PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

Refleksje pedagoga nad potrzebą dostrzeżenia etycznych uwarunkowań zmian koniecznych w postawach nauczycielskich w XXI wieku Część I (Od edukacji narodowej do edukacji trans granicznie otwartej na równość w różnicach)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, the author attempts to analyze the contemporary conditions for the necessary changes in teachers' attitudes. He perceives the philosophical reflection in the direction of ethics as the basis for drawing conclusions on the optimal education and shaping and professional functioning of people responsible for the education of the young generation. In the reflectiveness of the educational environment, the author also perceives the chance to understand the ethical conditions of changes in the contemporary profiles of teachers, which are forced by new demographic and socio-cultural phenomena in Europe and in the world. The article is in line with the search for a thoroughly modern paradigm of personality of educators in the XXI century.
PL
W treści artykułu autor podejmuje próbę analizy współczesnych uwarunkowań koniecznych przemian w postawach nauczycielskich. Refleksję filozoficzną ukierunkowaną na etykę postrzega jako podstawę wyprowadzania wniosków co do optymalnego edukowania i kształtowania oraz zawodowego funkcjonowania osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia. W refleksyjności środowiska edukacyjnego postrzega też autor szansę na zrozumienie etycznych uwarunkowań przemian we współczesnych sylwetkach zawodowych nauczycielek i nauczycieli, które wymuszane są nowymi zjawiskami demograficznymi i społeczno-kulturowymi w Europie i na świecie. Artykuł wpisuje się w poszukiwania na wskroś nowoczesnego paradygmatu osobowościowego edukatorek i edukatorów w XXI wieku.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Andrzejewska A., Bednarek J., Bożejewicz W., Chaberska A., 2008, Dziecko w sieci. Warszawa, Fundacja PEDAGOGIUM, Wyd. PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
 • Barczyk P.P., 2003, Nauczyciel i oświata w kontekście integracji Europy. W: D. Ekiert-Oldroyd (red.), Problemy współczesnej pedeutologii. Teoria – praktyka – perspektywy. Katowice, Uniwersytet Śląski, 143–157.
 • Bojanowska M., Kostecka M., 2018, Dieta i styl życia jako czynniki wpływające na płodność. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”, t. 67, nr 2, 425–439.
 • Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M., 1982, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa, PWN.
 • Dereń E., 2014, Nowy paradygmat w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Wałbrzych, Forum Inicjatyw Edukacyjnych i Obywatelskich.
 • Dlaczego sobie nie ufamy. Szczęśliwy Polak zgrzyta zębami, 2019, (wywiad E. Kim z prof. J. Czapińskim o stanie polskiego nauczycielstwa i o strajku nauczycieli). „Neewsweek”, nr 16, 18–21.
 • Dziewulak D., 1997, Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa, Wydawnictwo „Żak”.
 • Fidelus A., 2011, Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji społecznej skazanych. „Forum Pedagogiczne UKSW”, nr 1, 87–124.
 • Gawron M., 2016, Postawy ksenofobiczne wśród studentów wybranych kierunków studiów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. „Państwo i Społeczeństwo” (XVI), nr 1, 133–148.
 • Giza T., 2016, Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych. „Państwo i Społeczeństwo” (XVI), nr 2, 13–25.
 • Górnikowska-Zwolak E., 2009, Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej. Mysłowice, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.
 • Jodłowska B., 2012, Pedagogika sokratejska. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kalman Y., 1996, Martin Buber (1878–1965). W: C. Kupisiewicz, I. Wojnar (red.), Myśliciele – o wychowaniu. Warszawa, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 145–159.
 • Królikowska I., 2012, „Nasza idealna szkoła” – o oczekiwaniach i partycypacji rodziców w życiu podstawowej szkoły prywatnej. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, nr 4, 51–74.
 • Lejzerowicz M., 2016, Indywidualizacja w działalności wychowawczej i dydaktycznej. „Studia z Teorii Wychowania”, t. VII, nr 3(16), 157–176.
 • Lubelski J. ks., 1913, Chrystus i grzesznicy. Tarnów, Księgarnia i drukarnia Zygmunta Jelenia.
 • Marody M., 1976, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami. Warszawa, PWN.
 • Nowak-Łojewska A., 2011, Nauczyciel „konserwa” (?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole. „Studia Pedagogiczne”, t. LXIV, 173–186.
 • Nowakowska-Siuta R., 2014, Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków, Impuls.
 • Pankowska D., 2016, Kompetencje nauczycielskie – próba syntezy (projekt autorski). „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXXV, z. 3, 187–209.
 • Paprzycka E., Mianowska E., Izdebski Z., 2016, Kobiecość i męskość Polaków. Społecznokulturowy wymiar płci jako kategoria analityczna. „Rocznik Lubelski”, t. 42, cz. 1, 105–125.
 • Pilch T., 1999, Granice wolności i zaangażowania pedagogiki społecznej. W: E. Górnikowska-Zwolak, A. Radziewicz-Winnicki (red.), Pedagogika społeczna w Polsce – między stagnacją a zaangażowaniem. T. 1, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 30–39.
 • Piłat-Borcuch M., 2013, Pomiędzy tożsamością osobowa a postawą społeczną. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 65, 317–327.
 • Porożyński H., 2006, Wielokulturowość wyzwaniem dla współczesnej polskiej edukacji. Stan i perspektywa badań. W: R. Grzybowski, T. Maliszewski (red.), W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzyckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 364–369.
 • Rosiak M., 2011, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafizycznych. Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • Sarnat-Ciastko A., 2011, Koncepcja dynamizmów rozwojowych Stefana Kunowskiego w optyce edukacyjnej analizy transakcyjnej. Częstochowa, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Pedagogika, z. 20, 221–231.
 • Smolińska-Theiss B., 2018, Pedagogika społeczna – pedagogika społecznie zaangażowana wokół inicjatyw i ruchów społecznych. „Pedagogika społeczna”, nr 4(70), 9–16.
 • Speck O., 2005, Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Suchocka A., Królikowska I., 2014, Kreowanie tożsamości kulturowej jako wyzwanie XXI wieku. „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW”, nr 4, 73–88.
 • Szempruch J., 2012, Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Szkudlarek T., 2003, Pedagogika międzykulturowa. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 • Wieruszewska M., 2012, Kultura – gospodarka. Przestrzeń dla humanistów. „Etnografia Polska”, t. 56, z. 1–2, 143–156.
 • Witczak A., Pohoryło A., 2016, Ocena zanieczyszczenia żywności pestycydami fosforoorganicznymi a ryzyko zdrowotne konsumentów. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”, t. 65, nr 4, 503–512.
 • Wójcik M., 2018, Kobiecość niepełnosprawna w perspektywie prawa Bożego (luźne refleksje pedagoga nad wybranymi wątkami antropologii biblijnej). W: E. Górnoikowska-Zwolak (red.), Kobiety z niepełnosprawnością i wobec niepełnosprawności. Zagadnienia edukacji i socjalizacji. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 61–76.
 • Zielińska M., 2016, Tradycjonalista czy innowator? Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 3/17, 227–232.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_145-159
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.