PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Nowy model działań diagnostyczno – resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku instytucjonalnym w perspektywie założeń twórczej resocjalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy nowego modelu działań diagnostycznych i resocjalizacyjnych wobec nieletnich w środowisku instytucjonalnym. Proces resocjalizacji nieletnich ma określone uwarunkowania, a jego przebieg zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Dynamika tego zjawiska pozostaje w ścisłym związku ze zmianami społeczno – kulturowo – ekonomicznymi, jakie pojawiają się w otaczającej rzeczywistości. Koniecznością staje się zatem systematyczne modyfikowanie działań diagnostycznych oraz wychowawczych, tak aby skuteczność prowadzonych oddziaływań była jak najwyższa. Podstawy teoretyczne prezentowanego modelu tworzy koncepcja poznawczo – behawioralna. Proponowane tu rozwiązania są na tyle uniwersalne, że mogą być zastosowane w pracy zespołów wychowawczych funkcjonujących w różnych instytucjach wychowawczych.  
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Bandura A., 2007, Teoria społecznego uczenia się, przekł. J. Kowalczewska, J. Radzicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Beck, A.T., 1999, “Cognitive aspects of personality disorders and their relation to syndromal disorders: A psychoevolutionary aspect.” In Cloninger, C.R. (Ed.), Personality and psychopathology. Washington, DC: American Psychiatric Press.
 • Craske, M. G.,2010, Theories of psychotherapy. Cognitive–behavioral therapy. Washington, DC, US: American Psychological Association.
 • Czapów Cz., 1978, Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kalinowski M., 2007, Struktura procesu resocjalizacji. W: W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja tom 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 234-248.
 • Kendall P.C., 1993, Cognitive-behavioural therapies with youth: Guiding theory, current status and emerging developments, “Journal of Consulting and Clinical Psychology”, No 61, s. 235-247.
 • Koivusilta L. K., 2017, Country-Level investment in cultural opportunity structures. A potential source of health differences between 21 European countries, Soc Indic Res 137: 1091. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1611-7.
 • Konopczyński M., 2006, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopczyński M., 2007, Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości. W: B. Urban, J.M. Stanik (red.), Resocjalizacja tom 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 278-306.
 • Maruszewski W., 2001, Psychologia poznania, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • May D. C., Dunaway R. G., 2010,Predictors of fear of criminal victimization at school among adolescents, “Sociological Spectrum”, 20:2, 149-168, DOI: 10.1080/027321700279938.
 • Obuchowska I., 1997, Diagnoza psychologiczna w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, „Problemy Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego”, nr 2, s.5-15.
 • Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Opora R., 2010, Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Opora R., 2015, Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Popiel A., Pragłowska E., 2008, Psychoterapia poznawczo – behawioralna, Warszawa, Wydawnictwo Paradygmat.
 • Pytka L., 1993, Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa, Fundacja Innowacja, s. 102- 105.
 • Reykowski J., 1986, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Seligman, M., Csikszentmihalyi M., 2000, Positive psychology: An introduction, “ American Psychologist”, Vol. 55(1), 5-14.
 • Scott E.S., Steiberg L., 2008, Adolescent development and the regulation of youth crime, “Future Child”, Fall;18(2):15-33.
 • Urban B.,2000, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczości młodzieży, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Watson D., Clark L. A., Carey G., 1988, Positive and negative affectivity and their relation to anxiety and depressive disorders, Journal of Abnormal Psychology, Vol 97(3), 346-353.
 • Wysocka E., 2008, Diagnoza w resocjalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_205-219
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.