PL EN


2019 | 38 | 4 |
Article title

Badanie w działaniu jako strategia rozwijania warsztatu badawczego licencjatów w świetle ich doświadczeń

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje refleksje Autorek dotyczące zastosowania strategii badań w działaniu w rozwijaniu warsztatu badawczego licencjatek Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podstawą rozważań były opinie studentek dotyczące realizacji badań w strategii badań w działaniu, zebrane podczas wywiadów częściowo ustrukturyzowanych, które zarejestrowano i poddano transkrypcji. W badaniu wzięło udział 16 studentek pedagogiki. Były to uczestniczki proseminarium i seminarium dyplomowego, które rozpoczynały przygotowania do opracowania pracy dyplomowej i prowadzenia procesu badawczego. Wybrane studentki podjęły decyzję o wdrożeniu tej strategii badań w swoich działaniach naukowych. Wypowiedzi respondentek świadczą o użyteczności przyjętej strategii prowadzącej do osiągania rozwiązań problemów edukacyjnych w badanych społecznościach. Prezentują własną perspektywę spostrzegania badań w działaniu, sposoby identyfikacji problemu badawczego oraz korzyści wynikające z zastosowania badania w działaniu w pracy nad projektem badawczym. Wskazują również trudności w realizacji badań w działaniu oraz kompetencje badawcze, w które warto wyposażyć przyszłych nauczycieli.
EN
The article presents the authors’ reflections on the application of action research strategy in developing the research toolkit of undergraduates at the Nicolaus Copernicus University Faculty of Pedagogical Sciences. The research was based on students’ opinions on conducting research using the action research strategy. Opinions were collected using semistructured interviews, which were recorded and transcribed. The study involved 16 students of pedagogy, participants of a proseminar and a diploma seminar. The students were preparing to work on their diploma theses and conduct a research process. The selected students elected to implement the action research strategy into their scientific activity. Data collected during the interviews attest to the usefulness of the adopted strategy which the respondents found helpful in solving educational issues in the examined communities. The undergraduates presented their opinions on action research, methods of identifying research problems, and the benefits of implementing action research in the course of scientific research activities. They also indicated difficulties in carrying out action research and stated research competencies recommended to equip future teachers with.
Year
Volume
38
Issue
4
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-30
Contributors
References
  • Červinková H., 2012, Badania w działaniu i zaangażowana antropologia edukacyjna. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 1(57), 7–18.
  • Czerepaniak-Walczak M., 2010, Badanie w działaniu. W: S. Palka (red)., Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk, GWP, 319–337.
  • Czerepaniak-Walczak M., 2014, Badanie w działaniu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 19 (2/2014), 181–194. DOI: 10.12775/PBE.2014.028.
  • Dewey J., 1972, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Dziemianowicz-Bąk A., 2010, Interesy konstytuujące nauczanie. W: M. Syska (red.), Komercjalizacja edukacji – konsekwencje i nowe zagrożenia. Warszawa–Wrocław, Wyd. OMS im. F. Lassalle’a, 11–21.
  • Habermas J., 1985, Interesy konstytuujące poznanie. „Colloquia Communia”, nr 2, 157–169.
  • Milerski B., 2015, Racjonalność kształcenia szkolnego jako kategoria pedagogiczna. „Studia z Teorii Wychowania”, 6(1), 33–51.
  • Paszenda I., 2017, Doświadczenie refleksyjne w codzienności edukacyjnej – spojrzenie pragmatystyczne. Wrocław, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego [pozyskano z: http://repozytorium.uni.wroc.pl/ Content/89343/10_Paszena_Iwona_Doswiadczenie_refleksyjne_w_codziennosci_edukacyjnej.pdf [dostęp: 25.06.2019].
  • Perkowska-Klejman A., 2011, Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna. „Pedagogika Społeczna” 2(40) Rok X 2011, 61–77 [pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/316739967_Refleksyjna_praktyka_jako_kategoria_edukacyjna [dostęp: 26.06.2019].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2019_38_4_77-95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.