PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

Kształcenie medialne nauczycieli w kontekście koncepcji opóźnienia kulturowego Williama F. Ogburna

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Mass media and the global computer network are the main dominants of the modern world. They shape a new model of life, and the reality generated by the media encourages the young generation to use information technologies freely, especially from mobile technologies, with which the students practically do not part. In view of the above, media education of future teachers and permanent training of active teachers in this area is a priority issue. The text reckons media education in the William F. Ogburn’s concept of cultural delay. A detailed analysis of the current educational standards of teachers regarding media aspects has been made. Also, examples of factors disturbing the development of the teaching profession are given.
PL
Mass media i światowa sieć komputerowa to główne dominanty we współczesnym świecie. To one kształtują nowy model życia, a rzeczywistość generowana przez media zachęca młode pokolenie do swobodnego korzystania z technologii informacyjnych, a zwłaszcza z technologii mobilnych, z którymi uczniowie praktycznie się nie rozstają. Wobec powyższego kształcenie medialne przyszłych nauczycieli i permanentne dokształcanie w tym obszarze czynnych nauczycieli jest zagadnieniem priorytetowym. W tekście podjęto rozważania dotyczące edukowania medialnego w kontekście koncepcji opóźnienia kulturowego Williama F. Ogburna. Dokonano także szczegółowej analizy obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli pod kątem występujących zapisów dotyczących aspektów medialnych. Podano przykłady czynników zakłócających rozwój profesji nauczycielskiej.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Bierć A., 2002, Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa. W: Legislacja w praktyce. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), 1975, Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa, Wydawnictwo PWN.
 • Dryden G., Vos J., 2003, Rewolucja w uczeniu. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Dudzikowa M., Knasiecka-Falbierska K., 2013, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych edukacji szkolnej. Kraków, Wydawnictwo Impuls.
 • Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Eriksen T.H., 2003, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji. Warszawa, Wydawnictwo PIW.
 • Ogburn W., 1964, On Culture and Social Change. Selected papers. Edited and with an introduction by O.D. Duncan. Chicago: University of Chicago Press.
 • Pęczkowski R., Wrońska M., 2018, Polskie prawo oświatowe jako narzędzie realizacji instytucjonalnego myślenia o szkole. W: K. Przyszczypkowski, S. Futyma, G. Barabasz (red.), Edukacja a myślenie. Inkluzja czy współmierność… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dylakowi. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Plebańska M. (red.), 2017, Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. Podsumowanie wyników badania zespołu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i PCG Edukacja Warszawa.
 • Raport Komisji UE: Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, Bruksela 20.12.2007 kom(2007)833.
 • Raport dotyczący umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129(INI), Komisja Kultury i Edukacji, sprawozdawczyni Christa Prets.
 • Strykowski W., Strykowska-Nowakowska J., 2017, Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych nauczycieli. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T. XXXVI, z. 4, 33–48.
 • Śliwerski B., 2006, Nauczyciel jako zawód. Materiały z I Kongresu Zarzadzania Oświatą (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty), Łódź, [pozyskano z: http://www.oskk0.edu.pl/kongres1/materialy/BSliwerski-Kongres.pdf].
 • Wrońska M., 2012, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wójcik K., 2019, Piotr Müller: Kształcenie nauczycieli po nowemu, opublikowano: https://www.rp.pl/Edukacja/303079914-Piotr-Muller-Ksztalcenie-nauczycieli-ponowemu.html [dostęp: 12.02.2019].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_117-126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.