PL EN


2019 | 38 | 4 |
Article title

Masowy otwarty kurs online w procesie samokształcenia

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Making the free YouTube Analytics system available to the creators of didactic materials has created unprecedented opportunities for pedagogical research. Publishing videos and presentations on YouTube involves access to a number of reports and their juxtapositions. Tracking indicators of attention retention combined with the ability to filter results according to multiple criteria allows a wide range of research problems to be formulated. The mass character of this type of classified observation offers researchers new opportunities to interpret the behaviour of learning students, and above all to modify and implement the tested educational media. Initially, the analyses reflected only the learning outcomes of the recipients for whom multimedia courses containing original YouTube videos were designed. However, it soon turned out that they started to function as a mass open online course (MOOC), attracting the attention of hundreds of thousands of recipients. In this way, it was possible to generalise the observations made so far in relation to a very wide audience. Therefore, an attempt was made to answer questions concerning the learning strategy in the process of self-education of Internet users.
PL
Udostępnienie twórcom materiałów dydaktycznych darmowego systemu YouTube Analytics stworzyło niespotykane dotąd możliwości w zakresie badań pedagogicznych. Opublikowanie w serwisie YouTube filmów i prezentacji wiąże się z uzyskaniem dostępu do szeregu raportów oraz ich zestawień. Śledzenie wskaźników utrzymania uwagi w powiązaniu z możliwością filtrowania wyników według wielu kryteriów pozwala na formułowanie szerokiego zakresu problemów badawczych. Masowy charakter tego typu niejawnej obserwacji oferuje badaczom nowe możliwości interpretowania zachowań uczących się studentów, a przede wszystkim modyfikowania i wdrażania testowanych mediów edukacyjnych. Początkowo analizy odzwierciedlały wyłącznie efekty uczenia się odbiorców, dla których przeznaczono kursy multimedialne zawierające autorskie filmy z serwisu YouTube. Jednak szybko okazało się, że zaczęły one pełnić funkcję masowego otwartego kursu online (MOOC), przyciągając uwagę setek tysięcy odbiorców. W ten sposób zaistniała możliwość uogólnienia dotychczasowych obserwacji w odniesieniu do bardzo szerokiego grona odbiorców. Podjęto zatem próbę odpowiedzi na pytania dotyczące strategii uczenia się w procesie samokształcenia internautów.
Year
Volume
38
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-30
Contributors
References
 • Aleksander T., 1999, Samokształcenie. W: D. Lalak i T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Dembo M.H., 1997, Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa, WSiP.
 • Filipiak E., 2012, Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygodskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jędryczkowski J., 2007, Przekaz pozawerbalny w systemie kształcenia zdalnego. W: E. Perzycka i A. Stachura (red.), Pedagogika informacyjna. Media w kształceniu ustawicznym. Szczecin, Wyd. ZAPOL.
 • Jędryczkowski J., 2016a, Cognitive preferences displayed by the recipients of short, educational multimedia messages. W: E. Baron-Polańczyk (red.), ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources, t. 10. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Jędryczkowski J., 2016b, Krótkie komunikaty multimedialne w procesie nabywania wiedzy proceduralnej. „General and Professional Education”, 3/2016, 11–21.
 • Jędryczkowski J., 2018, Koncentracja i utrzymanie uwagi w procesie nauczania-uczenia się z zastosowaniem filmów dydaktycznych udostępnianych online. „General and
 • Professional Education”, 3/2018, 32–38.
 • Jędryczkowski J., 2019, Learning strategies when using online multimedia courses. W: E. Baron-Polańczyk (red.), ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources, t. 14. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (w druku).
 • Jędryczkowski J., JJ Kursy – kanał Youtube. https://www.youtube.com/c/JJKursy [dostęp: 26.10.2019].
 • Kolb D.A., 2014, Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. USA , Pearson Education LTD.
 • Microsoft Canada, 2015, Attention spans: Consumer Insights. [pozyskano z: http://advertising.microsoft.com/en/cl/31966/ how-does-digital-affect-canadian-attention-spans].
 • Okoń W., 1998, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Spitzer M., 2015, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wyd. Dobra Literatura.
 • Wenta K., 2002, Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich. Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_4_167-180
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.