PL EN


2019 | 38 | 2 |
Article title

Diagnoza funkcjonalna w resocjalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność opracowania zestawów podstawowych ICF dla niedostosowania społecznego oraz dla zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Wraz z reformą systemu oświaty wprowadzone zostały zmiany w dotychczasowym podejściu do specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak również sposobu ich rozpoznawania. Nowe rozwiązania oparte zostały o model biopsychospołeczny, który zakłada uwzględnienie w diagnozie kontekstu funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania. W nowym podejściu diagnostycznym ocena funkcjonowania dziecka ma się odbywać w oparciu o kategorie zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY). Wymusza to wdrożenie nowych rozwiązań również w zakresie diagnozy niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
Year
Volume
38
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • 1. Andrews, D. A., Bonta, J. 2010. The psychology of criminal conduct (5th ed.). Newark, NJ: LexisNexis/Matthew Bender.
 • 2. Bogdanowicz M. 1995. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. “Psychologia Wychowawcza”, nr3, 1995 s.216 - 223.
 • 3. Byra S., Boczkowska M., Duda M, 2016. Współczesne konteksty znaczeniowe terminu „niepełnosprawność" - implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), „Człowiek- Niepełnosprawność - Społeczeństwo", nr 4, s. 15-32
 • 4. Domaradzki J. 2013. O definicjach zdrowia i choroby Folia Medica Lodziensia, 2013, 40/1:5-29
 • 5. Jurek P., Pawlicka P. 2015. Kwestionariusz diagnozy funkcjonalnej. Podręcznik. Gdańsk
 • 6. Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/reforma-edukacji-a-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html, dostęp 24.08.2018.
 • 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643)
 • 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U. 2017 poz. 1743)
 • 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072)
 • 10. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach(Dz.U. 2015 poz. 1872)
 • 11. Stańdo-Kawecka B. 2007. Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Warszawa 2007.
 • 12. Stemplewska-Żakowicz, K. 2011. Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP.
 • 13. Światowa Organizacja Zdrowia, 2009. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2009
 • 14. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 1994. Deklaracja oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Salamanca: UNESCO.
 • 15. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. „Dziennik Ustaw” 1982 nr 35 poz. 228.
 • 16. WHO. (1995). Constitution of the world health organization.
 • 17. Włodarczyk-Madejska J.2016 Stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych Instytut Wymiar Sprawiedliwości Warszawa, pobrano 22.07.2018 z https://www.iws.org.pl/pliki/files/W%C5%82odarczyk-Madejska%20J_Stosowanie%20%C5%9Brodka%20wychowawczego.pdf
 • 18. World Health Organization. 2013. Europejski Raport Zdrowia. "Droga do osiągnięcia dobrostanu. Streszczenie.". Kopenhaga: World Health Organization Regional Office for Europe.
 • 19. World Health Organization. Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice (Summary Report). Geneva: World Health Organization; 2004. Pobrano z: http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf
 • 20. World Health Organization.2001. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Geneva: World Health Organization.
 • 21. Wysocka, E. (2015). Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. Katowice, Wydawnictwo UŚ.
 • 22. Zaremba L., „Specjalne potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania”, ORE, Warszawa 2014 https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_2_55-65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.