PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Diagnoza w resocjalizacji – perspektywy pozytywna vs. negatywna, teoria vs. praktyka diagnozowania

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu autorka przedstawia model teoretyczny i metodologiczny diagnozy w resocjalizacji. W kolejnych akapitach artykułu dokonano analizy założeń teoretycznych: (1)  resocjalizacji pozytywnej oraz (2) diagnozy pozytywnej na potrzeby resocjalizacji (resilience, salutogeneza, koncepcja poznawcza diagnozy, teoria osobowości Seymoura Epsteina). Wskazano i opisano główne obszary diagnozy: nastawienia intrapersonalne, interpersonalne, wobec świata i wobec własnego życia, a także główne elementy procesu diagnozy w ujęciu pozytywnym i negatywnym (model komplementarny). 
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
author
References
 • Alford B.A., Beck A.T., 2005, Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię. Kra-ków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Tłum. Małgorzata Łamacz).
 • Barriga A.Q., Gibbs J.C., 1996, Measuring cognitive distortion in antisocial youth: develop-ment and preliminary evaluation of the How I Think Questionnaire. “Aggressive Behav-ior”, 22(5), 333-343.
 • Barriga A.Q., Gibbs J.C., Potter G.B., Liau A.K., 2005, Kwestionariusz “Jak myślę” (HIT). Podręcznik. Warszawa, Instytut Amity. (Tłum. Helena Grzegołowska-Klarkowska).
 • Bartkowicz Z., 2010, Kształtowanie świadomości aksjologicznej pedagogów resocjalizacyj-nych. W: Z. Bartkowicz, A. Węgliński, A. Lewicka (red.) Powinności i kompetencje w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie. Lublin, Wydawnictwo UMCS, 39-44.
 • Bartkowicz Z., Maciaszczyk P., 2011, Poglądy na resocjalizację studentów pedagogiki jako rezultat ich kształcenia. W: Z. Bartkowicz, P. Maciaszczyk (red.) Profilaktyka i resocjali-zacja. Tarnobrzeg, Wydawnictwo PWSZ, 125-152.
 • Biel K., 2010, Zła resocjalizacja czy resocjalizacja zła. W: K. Biel, M. Sztuka (red.) Resocja-lizacja wobec tajemnicy zła. Kraków, Wydawnictwo WAM, „Ignatianum”, 133-160.
 • Epstein S., 2006, Conscious and unconscious self-esteem from the perspective of cognitive-experiential self-theory. W: M.H. Kernis (red.) Self-esteem: Issues and answers. A source-book of current perspectives. New York and Hove, Psychology Press, Taylor and Francis Group, 69-76.
 • Góźdź J., Wysocka E., 2011, Autorytaryzm a poglądy na resocjalizację i wybrane ich korelaty. W: E. Golbik, M. Łapot (red.) Pedagogika, t. 3. Gliwice. Wydawnictwo GWSP, 134-158.
 • Harris M.K., 2005, In search of common ground: the importance of theoretical orientations in criminology and criminal justice. “Criminology and Public Policy”, 2(4), 311-328.
 • Hornowska E., 2006, Co warto wiedzieć o testach psychologicznych. W: A. Grzechnik (red.) Testy w poradnictwie zawodowym. Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 7-26.
 • Hornowska E., 2009, Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Konopczyński M., 1996, Twórcza resocjalizacja: wybrane metody pomocy dzieciom i młodzie-ży. Warszawa, Editions Spotkania.
 • Konopczyński M., 2006a, Metody twórczej resocjalizacji: teoria i praktyka wychowawcza. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Pedagogium.
 • Konopczyński M., 2006b, Teoretyczne podstawy metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński M., 2007, Metody Twórczej Resocjalizacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński M., 2013, Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych: refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Warszawa, Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.
 • Konopczyński M., 2014a, Pedagogika resocjalizacyjna. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Konopczyński M., 2014b, Twórcza resocjalizacja: zarys koncepcji rozwijania potencjałów. „Resocjalizacja Polska” (Polish Journal of Social Rehabilitation), 7, 13-28.
 • Kozielecki J., 2006, Psychologia nadziei. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Mudrecka I., 2015, Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie. „Resocjalizacja Polska” (Polish Journal of Social Rehabilitation), 9, 13-26.
 • Sęk H., 2012, Orientacja patogentyczna i saulogenetyczna w psychologii klinicznej. W: H. Sęk (red.) Psychologia kliniczna, t. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 39-54.
 • Węgliński A. 2000, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich. Analiza pedago-giczna. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wysocka E., 2015, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wysocka E., 2016, Diagnoza pozytywna w działaniach pedagoga jako przykład „dobrych praktyk” w pracy z młodzieżą – propozycje narzędzi diagnostycznych. „Journal of Modern Science”, October-December, 4(31), 37-61.
 • Wysocka E., 2018, Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wysocka E., Góźdź J., 2012, Authoritarianism and the Views on Rehabilitation Held by the Students of Rehabilitation Pedagogy, “The New Educational Review”, Wydawnictwo: Adam Marszałek, 3(29), 277-289.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_125-146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.