PL EN


2019 | 38 | 1 |
Article title

Kreatywność jako przedmiot i cel edukacji kulturalnej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the article is to draw attention to the importance of the creativity aspect in the theory and practice of cultural education. The considerations contained in this text focus on the actual and postulated place of creativity in the concepts of cultural education, its role in school practice and educational goals which characterize the so-called creative school. The article brings up the most important concepts of cultural education: aspects of creativity and creative output as well as strategic documents in which the connections between creativity, culture and education were articulated. The article pointed out the main areas of school cultural education, justifying the need of strengthen and emphasize the idea of creativity in the perspective of education and culture.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na doniosłość kategorii kreatywności w teorii i praktyce edukacji kulturalnej. Zawarte w niniejszym tekście rozważania koncentrują się wokół faktycznego oraz postulowanego miejsca kreatywności w koncepcjach edukacji kulturalnej,jej roli w praktyce szkolnej oraz celów edukacyjnych charakteryzujących tak zwaną szkołę kreatywną. W artykule przywołane zostały najważniejsze koncepcje edukacji kulturalnej uwzględniające problematykę kreatywności i twórczości oraz dokumenty strategiczne, w których wyartykułowane zostały powiązania między kreatywnością, kulturą i edukacją. Wskazano również kluczowe obszary szkolnej edukacji kulturalnej, uzasadniające potrzebęwzmocnienia i uwypuklenia idei kreatywności z perspektywy edukacji i kultury.
Year
Volume
38
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-11-22
Contributors
References
 • Ciczkowski W., 1999, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Clements N., 2004, Creative Collaboration. Swansea, Sound of the Heart Publishers.
 • Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badania diagnostycznego, 2017, Lublin, Centrum Spotkania Kultur.
 • Ferenz K., 1996. Nie wykorzystane możliwości edukacji kulturalnej dzieci. W: D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Grad J., Kaczmarek U., 2005, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Idzikowski B., 2000, Edukacja kulturalna – między szkołą a instytucjami kultury. W: B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Zielona Góra, Regionalne Centrum Animacji Kultury; Warszawa, Centrum Animacji Kultury.
 • Jagodzińska K., 2013, Edukacja kulturalna na rzecz kreatywności i innowacyjności. W: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój. Warszawa, Narodowe Centrum Kultury, 327-343.
 • Jankowski D., 1996, Wartości – aktywność artystyczna – paradygmaty działalności kulturalnej. W: D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Jedlewska B., 2003, Animacja jako metoda edukacji kulturalnej w społecznościach lokalnych. W: J. Żebrowski (red.), Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych. Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Kwieciński Z., 2008, Tożsamość szkoły a zmiana i rozwój. W: R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Życie szkołą. Prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej. Poznań, Oficyna Wydawnicza Garmond.
 • Parys K., 2013, Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Schindler A., 2000, O istocie animacji. W: K. Hrycyk (red.), Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych. Animacja – animator i jego kształcenie. Czterdziestolecie Państwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Wrocław, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.
 • Smith M.K., 2009, Animateurs, animation and fostering learning and change. The encyclopaedia of informal education, opublikowano: www.infed.org/mobi/animateurs-animation-learning-and-change, [dostęp: 10.08.2018].
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020, 2011. Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Szkołę trzeba wymyślić od nowa (debata), 2013, W: Kultura edukacji/ edukacja kultury. Materiały pokonferencyjne. Tydzień Edukacji Pozaformalnej i Kulturalnej, Lublin, Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”.
 • Szmidt K. J., 2005, Pedagogika twórczości. Idee – aplikacje – rady na twórczą drogę. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Szmidt K. J., 2013, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice, Wydawnictwo HELION.
 • Tyszka A., 1971, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_1_69-78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.