PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

Determinanty kierowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli w warunkach placówki wychowania przedszkolnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu podjęła problematykę uwarunkowań doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrektora. Celem doskonalenia zawodowego sterowanego przez dyrektora przedszkola jest przede wszystkim usprawnianie pracy nauczyciela, a pośrednio doskonalenie pracy przedszkola. Dlatego ważne jest, aby dyrektor stwarzał odpowiednie warunki do realizacji tych celów, są to bowiem cele wspólne i tylko wspólnie mogą być realizowane. Umiejętne kierowanie doskonaleniem nauczycieli przez dyrektora placówki oświatowej to warunek niezbędny nowoczesnego sprawowania nadzoru pedagogicznego.
EN
The author of the article has taken up the issue of conditions for the professional development of kindergarten teachers, with particular emphasis on the role of the director in this area. The aim of the professional development controlled by the director of the kindergarten is primarily to improve the work of the teacher, and indirectly to improve the work of the kindergarten. Therefore, it is important for the Director to create appropriate conditions conducive to the achievement of these objectives. These are common goals and can only be achieved jointly. Skilful management of teacher training by the director of the educational institution is a prerequisite for modern pedagogical supervision.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Banach C., 1997, Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa, Fundacja Innowacja, 294–295.
 • Banach C., 2003, Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego. „Nowa Szkoła”, nr 2, 4–9.
 • Barański C., 1997, O formach doskonalenia nauczycieli. „Nowa Szkoła”, nr 1, 29–31.
 • Barański C., 1997/1998, Syndrom kwalifikacji dyrektora – innowatora. „Kierowanie Szkołą”, nr 1 – wkładka, 4–6.
 • Braże T.G., 2001, Metodycy – nauczyciele w systemie edukacji ustawicznej. „Edukacja Dorosłych”, nr 2, 97–100.
 • Buczkowska-Gola M., 2002, Doskonalenie zawodowe nauczycieli. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3, 58–65.
 • Bury M., Matczak M., 2007, Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły i dziecka. „Przegląd Edukacyjny”, nr 4, 2–3.
 • Duraj-Nowakowa K., 1981, Hospitacja jako forma wdrażania studentów do zawodu nauczyciela. ,,Nauczyciel i Wychowanie”, nr 1, 103–105.
 • Duraj-Nowakowa K., 2002, Nauczyciel: kultura, osoba, zawód. Kielce, Dom Wydawniczy Kosiński.
 • Dziuk H., 1994, Proces hospitacyjny – „ściągawka” dla dyrektora. ,,Dyrektor Szkoły”, nr 10, 2–3.
 • Elsner D., 1997, Stwórzmy wspaniałe przedszkole: materiały samokształceniowe dla dyrektorów. Część 2. Chorzów, Mentor.
 • Elsner D., 2004, Doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli: tak! ale jakich? „Dyrektor Szkoły”, nr 1, 16–17.
 • Elsner D., 2004, Od kursów i WDN do uczącej się organizacji. „Nowa Szkoła”, nr 4, 35–37.
 • Elsner D., Knafel K., 2000, Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli? Chorzów, Mentor.
 • Filipowicz F., Rataj M., 1988, Vademecum młodego nauczyciela. Warszawa, WSiP.
 • Fronckiewicz B., Kołodziejska J., 2008, Hospitacja od A do Z: praktyczne rozwiązania. Warszawa, Fraszka Edukacyjna.
 • Gawlikowski E., 1971, Pedagogiczny poradnik hospitacyjny. Katowice, ZOZNP.
 • Gruchlik J., Łukaszewska A., 2005, ABC hospitacji: poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. Toruń, AKER.
 • Jaśko M., 2003, Doskonalenie nauczycieli i oświatowej kadry kierowniczej w okresie przemian edukacyjnych. W: J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T.I. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 409–428.
 • Kania J., 1991, O doskonaleniu samokształcenia rad pedagogicznych. Rzeszów, WOM.
 • Kobyliński W., 1997, Nadzór pedagogiczny. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa, Fundacja Innowacja, 403–404.
 • Kowolik P., Pośpiech L., 2009, Hospitacja jako podstawowa forma nadzoru pedagogicznego i kontroli w szkole wyższej. „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1–2, 135–141.
 • Leśkiewicz B., 1988, Rola dyrektora przedszkola w wyzwalaniu aktywności nauczycieli. „Wychowanie w Przedszkolu” nr 4, 218–223.
 • Łaciak M., 1986, Dyrektor przedszkola jako najniższe ogniwo nadzoru pedagogicznego. ,,Problemy Oświaty na Wsi”, nr 2, 93–99.
 • Magda-Adamowicz M., 2008, Edukacja permanentna nauczycieli. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa – Radom, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 93–99.
 • Marcinkiewicz K., 1996, Nadzór szkolny (pedagogiczny i administracyjny). ,,Dyrektor Szkoły”, nr 3, 5–7.
 • Miszczyk J., 2001, Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. „Inspiracje”, nr 3, 2.
 • Okoń W., 1992, Słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Parzęcki R., 2002, Doskonalenie, doskonałość i samodoskonalenie w życiu nauczyciela. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 4, 32–36.
 • Pery A., Dobrzyńska J., 2000, Strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli. „Dyrektor Szkoły”, nr 2, 2–7.
 • Pilich M., 2002, Obowiązki dyrektorów szkół a doskonalenie nauczycieli. „Gazeta Szkolna”, nr 27, 8.
 • Plewka C., 2009, Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Puchalski Z., 2004, Rozwój szkoły i rozwój zawodowy nauczycieli. „Edukacja i Dialog”, nr 2, 33–36.
 • Szempruch J., 2000, Aksjologia w kształceniu i działaniu nauczycieli zreformowanej szkoły. „Nowa Szkoła”, nr 4, 22–26.
 • Wiczkowski K., 1997, Hospitacje, czyli rzecz o zapraszaniu. Ostrołęka, Wydawnictwo Stefan Podedworny.
 • Wolan T., 2004, Uczenie się nauczycieli przez doświadczenie. „Nowe w Szkole”, nr 2, 19–22.
 • Zalewska-Bujak M., 2010, .Udział nauczycieli w przemianach edukacyjnych przełomu XX i XXI stulecia w Polsce. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_207-220
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.