PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Wychowawczo-opiekuńcza funkcja świetlicy szkolnej – wyzwania i zagrożenia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article aims to show the challenges faced by the organization of work in the school common room, but also by educators. The inevitable change is the development of technologies and the possibilities of using them in education. The purpose of the diagnostic survey was to find out the opinion on the image of the teacher - the educator of the school common room and to check what activities are undertaken by the educators to work on this image. The study included 30 tutors of school common rooms in Lublin primary schools. It has been shown that teachers working in school common rooms are divided into those involved in their work and those who perform the minimum of their duties. Educators from the first group are looking for new attractive methods and work tools. The study group showed that they use information technology in their work. Teachers from the second group face many challenges, among others improving your workshop and changing attitude towards the position.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie wyzwań, jakie stoją przed organizacją pracy w świetlicy szkolnej, ale również przed wychowawcami. Nieuniknioną zmianą jest rozwój technologii oraz możliwości jej wykorzystywania w edukacji. Celem sondażu diagnostycznego było poznanie opinii na temat wizerunku nauczyciela-wychowawcy świetlicy szkolnej oraz sprawdzenie, jakie działania podejmują wychowawcy, aby pracować na ten wizerunek. Badaniem objęto 30 wychowawców świetlic szkolnych lubelskich szkół podstawowych. Wykazano, że nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych dzielą się na zaangażowanych w swoją pracę oraz realizujących minimum swoich obowiązków. Wychowawcy z pierwszej grupy poszukują nowych atrakcyjnych metod i narzędzi pracy oraz wskazują na wykorzystywanie w swojej pracy technologii informatycznych. Przed nauczycielami z drugiej grupy stoi wiele wyzwań, m.in. doskonalenie warsztatu swojej pracy i zmiana nastawienia do zajmowanego stanowiska.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Bereza A., Wilczewska A., 2015, Świetlica szkolna na miarę XXI w. „Rozprawy Społeczne”, nr 3(IX), 21–28.
 • Frączek Z., 2008, Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 8, 48–49.
 • Gajewska G., 2019, Funkcje opieki wyznacznikiem zmian przestrzeni współczesnej edukacji dzieci i rodziców. „Studia
 • z Teorii Wychowania”, nr 1(X), 103–125.
 • Grabowski H., 1992, Kalejdoskop pedeutologiczny. „Kultura Fizyczna”, nr 1–2, 12–15.
 • Krajewska B., 2011, Świetlica szkolna – ważne ogniwo w procesie wychowania opiekuńczego dziecka. „Forum Pedagogiczne”, nr 1, 169–183.
 • Odalska E., 2005, Świetlica w gimnazjum. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 4, 43–44.
 • Pery A., Kmita D., 2014, Świetlica – szkolną przestrzenią czasu wolnego. Funkcjonowanie świetlic szkolnych poradnik dla gmin i dyrektorów szkół. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Pietkiewicz M., 1988, Świetlica szkolna szansą do wykorzystania. Warszawa, WSiP.
 • Raport NIK 2017: Informacja o wynikach kontroli Funkcjonowanie świetlic opublikowano: nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-funkcjonowaniu-swietlic-szkolnych.html [dostęp: 20.10.2019].
 • Raport o stanie świetlic szkolnych, 2015, Raport otwarcia: MegaMisja, opublikowano: https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/badania/ [dostęp: 20.10.2019].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1646).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r. poz. 59).
 • Terapeutyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy, 2005, G. Gajewska, K. Bazydło Stodolna (red.). Zielona Góra, Gaja, 60–64.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Wołk K., 2018, Współpraca rodziców ze szkołą – zagrożenia i realia. „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, nr 8, 42–50.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_169-179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.