PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Zachowania agresywne uczniów wobec nauczycieli katechezy

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Schools today are being faced with numerous disciplinary challenges. Aggressive behaviour has become more common in the school environment, and it continues to escalate in terms of the target and manner in which it is expressed, which is why this problem cannot be ignored. Teachers, including religious education teachers, have become more commonly the target of aggression.  It is difficult to estimate the level of student aggression towards teachers, as the latter often choose not to report abusive behaviour by students.  The aim of the article is to raise the awareness of the position of religious education teachers in terms of aggressive behaviour by students.  The article includes the author’s own research, which illustrates the school reality in the context of aggressive behaviour by students towards religious education teachers.
PL
Współczesna szkoła zmaga się w wieloma problemami wychowawczymi. Coraz częstsze przypadki zachowań agresywnych w środowisku szkolnym oraz prężna dynamika ewolucji agresji pod kątem jej kierunku oraz przejawów sprawia, że nie można przejść obojętnie wobec tego problemu. Coraz częściej obiektem zachowań agresywnych staje się nauczyciel, m.in. katecheta. Określenie skali takich zachowań uczniów wobec nauczycieli jest dość trudne z uwagi na to, że wielu pedagogów nie ujawnia takich sytuacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sytuację nauczycieli katechezy w aspekcie zachowań agresywnych uczniów. Artykuł stanowi prezentację badań własnych, które obrazują fragment rzeczywistości szkolnej w kontekście przejawów zachowań agresywnych uczniów wobec katechetów.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Baczko-Dombi A., Giza-Poleszczuk A., Komendant Brodowska A., 2011, Przemoc w szkole. Raport z badań 2006 i 2011. Warszawa, https://panoptykon.org/sites/default/files/sbp2_szkoly_ost_wersjapdf.pdf [dostęp: 17.09.2018].
 • Bandura A., 2007, Teoria społecznego uczenia się. Warszawa, PWN.
 • Baron R.A., Richardson D.R., 1994, Human aggression. New York, Plenum Press.
 • Buss A.H., 1961, The psychology of aggression. New York Wiley.
 • CBOS , 2006, Przemoc w Szkole – raport z badań, Badanie zrealizowane na zlecenie dzienników regionalnych grup wydawniczych Orkla Press Polska oraz Polskapresse. Warszawa.
 • Dollard J., Doob L.W., Miller N.E., MOwrer O.H., Sears R.R., 1939, Frustration and Aggression. New Haven, Yale University Press.
 • Gruszkowska M., 2004, Społeczne i psychologiczne uwarunkowania agresywności młodzieży w okresie adolescencji. W: A. Rajzner, Agresja w szkole-spojrzenie wieloaspektowe. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Grzegorzewska I., 2015, Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Ujęcie klinicznorozwojowe. „Polskie Forum Psychologiczne”, t. 20, nr 4, 484–498. DOI: 10.14656/PFP20150403.
 • Jagieła J., 2018, Transakcyjne modele przemocy szkolnej. „Studia Paedagogica Ignatiana” 21(1), 41–61. DOI: 10.12775/Spi.2018.1.002.
 • Kendall P.C., 2004, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk, GWP.
 • Kołodziejczyk J., 2004, Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. Kraków, NODN „SOP HIA ”.
 • Krahe B., 2005, Agresja. Gdańsk, GWP.
 • Kulesza M., 2007, Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych. „Seminare”, 24, 261–277.
 • Leymann H., 1996, The content and development of mobbing at work. „European Journal of Work and Organizational Psychology”, 5(2). DOI: 10.1080/13594329608414853.
 • Miłkowska G., 2003, Agresja. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. I.
 • Mościcka A., Drabek M., 2010, Mobbing w środowisku pracy nauczyciela. W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 75–98.
 • Ostrowska K., 2007, Rozmiary, nasilenie i rodzaje zachowań agresywnych w szkole w latach 1997, 2003, 2007. Raport z badań. Warszawa, Ośrodek Rozwoju
 • Edukacji.
 • Ostrowska K., 2008, Agresywne zachowania uczniów w świetle badań porównawczych z 1997 i 2003 roku. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa, Wydawnictwo Diffin.
 • Ostrowska K., Surzykiewicz J., 2005, Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003. Warszawa, CMPPP – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Poraj G., 2004, Doświadczanie agresji i przemocy w szkole. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 8, 19–31. DOI: 11089/1635.
 • Poraj G., 2009, Od pasji do frustracji: modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).
 • Pyżalski J., 2012, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pyżalski J., 2015, Przemoc rówieśnicza w szkole – badania retrospektywne studentów pedagogiki. „Studia Edukacyjne”, 34, 177–196. DOI: 10.14746/se.2015.34.1.
 • Schaffer H.R., 2006, Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Strutyńska E., 2014, Mobbing wśród nauczycieli. Zakres i uwarunkowania. Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Surzykiewicz J., 2000, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., 2004, Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP.
 • Wojcieszke B., 2003, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zimbardo P., Ruch P., 1994, Psychologia i życie. Warszawa, PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_103-112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.