreatywność w public relation. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Huizinga J., 2011, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Kaufman J. C., 2011, Kreatywność. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Kłoskowska A., 2007, Socjologia kultury. Warszawa, PWN.
 • Kokowski M., 2009, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. Warszawa – Kraków, Instytut Historii Nauki PAN. Polska Akademia Umiejętności.
 • Kolankiewicz L., 2003, Teatr zarażony etnologią. W: J. Degler (red.), Problemy teorii dramatu i teatru, t. 2, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kostryko T., 1982, O zasadności i sposobie użycia pojęcia kultura artystyczna. „Studia Estetyczne”, t. 19.
 • Kostryko T., Szpociński A., 1989, Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe. Warszawa, COMUK.
 • Lévi – Strauss C., 2009, Antropologia strukturalna. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.
 • Malinowski B., 2000, Kultura i jej przemiany. Dzieła. Tom 9, Warszawa, PWN.
 • Nietzsche F., 2011, Narodziny tragedii. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Persons T., 2009, System społeczny. Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Sala E., (red.) 2014, Sztuka i wolność. Psychoanalityczna refleksja nad znaczeniem twórczości. Kraków, Wydawnictwo MOCAK.
 • Schiller F., 2011, Pisma teoretyczne. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_51-67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.