PL EN


2019 | 38 | 3 |
Article title

Podmiotowe korelaty umiejętności prospołecznych studentów kierunków nauczycielskich

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Solving the main research problem included in the question about the relationship between variables, dependent - prosocial skills, and independent, called subjective, in the dimensions of: assertiveness, coping in difficult situations and self-assessment, was tested using: Social Skills Questionnaire (KUS - AP Goldstein), Questionnaire of Assertiveness of the Teacher-Educator (KAN / W - T. Zubrzycka-Maciąg, J. Kirenko), COPE Questionnaire (COPE - CS Carver, MS Scheier, JK Weintraub) and the Self-Assessment Scale (SES - M. Rosenberg), 244 students of the faculties teachers, including 222 women (90.98%) and 22 men (9.02%). The age of the respondents ranged from 21 to 46 years, with an average of 25.29 years. They were students of pedagogy, English philology and pre-school and early school education from three universities in the Lublin region. A specific structure of compounds of selected variables was obtained, those that have a significant support in empiricum were highlighted. The applied multiple regression enabled the adoption of relatively precise characteristics of the compounds obtained, aspiring to be called autonomous applications.
PL
Rozwiązując główny problem badawczy, zawarty w pytaniu o związki między zmiennymi, zależnej – umiejętności prospołecznych, i niezależnymi, zwanymi podmiotowymi, w wymiarach: asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i samooceny, przebadano za pomocą: Kwestionariusza umiejętności społecznych (KUS – A.P. Goldstein), Kwestionariusza asertywności nauczyciela-wychowawcy (KAN/W – T. Zubrzycka Maciąg, J. Kirenko), Kwestionariusza COPE (COPE – C.S. Carver, M.S. Scheier, J.K. Weintraub) i Skali samooceny (SES – M. Rosenberg) 244 studentów kierunków nauczycielskich, w tym 222 kobiety (90,98%) i 22 mężczyzn (9,02%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 21 do 46 lat, ze średnią na poziomie 25,29 lat. Byli to studenci pedagogiki, filologii angielskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z trzech uczelni regionu lubelskiego. Uzyskano specyficzną strukturę związków wybranych zmiennych, uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Zastosowana regresja wieloraka umożliwiła przyjęcie w miarę precyzyjnych charakterystyk otrzymanych związków, pretendujących do miana autonomicznych wniosków.
Year
Volume
38
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-28
Contributors
References
 • Byra S., 2012, Przystosowanie do życia z niepełnosprawnością ruchową i chorobą przewlekłą. Struktura i uwarunkowania. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Dylak S., 1995, Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Goldstein A.P., Glick B., Gibbs J.C., 2008, ART. Program zastępowania agresji. Warszawa, Instytut Amity.
 • Kacprzak L., 2006, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu. Piła, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica.
 • Karolczak-Biernacka B., 1996, Kondycja nauczyciela. „Edukacja i Dialog”, 1, 21–28.
 • Kirenko J., 1991, Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Kirenko J., 2019, Perspektywa przypadkowych zdarzeń a umiejętności społeczne studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny. „Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy”, 1/27 (w druku).
 • Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T., 2011, Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Lazarus R.S., Folkman S., 1984, Stress, Appraisal and Coping. New York, Springer Publishing Company.
 • Poprawa R., 2001, Asertywność wobec aktywności zawodowej człowieka. W: B. Wojtasik (red.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Wrocław, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 109–123.
 • Wrześniewski K., 1996, Stres a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zubrzycka-Maciąg T., 2013, Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J., 2015, Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_3_221-235
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.