PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Przekonania o sobie i świecie nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the conducted research was to identify adaptive and maladaptive beliefs facilitating or hindering the functioning of youth in social life. The research was conducted among 146 wards of resocialization centers and 134 junior high and high school students (comparative group). The focus was on presenting some of the research results obtained using the Positive Orientation Scale (in the Polish adaptation of Mariola Łaguna, Piotr Oleś and Dorota Filipiuk) and the Scale Zero-Sum Game Belief (by Joanna Różycka and Bogdan Wojciszke). Positive orientation is the personality dimension that determines the individual's willingness to receive and process information about themselves and the world with a positive attitude, as well as highlighting the positive aspects of life. In turn, the belief that life is a zero-sum game is related to the conviction about the antagonistic nature of human relations resulting from the belief that the world's goods are limited and that therefore the success of one man is inseparable from the defeat of the other. For those who believe that life is a zero-sum game, the world is an arena of constant struggle with others who cannot be trusted to pursue their own interests. The results obtained confirm the negative correlation between the variables studied. The observed relationship between positive orientation and zero-sum game belief facilitates understanding of the views of adolescents who are in conflict with the law and customs, which, according to the cognitive concept, have an impact on their decisions and the quality of interpersonal relationships.
PL
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie adaptacyjnych i dezadaptacyjnych przekonań ułatwiających lub utrudniających funkcjonowanie młodzieży w życiu społecznym. Badania przeprowadzono wśród 146 wychowanków placówek resocjalizacyjnych i 134 uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (grupa porównawcza). Skoncentrowano się na zaprezentowaniu  części wyników badań uzyskanych za pomocą Skali Orientacji Pozytywnej (w polskiej adaptacji Marioli Łaguny, Piotra Olesia i Doroty Filipiuk) i Skali Wiary w Grę o Sumie Zerowej (autorstwa Joanny Różyckiej i Bogdana Wojciszke). Orientacja pozytywna to wymiar osobowości decydujący o skłonności jednostki do odbierania i przetwarzania informacji o sobie i świecie z pozytywnym nastawieniem, jak również podkreślania pozytywnych aspektów życia. Z kolei przekonanie o tym, że życie jest grą o sumie zerowej związane jest z przeświadczeniem o antagonistycznej naturze relacji między ludźmi wynikającym z wiary w to, że dobra tego świata są ograniczone i dlatego sukces jednego człowieka nierozerwalnie związany jest z klęską drugiego. Dla osób wierzących w to, że życie jest grą o sumie zerowej, świat to arena nieustannej walki z innymi, którym nie można ufać, o realizację własnego interesu. Uzyskane wyniki badań potwierdzają ujemną korelację pomiędzy badanymi zmiennymi. Zaobserwowany związek pomiędzy orientacją pozytywną a wiarą w życie jako grę o sumie zerowej ułatwia zrozumienie poglądów młodzieży skonfliktowanej z prawem i obyczajem, które, zgodnie z koncepcją poznawczą, mają wpływ na podejmowane przez nich decyzje i jakość relacji interpersonalnych.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Alessandri G., Caprara G.V., Tisak J., 2012, Further explorations on the unique contribution of positive orientation to optimal functioning, “European Psychologist”, 17, 44-54.
 • Alford B. A., Beck A. T., 2005, Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Beck A.T., Freeman A., Davis D.D., 2005, Terapia poznawcza zaburzeń osobowości, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Caprara G.V., 2009, Positive orientation: Turning potentials into optimal functioning, "The Bulletin of the European Health Psychologist" 11 (3), 46-48. http://www.ehps.net/ehp/index.php/contents/article/viewFile/ehp.v11.i3.p46/951 [dostęp: 25.08.2018]
 • Lyubomirsky S., 2011, Wybierz szczęście: naukowe metody budowania życia jakiego pragniesz, Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
 • Łaguna M., Oleś P., Filipiuk D., 2011, Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej, „Studia Psychologiczne” t. 49, z. 4, 47-54.
 • Mudrecka I., 2015, Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie, „Resocjalizacja Polska”, nr 9, 13-25.
 • Oleś P. K., Drat-Ruszczak K., 2015, Osobowość. W: Psychologia akademicka. Podręcznik, (red.) J. Strelau, D. Doliński, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Opora R., 2009, Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Różycka J., Wojciszke B., 2009, Dlaczego ludzie myślą, że życie jest grą o sumie zerowej? Uwarunkowania i konsekwencje społeczno-ekonomiczne w Polsce i na świecie. W: Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności, (red.) A. Cisłak, K. Henne, K. Skarzyńska, Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica, 67-83.
 • Różycka J., Wojciszke B., 2010, Skala wiary w grę o sumie zerowej, „Studia Psychologiczne”, t. 48, z. 4, 33-44.
 • Różycka-Tran J., Boski P., Wojciszke B., 2014, Wiara w grę o sumie zerowej jako aksjomat społeczny: badanie w 37 krajach, „Psychologia Społeczna”, t. 9, nr 1 (28), 92-109.
 • Rubacha K., 2017, Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej. W: M. H. Kowalczyk, M. Fopka-Kowalczyk, K. Rubacha, Uwarunkowania i wielopłaszczyznowość badań nad resocjalizacją. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 129-139.
 • Sobol-Kwapińska M., 2014, Orientacja pozytywna – koncepcje teoretyczne i przegląd badań, „Studia Psychologiczne”, t. 52, z. 1, 77-90.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_41-53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.