PL EN


2019 | 38 | 4 |
Article title

Samotność i poczucie osamotnienia w narracji osób w wieku późnej starości – przejawy oraz możliwości przeciwdziałania

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The process of ageing is an inevitable life phenomenon in both the individual and social aspects. The elderly are vulnerable to the appearance of a sense of isolation and loneliness. Loneliness is identified with the deficiency of relationships or significantly reduce them. Loneliness almost always leads to marginalization or exclusion of older people who experience it. The article presents the results of qualitative research on loneliness and a sense of loneliness in the narrative of people in old age.
PL
Proces starzenia się jest nieuniknionym zjawiskiem życiowym zarówno pod względem indywidualnym, jak i społecznym. Osoby starsze narażone są na pojawienie się poczucia samotności i osamotnienia. Samotność utożsamiana jest z brakiem relacji międzyludzkich lub ze znacznym ich ograniczeniem. Samotność prawie zawsze prowadzi do marginalizacji lub wykluczenia osób starszych, które jej doświadczają. W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych dotyczących samotności i poczucia osamotnienia w narracji osób w wieku późnej starości.
Year
Volume
38
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-30
References
 • Christiansen J., Larsen B.F, Lasgaard M., 2016, Do stress, health behavior, and sleep mediate the association between loneliness and adverse health conditions among older people? „Social Science Medicine”, 152, 80–86.
 • Demetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Drageset J., Eide G., Furnes B. i in., 2015, Loneliness, loss, and social support among cognitively intact older people with cancer, living in nursing homes – amixed-methods study. „Clinical Interventions in Aging”, 10, 1529–1536.
 • Dubas E., 2000, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Heitzman J., 2018, Psychiatria w geriatrii. Poznań, Wydawnictwo Termedia.
 • Kos E., 2013, Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych. W: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa, PWN, 91–119.
 • Kubicki P., Olcoń-Kubicka M., 2010,Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku. „Studia Humanistyczne AG H”, t. 8, 129–138.
 • Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Posłuszna M., 2012, Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych. „Nowiny Lekarskie”, t. 81, nr 1, 75–79.
 • Stochmiałek J., 2012, Kryzysy starości – wybrane uwarunkowania. W: A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Łask, Wydawnictwo Progress, 85–108.
 • Szczupał B., 2018, Dignity, everyday life, support for seniors with disabilities. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 24, 15–26.
 • Szukalski P., 2005, Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów, a ich sytuacja rodzinna. „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”, nr 2, 217–238.
 • Świtoń A., Wnuk A., 2015, Samotność w obliczu niesprawności osób starszych. „Geriatria”, nr 9, 243–249.
 • Wiśniewska J.I., 2018, Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing. „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 24, 27–46.
 • Ziomek-Michalak K., 2015, Znaczenie rodziny w starzeniu się i w starości człowieka. „Roczniki Teologiczne”, z. 5, 175–194.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_4_25-40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.