PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Diagnoza mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w zakresie poziomu kompetencji mediacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kompetencje mediacyjne są dyspozycją jednostki pozwalającą jej na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Warunkują także sprawne psychospołeczne jej funkcjonowanie. Głównym celem badań własnych było ustalenie, które z kompetencji mediacyjnych stanowią dla osób pozbawionych wolności zasoby umożliwiające im znalezienie rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego obie strony tej niekorzystnej interakcji społecznej. Grupę badanych osób utworzyło 95 mężczyzn osadzonych w zakładach karnych. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Kwestionariusza Kompetencji Mediacyjnych autorstwa A. Lewickiej-Zelent. Uzyskane wyniki badań własnych świadczą o tym, że badane osoby cechują się niskim poziomem kompetencji mediacyjnych. Jednakże najwyższe wyniki uzyskały w zakresie kompetencji udzielania pomocy oraz kompetencji pragmatycznych, co należy wykorzystać w aranżowanych oddziaływaniach resocjalizacyjnych, w których jednocześnie będą minimalizowane posiadane przez nie deficyty w tym zakresie.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Bobrowicz M., 2008, Mediacja. Jestem za. Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Czerepaniak-Walczak M., 1999, Kompetencja: słowo kluczowe czy „wytrych” w edukacji. „Neodidagmata”, nr 24, 53–66.
 • Goleman D., 1999, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań, Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Hamer H., 2005, Psychologia społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • Folberg J., Taylor A., 1984, Mediation. A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation. San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
 • Kanios A., 2008, Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Krakowiak P., Deka R., 2017, Wolontariat hospicyjny więźniów jako przykład dobrych praktyk realizowanych przez Służbę Więzienną w Polsce. W: I. Mudrecka (red.), Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji. Warszawa, Wydawnictwo Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 253-261.
 • Kressel K., 2005, Mediacje. W: M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków, Wydawnictwo UJ, 519-543.
 • Lewicka-Zelent A., 2017, Gotowość osób pozbawionych wolności do zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Lewicka-Zelent A., 2014, Analiza zasobów osobistych uczestników szkolnego warsztatu mediacyjnego. Opole, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium.
 • Lewicka A., Lisiecka M., 2010, Poziom empatii osób odbywających karę pozbawienia wolności. W: Z. Jasiński, D. Widelak (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego. Opole, Wydawnictwo UO, 67-77.
 • Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk, Wydawnictwo Arche.
 • Marczak M., 2013, Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 35-106.
 • Moore Ch. W., 2009, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Olejnik L., 2013, „Bona”. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 65-68.
 • Rozwadowska-Suruło M., Szarek T., 2013, „Duet”. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 58-60.
 • Sandy S. V., Boardman S. K, Deutsch M., 2005, Osobowość a konflikt. W: M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków, Wydawnictwo UJ, 286-311.
 • Sandy S. V., Cochran K. M., 2005, Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u dzieci: w okresie od wieku przedszkolnego po dorastanie. W: M. Deutsch, P.T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka. Kraków, Wydawnictwo UJ, 312-338.
 • Wilmot W.W., Hocker J.L., 2011, Konflikty miedzy ludźmi. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Wójcik M., Meler S., 2013, „Cztery Pory Roku”. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce. Kraków, Wydawnictwo Impuls, 61-64.
 • http://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Program-Przyjaciel-pies-w-Zakladzie-Karnym-w-Plocku, [dostęp: 07.08.2018].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_147-168
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.