PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

Wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są ogromne. Jednocześnie spełniać ma on wiele wymogów, tak aby stworzyć najlepsze warunki dla rozwoju swoich podopiecznych. Dlatego też wymagania względem niego są również duże, zarówno te płynące ze strony bezpośrednich przełożonych, jak i coraz bardziej wymagających rodziców. Wiele badań skupia się na oczekiwaniach w stosunku do nauczyciela ze strony rodziców (Jakubowicz-Bryx 2016) czy uczniów (Konopnicka 2011; Żegnałek 2008; Jurewicz 2015). Autorkę niniejszego artykułu interesowało przyjrzenie temu zagadnieniu z perspektywy samych nauczycieli, z tego powodu zaprojektowała i przeprowadziła badania jakościowe na grupie nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, a w prezentowanym tekście przedstawia ich perspektywę wzorca osobowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Przeprowadzone wywiady swobodne z elementami narracji, a uzyskane dane i ich interpretacje w odniesieniu do przedstawionego zagadnienia zostały zaprezentowana w postaci piramidy, gdzie podstawę stanowią cechy podstawowe – bazowe, drugą pod względem istotności dla badanych są cechy określone mianem niezbędnych, a ostatnią grupę stanowią cechy pożądane, a więc takie, które w perspektywie badanych pomagają w pracy zawodowej. W podsumowaniu zaprezentowane krótkie zestawienie najważniejszych cech budujących wzorzec osobowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z perspektywy badanych nauczycielek.
EN
Social expectations for early childhood education teachers are enormous. At the same time, it has to meet many requirements so as to create the best conditions for the development of its pupils. Therefore, the requirements for him are also high, both from direct superiors and increasingly demanding parents. Much research focuses on the expectations of parents (Jakubowicz-Bryx 2016) or students (Konopnicka 2011; Żegnałek 2008; Jurewicz 2015). The author of this article was interested in looking at this issue from the perspective of teachers themselves, for this reason she designed and carried out qualitative research on a group of early school education teachers and in the presented text presents their perspective of a model of early school education teacher. Conducted free interviews with elements of narrative and the obtained data and their interpretations in relation to the presented issue were presented in the form of a pyramid, where the basis are basic - basic features, the second most important for the respondents are the features defined as necessary and the last group are desirable features, and so those that in the respondents’ perspective help in work. In summary, a brief summary of the most important features building the personal pattern of an early school education teacher from the perspective of the teachers studied is presented.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne praktyce. Tłum. W. Betkiewicz i In. Warszawa, Wyd. PWN.
 • Denzin N.K., Lincoln Y.S., 2000, Metody badań jakościowych. T.1. Tłum. Krzysztof Podemski. Warszawa, Wyd. PWN.
 • Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wyd. Naukowe UAM.
 • Dylak S., 2000, Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli. W: K. Kruszewski (red), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa, Wyd. WSiP, 176–190.
 • Hernik K., (red.), 2015, Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013. Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Jakubowicz-Bryx A., 2016, Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w opiniach rodziców i nauczycieli. „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 1(7)/2016, vol. 4, 7–23.
 • Jurewicz M., 2015, Nauczyciel wczesnej edukacji w perspektywie uczniów- komunikat z badań. W: J.M. Łukasik (red.), Wyzwania szkolnej codzienności. Kraków, Wyd. Ignatianum WAM, 45–66.
 • Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Konopnicka I., 2014, Portret nauczyciela wczesnej edukacji kredką malowany. W: M. Magdy-Adamowicz, I. Kopaczyńskiej (red.), Pedagogika Wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych Tom 1. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 215–227.
 • Korczynski S., 2002, Obraz nauczyciela. Opole, Wyd. UO.
 • Kos E., 2013, Wywiad narracyjny jako metoda empiryczna. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 91–116.
 • Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Warszawa, Wyd. PWN.
 • Krzemiński I., 1986, Symboliczny interakcjonizm i socjologii. Warszawa, Wyd. PWN.
 • Madalińska-Michalak J., 2012, Rozwijanie kompetencji emocjonalnych nauczycieli. W: J. Madalińska-Michalak, R. Góralska, Kompetencje emocjonalne nauczyciela.
 • Warszawa, Wyd. ABC Wolters Kluwer business.
 • Michalak J.M., 2003, Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa, Wyd. IBE.
 • Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Plenkiewicz M., Jakubowicz-Bryx A., 2004, Kompetencje dydaktyczne nauczycieli wczesnej edukacji. W: A. Jakubowicz-Bryx (red.), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. Bydgoszcz, Wyd. AB, 25–34.
 • Suchodolski B., 1982, Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. Warszawa, Wyd. PWN.
 • Urbaniak-Zając D., 2013, Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice. Wyd. Naukowe PWN Warszawa, 19–90.
 • Urbaniak-Zając D., 2016, W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Żegnałek K., 2008, Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W: K. Żegnałek (red.), Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej. Warszawa, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 188–195.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_173-187
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.