PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Znaczenie roli diagnozy w projektowaniu i podejmowaniu działań w obszarze interwencji kryzysowej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the significance of the crisis phenomenon as a multidimensional, complex phenomenon in its structure. The article aims to illustrate the crisis situation as a phenomenon causing the disintegration of the current structure of client / patient functioning. The aim of the article is to indicate the importance of diagnosis, that is, the correct use of psychological, pedagogical methods, techniques and tools to integrate the way the client functions, by restoring the previous state of functioning or even improving functioning. The aim of the article is to familiarize the reader with the TAF diagnostic tool (Triage Assessment Form, by R. A. Myer, R.C. Williams, A.J. Ottens and A.E. Schmidt) used in crisis intervention. The correct diagnosis and proper choice of methods of working with the client is the most important part of work with a person in crisis situation. The article aims to show the possibility of using the TAF diagnostic tool for solving a crisis situation. The basis for the content presented in the article is more than 12-year practice of working with people in various types of crises.The aim of the article is to indicate the potentials, resources of the client, which allow him to function better, and allow him to start healing process. The klients resources can be extracted through a properly, matter-of-fact and accurate diagnosis of the client's person and the crisis situation.  
PL
 Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia zjawiska kryzysu, jako zjawiska wielowymiarowego, złożonego, niejednolitego w swojej strukturze i przebiegu. Artykuł  ma na celu zobrazowanie sytuacji kryzysu, jako zjawiska powodującego rozpad dotychczasowej struktury funkcjonowania klienta/ pacjenta. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia diagnozy, czyli prawidłowego wykorzystania metod, technik i narzędzi psychologicznych, pedagogicznych dla scalenia sposobu funkcjonowania klienta, poprzez przywrócenie poprzedniego stanu funkcjonowania lub nawet polepszenie funkcjonowania. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z  narzędziem diagnostycznym TAF (Triage Assessment Form, autorstwa R. A. Myer, R.C. Williams, A.J. Ottens i A.E. Schmidt) wykorzystywanym w interwencji kryzysowej. Prawidłowa diagnoza, a co za tym idzie prawidłowy dobór metod pracy z klientem ma na celu polepszenie funkcjonowania osoby dotkniętej sytuacją kryzysową. Artykuł ma na celu wskazanie możliwości wykorzystania narzędzia diagnostycznego TAF na rzecz rozwiązania sytuacji kryzysowej. Podstawę treści zaprezentowanych w artykule stanowi ponad 12-sto letnia praktyka pracy z osobami znajdującymi się w kryzysach różnego rodzaju.Celem artykułu jest wskazanie potencjałów, zasobów drzemiących w kliencie, które pozwalają mu na lepsze funkcjonowanie, „zdrowienie”. Zasoby klienta mogą zostać wydobyte poprzez prawidłowo, rzeczowo i dokładnie wykonaną diagnozę osoby klienta i sytuacji kryzysowej.    
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
  • Brammer M.L. 1985, The helping relationship: Process and skills. New York. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.[pozyskanoz:https://scholar.google.pl/scholar?q=Brammer+M.L.++1985,+The+helping+relationship:+Process+and+skills.&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart]
  • C. Feltham, I. Horton (red.) Psychoterapia I poradnictwo. Tom 1. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 223-227.
  • Caplan G. 1961, An approach to community mental health. New York. 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon.[pozyskanoz:https://scholar.google.pl/scholar?q=Caplan+G.+1961,+An+approach+to+community+mental+health.&hl=pl&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart]
  • Ekel J., Jaroszyński J., Ostaszewska J. 1965 Mały Słownik Psychologiczny. Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
  • Gelso CH.J., Hayes J.A. 2004, Relacja terapeutyczna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Heaton J.A. 2003, Podstawy umiejętności terapeutycznych. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • James R.K., Gilliland B.E.2010 Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
  • Kubacka- Jasiecka D. 2010, Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  • M.J. Patton, 1994, Components of the Counseling Relationship—An Evolving Model: Comment on Gelso and Carter (1994). “Journal of Counseling Psychology”, Vol. 41, No. 3, 310-312.[pozyskano z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=38eb8ca6-489b-4190-a1ca-4e4ffbc9c744%40sdc-v-sessmgr04].
  • Stemplewska- Żakowicz K., 2013, Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_191-204
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.