PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Edukacja outdoorowa szansą na budowanie relacji rówieśniczych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The student’s activity in certain places and during well-thought developmental and didactic tasks is a factor that influences the process of learning, upbringing and the way they initiate interactions with peers and teachers. According to Jolanta Zwiernik (2009), personal knowledge, key competences, experiences, strategies of behaviour of students are learned in different situations and various circumstances will be constructed in the minds in different ways and used in new situations. Hence, in contemporary school we should pay attention to the educational spaces for children, developmental tasks and problems to be solved by them and the achievements in this area that will allow to deal with challenges. This article attempts to present the unused potential of the outdoor education, pedagogy of place and the role of developmental and didactic tasks in the process of creation of the relations among students. The material comprises two parts: the description of the educational project “Out side the Threshold” that took the shape of the teaching experiment and the presentation of the results of the research. The essence of this educational project was to develop students’ key competences through developmental and didactic tasks in four-person peer groups. The “Outside the Threshold” project comprised of two six-hour sets of educational tasks entitled “The Nowadays, Past and future of the Tree” and “Smell Hunters”. The tasks had the form of problems and were realised in different natural contexts: social and cultural. The participants of the project were 8 groups of children (7 groups from rural areas, 1 from urban area) from classes I–III , each group consisted of 12 students. The set of tasks was realised within the project entitled “Outside the Threshold – Expeditions of Discoverers” in the Institute of Pedagogy of the Maria Curie Skłodowska University in Lublin and took place from November 2018 to June 2019. The research was aimed to find answers to the following questions: What peer relations take place during outdoor education? In what way the developmental and didactic tasks and educational situations promote the authentic students’ cooperation. The research implemented the method of teaching experiment, observation and interview with students from classes I–III.
PL
Aktywność ucznia w określonych miejscach i podczas przemyślanych zadań rozwojowo dydaktycznych jest czynnikiem wpływającym na jego proces uczenia się, wychowania i sposób podejmowania interakcji z rówieśnikami i nauczycielem. Zdaniem Jolanty Zwiernik (2009) wiedza osobista, umiejętności kluczowe, doświadczenia, strategie zachowania się ucznia nabyte w różnych sytuacjach i różnych miejscach będą inaczej skonstruowane w umyśle oraz inaczej wykorzystywane w nowych, nieszablonowych sytuacjach. Zatem we współczesnej szkole należy zwrócić uwagę na przestrzenie edukacyjne, w których przebywa dziecko, na zadania rozwojowe/ problemy, z którymi się zmaga, i na osiągnięcia rozwojowe, które pozwolą mu w przyszłości radzić sobie z wyzwaniami. Artykuł jest próbą pokazania niewykorzystanych potencjałów edukacji outdoorowej, pedagogiki miejsca i roli zadań rozwojowo-dydaktycznych w budowaniu relacji między uczniami. Materiał składa się z dwóch części: opisu projektu edukacyjnego „Za progiem”, który przyjął postać eksperymentu nauczającego, oraz prezentacji wyników badań. Istotą projektu edukacyjnego było rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zadania rozwojowo-dydaktyczne realizowane w czteroosobowych zespołach rówieśniczych. Projekt „Za progiem” składał się z dwóch sześciogodzinnych cykli zadań edukacyjnych „Teraźniejszość, przeszłości i przyszłość drzewa” i „Tropiciele zapachów”. Zadania o charakterze problemowym były realizowane w różnych przestrzeniach edukacyjnych, w zróżnicowanych kontekstach naturalnych, społecznych i kulturowych. Beneficjentami warsztatów byli uczniowie klas I–III , w liczbie 8 grup (7 ze środowiska wiejskiego, 1 z miejskiego), każdej liczącej 12 osób. Cykl był realizowany w ramach projektu Power pt. „Za progiem – wyprawy odkrywców” w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie i trwał od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakie relacje rówieśnicze zachodzą podczas edukacji outdoorowej? W jaki sposób zadania rozwojowo-dydaktyczne i sytuacje edukacyjne sprzyjają pojawieniu się autentycznej współpracy wśród uczniów? W badaniach wykorzystano metodę eksperymentu nauczającego, obserwację i wywiad z uczniami klas I–III.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Andrzejewska J., 2013, Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Andrzejewska J., 2018, Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” vol. 37, nr 1.
 • Andrzejewska J., 2019, Sytuacje edukacyjne w szkole zogniskowane na uczeniu się wychowanka. „Roczniki Pedagogiczne”, nr 2.
 • Bałachowicz J., 2017, Szkoła jako przestrzeń budowania przyszłości. W: J. Bałachowicz, A. Korwin-Szymańska, E. Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska, Zrozumieć uczenie się. Zmienić edukację. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Braun D., 2002, Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Kraków, Wydawnictwo Jedność.
 • Brophy J., 2004, Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa, PWN.
 • Brzezińska A.I., 2008, Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz, Wydawnictwo UKW, 50.
 • Dejnaka A., 2012, Rzeczywistość rozszerzona i jej zastosowanie w edukacji. „e-mentor”, nr 2, 33.
 • Dumont H., Istance D., Benavides F., 2013, Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa, ABC a Wolters Kulwer Business.
 • Filipiak E., 2018, Badanie potencjału możliwości uczenia się dzieci – eksperyment nauczający. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 42(3), 60–71.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., 2015, Najważniejsze wyniki i rekomendacje. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Art Studio, 11–12.
 • Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E., 2015, Możliwości rozwijania myślenia i uczenia się dzieci poprzez stawianie zadań rozwojowych. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według L. S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Art Studio, 47.
 • Garbula J.M., 2016, Szkolna edukacja w perspektywie ideologii edukacyjnych. W: E. Skrzetuska, M. Jurewicz (red.), Edukacja wczesnoszkolna w warunkach zmiany społecznej i kulturowej. Warszawa, Wydawnictwo SGG W.
 • Karoń-Ostrowska A., Tischner J., 2003, Spotkanie z ks. Józefem Tischnerem rozmawiała Anna Karoń-Ostrowska. Kraków.
 • Karwowska-Struczyk M., 2009, Dziecko i rówieśnicy w społecznym świecie wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kęsy M., 2017, Poszerzona rzeczywistość w edukacji. „Dydaktyka Informatyki”, nr 12.
 • Klus Stańska D., 2018, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teoria o praktyce. Warszawa, PWN.
 • Kowalik-Olubińska M., 2010, Interakcje społeczne jako kontekst rozwoju społecznego dziecka. W: B. Grzeszkiewicz (red.), Dziecko w kontekstach edukacyjnych. Szczecin, Print Group, 168–174.
 • Kyriacou Ch., 1991, EssentialTeaching Skills. Great Britan, Stanley Thornes Publishers.
 • Nalaskowski A., 2002, Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Pawlak A., 2009, Tutoring dziecięcy w procesie nauczania – uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Sajdera J., 2008, Współdziałanie jako forma wspólnego uczenia się. W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się . wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz,
 • Wydawnictwo UK W, 199.
 • Schaffer H.R., 2005, Psychologia dziecka. Warszawa, PWN.
 • Slavin R.E., 2013, Uczenie się oparte na współpracy: Dlaczego praca w grupach jest skuteczna? W: H. Dumont, D. Instance, F. Benavides (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, tłum. Z. Janowska. Warszawa, OECD.
 • Strelau J., 2004, Różnice indywidualne: opis, determinanty i aspekt społeczny. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Twardowski A., 2009, Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 11.
 • Wood D., 1995, Społeczne interakcje jako tuto ring. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Zwiernik J., 2009, Dziecięca codzienność w przestrzeniach podwórka. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepkowska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Żylińska M., 2013, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_151-167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.