PL EN


2020 | 39 | 1 |
Article title

Troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci na łamach czasopisma „Życie Dziecka” z lat 1932-1937

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to show publicists’ views of necessity to look after children from the poorest families in the journal „Życie Dziecka” realised since 1932 till 1937. To collect data it was used the method of analysis of the press content.„Życie Dziecka” (The Child’s Life) – it was „ a journal devoted to maternity protection, care for children and youth and child’s life”. The magazine was publishing in 1930s. The Polish state revived after 123 years of captivity was still backward and socially mixed.  In addition the Great Depression caused worsening of material conditions of goodly part of society. The children of the poorest social stratum: working-class, peasant class were in the most difficult situation. They required help because they were underfed, neglected, toiling in farm, physically poorly developed, often ill. Parents didn’t have possibility to satisfy children’s needs so it was necessary to involve wider social circles and organize the necessary support. These issues were discussed on the journal’s columns. It was made efforts to aware to society of necessity to organize custody and support for the most necessitous people. It was being written about taken actions in this field.
PL
Celem artykułu jest ukazanie poglądów publicystów czasopisma „Życie Dziecka” (1932–1937) na temat potrzeby otoczenia opieką dzieci z rodzin najuboższych. W celu zgromadzenia danych zastosowano metodę analizy zawartości prasy. „Życie Dziecka” było to „czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi i młodzieżą i życiu dziecka”. Ukazywało się w latach 30. XX wieku. Odrodzone po 123 latach niewoli Państwo Polskie wciąż było zacofane gospodarczo i zróżnicowane społecznie. Dodatkowo światowy kryzys gospodarczy spowodował pogorszenie warunków materialnych znacznej części społeczeństwa. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się dzieci z warstw najuboższych – robotniczych i chłopskich. Niedożywione, zaniedbane, ciężko pracujące w gospodarstwie, słabo rozwinięte pod względem fizycznym, często chore, potrzebowały pomocy. Rodzice nie mieli możliwości zaspokojenia ich potrzeb, należało więc zaangażować szersze kręgi społeczne i zorganizować niezbędne wsparcie. Zagadnienia te poruszano na łamach czasopism, starano się uświadomić społeczeństwu konieczność zorganizowania opieki i wsparcia dla najbardziej potrzebujących. Pisano też o podejmowanych w tym zakresie działaniach.
Year
Volume
39
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-09
Contributors
References
 • 36 tys. dzieci warszawskich korzystało z dożywiania, 1937, „Życie Dziecka”, nr 10, 184.
 • Akcja dożywiania dzieci stolicy, 1937, „Życie Dziecka”, nr 1, 20.
 • Akcja dożywiania dzieci zagrożona, 1936, „Życie Dziecka”, nr 3, 92.
 • Akcja półkolonijna w stolicy, 1937, „Życie Dziecka”, nr 6–7, 201.
 • Akcja zbierania sprzętu sportowego dla szkół powszechnych, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 26.
 • Alkoholizm sieje spustoszenie wśród najmłodszego pokolenia, 1937, „Życie Dziecka”, nr 2, 59–60.
 • Alkoholizm wśród dzieci, 1935, „Życie Dziecka”, nr 9, 264.
 • Balcerek M., 1978, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939. Warszawa, PWN.
 • Bogdanowicz J., 1933, Opieka lekarska w ogródku jordanowskim. „Życie Dziecka”, nr 9, 259–261.
 • Bogdanowicz J., 1934, Opieka nad dzieckiem do jego urodzenia, „Życie Dziecka”, nr 10–11, 307–309.
 • Bony na dożywianie dzieci, 1936, „Życie Dziecka”, nr 3, 92.
 • Chrapowicki T., 1933, Gry i zabawy jako czynnik wychowawczy. „Życie Dziecka”, nr 4–5, 119–127.
 • Chrapowicki T., 1933, Nowe programy ćwiczeń cielesnych w szkolnictwie. „Życie Dziecka”, nr 11–12, 317–326.
 • Cieszyński F., 1933, Położna jako wiejska opiekunka zdrowia matki i dziecka. „Życie Dziecka”, nr 9, 242–249.
 • Coraz mniej dzieci. Europie grozi wyludnienie, 1937, „Życie Dziecka”, nr 11, 220.
 • Czarnecki J., 1937, Mieszkania rodzin wiejskich. „Życie Dziecka”, nr 6–7, 169–178.
 • Czarnecki J., 1937, Odżywianie dzieci wiejskich. „Życie Dziecka”, nr 3, 70–75.
 • Czarnecki J., 1935, Wiejskie dzieci rodziców bezrolnych i małorolnych, a akcja kolonijna. „Życie Dziecka”, nr 7–8, 208–211.
 • Czy znajdą się fundusze na dożywianie w szkołach, 1935, „Życie Dziecka”, nr 10, 293–294.
 • Delegacja na konferencję w sprawie odżywiania dzieci (Genewa), 1937, „Życie Dziecka”, nr 1, 27.
 • Dożywianie dzieci, 1937, „Życie Dziecka”, nr 4, 121.
 • Działalność świetlicowa P.M.S., 1937, „Życie Dziecka”, nr 12, 254.
 • Eksperyment dotyczący szkolenia rodziców w pojmowaniu zagadnień odżywiania dzieci (St. Zjedn.), 1936, „Życie Dziecka”, nr 4, 127–128.
 • Friedlanderowa L., 1934, Błędy wychowawcze matek. „Życie Dziecka”, nr 10–11, 310–316.
 • Gutentag St., 1933, O dokarmianiu dzieci w szkołach publicznych m. Łodzi. „Życie Dziecka”, nr 10, 275–277.
 • Hryniewicz E., 1937, Dzieci biedoty miejskiej. „Życie Dziecka”, nr 5, 131–138.
 • Hryniewicz E., 1937, Dziecko na wsi. „Życie Dziecka”, nr 6–7, 163–168.
 • Jakie braki musi usunąć pomoc społeczna dla dzieci stolicy, 1937, „Życie Dziecka”, nr 1, 22.
 • Kabzińska Ł., Kabziński K., 2012, Wybrane aspekty zagrożonego dzieciństwa w dwudziestoleciu międzywojennym. „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne”, nr 4, 11–43.
 • Kąpiele dla dzieci szkolnych w Warszawie, 1936, „Życie Dziecka”, nr 11, 301.
 • Klęska głodu na Polesiu, 1936, „Życie Dziecka”, nr 4, 122–123.
 • Koklusz, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 26.
 • Kolonie i półkolonie letnie organizuje Komitet Pomocy Dzieciom, 1937, „Życie Dziecka”, nr 5, 158.
 • Konkurs na pogadankę z rodzicami: Co daje stacja opieki matce i dziecku, 1932, „Życie Dziecka”, nr 1, 53–54.
 • Kronika krajowa. Jeszcze jeden ogródek jordanowski, 1935, „Życie Dziecka”, nr 9, 264.
 • Kronika zagraniczna. Węgry. Opieka nad niemowlętami, 1934, „Życie Dziecka”, nr 12, 347–348.
 • Kurs p.n. „Kobieta w rodzinie”, 1937, „Życie Dziecka”, nr 3, 87.
 • Maria, 1932, Pogadanka o odżywianiu niemowlęcia. „Życie Dziecka”, nr 1, 40–52.
 • Michałowicz M., 1932, Na nowe drogi. „Życie Dziecka”, nr 1, 1–2.
 • Mieszkowski J.T., 1933, Dola dziecka robotniczego w Polsce w świetle cyfr i „Pamiętników bezrobotnych”. „Życie Dziecka”, nr 2, 43–51; nr 3, 82–92.
 • Na Podkarpaciu dzieci często nie mają ubrań, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 27.
 • Nowa Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem w Sosnowcu, 1937, „Życie Dziecka”, nr 1, 20.
 • Nowicka-Rapacka M., 1937, Dzieci przedmieścia w świetlicy eksperymentalnej. „Życie Dziecka”, nr 11, 225–244.
 • Oceny, 1932, „Życie Dziecka”, nr 4, 186.
 • Opieka nad macierzyństwem szwankuje. ZSRR, 1937, „Życie Dziecka”, nr 1, 28–29.
 • Opieka nad matką i dzieckiem. Anglia, 1937, „Życie Dziecka”, nr 4, 128–129.
 • Opieka nad młodzieżą i dziećmi, 1926, „Praca i Opieka Społeczna”, z. 1–2.
 • Piekarski C., 1934, Opieka społeczna nad matką i dzieckiem na wsi. „Życie Dziecka”, nr 6, 169–174.
 • Pismo okólne Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1933 r. Nr 41/O.M. w sprawie akcji świetlicowej, 1934, „Życie Dziecka”, nr 5, 165–166.
 • Pomoc zimowa, 1937, „Życie Dziecka”, nr 11, 219–220.
 • Poradnie odżywcze i ochronki. ZSRR, 1936, „Życie Dziecka”, nr 4, 127.
 • Półkolonie dla dzieci warszawskich, 1937, „Życie Dziecka”, nr 10, 184.
 • Półkolonie, 1936, „Życie Dziecka”, nr 10, 268.
 • Prace nad ustawą o opiece nad macierzyństwem, dziećmi i
 • młodzieżą, 1936, „Życie Dziecka”, nr 8–9, 233.
 • Propaganda trzeźwości, 1932, „Życie Dziecka”, nr 8–9, 309–310.
 • Przegląd piśmiennictwa. J. Cz. Babicki: Kolonie letnie w 1933 r., 1935, „Życie Dziecka”, nr 5–6, 176.
 • Przymusowe szczepienia, 1936, „Życie Dziecka”, nr 5, 153.
 • Przymusowe szczepienie ospy, 1937, „Życie Dziecka”, nr 5, 157.
 • Rada szkolna roztoczyła opiekę nad zaniedbanymi dziećmi, 1935, „Życie Dziecka”, nr 10, 294.
 • Redakcja i Administracja, Zmiana tytułu „Życia Dziecka”, 1937, „Życie Dziecka”, nr 11, 224.
 • Roszkowska M., 1935, Półkolonie letnie. „Życie Dziecka”, nr 5–6, 136–145.
 • Siostra M., 1932, Po co przychodzę z dzieckiem do poradni. „Życie Dziecka”, nr 1, 27–39.
 • Siurbis A., 1937, Nadać tempo powszechnej akcji boiskowej dla dzieci w Polsce. „Życie Dziecka”, nr 4, 108–110.
 • Skokowska-Rudolfowa M., 1933, O roli kolonii leczniczych w zwalczaniu gruźlicy. „Życie Dziecka”, nr 9, 250–256.
 • Spadek urodzin w Polsce, 1937, „Życie Dziecka”, nr 2, 58.
 • Stan fizyczny dzieci w szkołach londyńskich, 1937, „Życie Dziecka”, nr 1, 28.
 • Stein J., 1937, Przeciwgruźlicze szczepienia ochronne BCG. „Życie Dziecka”, nr 1, 12–15.
 • Stoffowa E., 1932, Powstanie, organizacja i praca Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem we Lwowie. „Życie Dziecka”, nr 3, 125–131.
 • Trzeba zacząć myśleć o przyroście. „Życie Dziecka” 1937, nr 12, 253.
 • Toeplitz T., 1933, Dziecko w planie miasta. „Życie Dziecka”, nr 4–5, 97–105.
 • Tydzień propagandy trzeźwości, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 25.
 • Umieralność dzieci w Polsce, 1937, „Życie Dziecka”, nr 3, 88.
 • Umieralność niemowląt, 1935, „Życie Dziecka”, nr 11, 329.
 • Umieralność niemowląt i liczba dzieci w rodzinie, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 30.
 • Umieralność niemowląt w miastach i na wsi, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 29.
 • Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej. Dz. U. 1923, nr 92, poz. 726.
 • Wiek matki i okresy czasu między kolejnymi porodami, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 30.
 • Więcej terenów dla dzieci, 1937, „Życie Dziecka”, nr 12, 254.
 • Wszystkie dzieci w Polsce mogłyby jechać na kolonie, 1936, „Życie Dziecka”, nr 6–7, 194.
 • Wypoczynek letni dla najuboższych dzieci Warszawy. We wszystkich ogrodach i parkach organizowane będą półkolonie letnie, 1935, „Życie Dziecka”, nr 5–6, 166–167.
 • Z działalności Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem w Chełmży z roku 1931, 1932, „Życie Dziecka”, nr 2, 94–95.
 • Zagadnienie kolonii zimowych, 1934, „Życie Dziecka”, nr 11, 317–319.
 • Zastraszający nałóg wśród dzieci, 1936, „Życie Dziecka”, nr 8–9, 229.
 • Zwalczanie alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej, 1936, „Życie Dziecka”, nr 1, 25.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_1_201-218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.