PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Współpraca nauczycieli z rodzicami – systemowe propozycje rozwiązań

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to give some systemic approach proposal as a base to educational offer. Poor relation between parents and teachers at Polish schools is a fact. Political and social-cultural changes, or taking into consideration different criteria – globalization and digitalization changes, caused transformation of parents – teachers relations. According to recent research, they are dissatisfying, rare, disappointing and frustrating for both parties. They are not an important element of school politics for directors of educational institutions. It is worth to start changes at local level, they may in the future cause global changes – in this case meaning countrywide changes. Good practices must be based on good theories.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie wykorzystania podejścia systemowego – jako zasadnego dla tworzenia oferty edukacyjnej. Niesatysfakcjonująca relacja rodzice – nauczyciele/nauczycielki w polskiej szkole jest częstą rzeczywistością. Zmiany polityczne, społeczno-kulturowe czy też wynikające z cyfryzacji i globalizacji przyczyniły się również do zmian w relacjach rodzice – nauczyciele. Zgodnie z najnowszymi badaniami są one niezadowalające, rzadkie, przynoszące rozczarowanie i frustrację z obu stron. Dla dyrektorów placówek oświatowych – nie są ważnym elementem polityki szkoły. Dlatego też warto zacząć zmiany – być może najpierw na poziomie lokalnym. Jeśli staną się przykładem dobrych praktyk, opartych o dobrą teorię – być może w jakimś stopniu, przyczynią się do zmian na poziomie ogólnokrajowym.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Anderson H., Some Notes on Listening, Hearing and Speaking And the Relationship to Dialogue, opublikowano: http://www.harleneanderson.org/articles/newbatch/Dialogue%20-%20listening%20speaking%20hearing.pdf [dostęp: 22.12.2018].
 • Chrząstowski S., de Barbaro B., 2011, Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 42.
 • Głażewski M., 2014, Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna. W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe WSP , t. 2, 22–25.
 • Hernik K., Malinowska K., 2015, Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Janke A.W., 2002, Transformacja w stosunkach rodzinnych szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 • Kawula S., 1995, Świadomość wychowawcza rodziców. Stan aktualny, niektóre uwarunkowania i skutki oraz perspektywy. Toruń, 20.
 • Krasiejko I., 2015, Diagnoza pedagogiczna w metodycznym działaniu asystenta rodziny. „Przegląd Pedagogiczny”, 1, 184–196.
 • Ludewig K., 1995, Terapia systemowa, podstawy teoretyczne i praktyka. Gdańsk, GWP.
 • Maszke A.W., Lewicki C., 2005, Współpraca i partnerstwo w środowisku lokalnym. Problemy teoretyczno-praktyczne. Rzeszów, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Rzeszów.
 • Mendel M., 1998, Rodzice i szkoła: jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Mendel M., 2013, Authoritative and Class-Sensitive Parents: Parental Identities Shaped through Personal and Political Transitions. W: M.A. Villas-Boas, R. Marques, P. Silva (eds.), Families, Schools and Communities: New Trends for a Future with Equity, Caminhos Romanos, Porto.
 • Mendel M., 2013, Authoritative and Class-Sensitive Parents: Parental Identities Shaped through Personal and Political Transitions. „International Journal about Parents in Education”, vol. 7.
 • Mendel M., 2016, Parental Identity, Lifelong Learning and School. „Malta Review of Educational Research”, vol. 10, nr 1 [pozyskano z: http://www.mreronline.org/issues/issue-1-june-2016].
 • Mendel M., 2017, Rodzice na studiach. Rodzicielska tożsamość lifelong learnera a uniwersytet uczący przez całe życie. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, t. 20, nr 3(79).
 • Młynek P., 2017, Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania i uwarunkowania. Praca doktorska. Katowice, Uniwersytet Śląski.
 • Nowosad I., 2010, Nauczyciele autonomicznej szkoły. O roli i znaczeniu odpowiedzialności i współpracy na rzecz rozwoju szkoły. W: J. Szempruch, M. Blachnik-Gęsiarz (red.), Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela. Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 171–180.
 • Nowosad I., 2014, Ocena jakości praktyk pedagogicznych w zakresie przygotowania nauczycieli do współpracy z rodzinami. W: J. Piekarski, E. Cyrańska, B. Adamczyk (red.), Doskonalenie praktyk pedagogicznych-dyskusja. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 47–63.
 • Nowosad I., 2015, Współpraca nauczycieli z rodzicami w krzywym zwierciadle rzeczywistości edukacyjnej. W: A. Nowak-Łojewska, A. Olczak (red.), Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 237–247.
 • Nowosad I., Badowska M., 2015, Możliwości i ograniczenia współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów cudzoziemskich. W: S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (red.), Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Brno, Institut mezioborových studií, 822–832.
 • Nowosad I., 2016, Kultura szkoły. Rozważania na temat jakości i efektywności szkoły. W: A. Rzymełka-Frąckiewicz, T. Wilk (red.), Edukacja, kultura, sztuka – spoistość a integracja. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 19–34.
 • Nowosad I., Karmolińska-Jagodzik E., 2016, Zmiany we współczesnym modelu edukacji – zmianami w kulturze szkoły. Raporty z badań a oczekiwania społeczne. W: E. Karmolińska-Jagodzik, I. Nowosad, A. Soroka-Fedorczuk (red.), Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji: Studium porównawcze wybranych aspektów funkcjonowania szkolnictwa w Polsce i Słowacji. Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 107–129.
 • Ordon U., Gębora A. K., 2017, Partnerskie relacje rodziny i szkoły w tworzeniu optymalnych warunków procesu edukacji. „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, vol. 5 1 (9), 57–64.
 • Polak M., 2012, Co wiedzą rodzice o szkole? [pozyskano z: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/906].
 • Prochaska J.O., Norcross J.C., 2006, Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. „Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”, Warszawa, 413.
 • Segiet W., 1999, Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje. Poznań, Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Segiet W., 2001, Porozumiewanie się rodziców i nauczycieli- realia i możliwości. W: J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów szkoły. Poznań, 288–309.
 • Segiet W., 2002, Rodzina i szkoła – ku synergii edukacyjnej. W: J. Sowa, E. Piotrowski, J. Rejman (red.), Wychowanie Profilaktyka, Resocjalizacja. W poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro. Wychowanie i opieka, cz. I. Rzeszów, 265–276.
 • Segiet W., 2004, Psychospołeczna charakterystyka stosunków rodzice – nauczyciele. W: I. Nowosad. M. J. Szymański (red.), Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy. Zielona Góra Kraków, 109–128.
 • Segiet W., 2007, Rodzinne konstruowanie biografii edukacyjnej dziecka. W: K. Segiet (red.), Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno badawczych. Warszawa, 127–142.
 • Segiet W., 2010, Edukacja i rodzina. O edukacji dziecka w szczególnym kontekście, jakiego dostarcza rodzina. W: H. Krauze-Sikorska (red.), Wymiary społecznego uczestnictwa w życiu. Między dzieciństwem a dorosłością. Poznań, 99–112.
 • Segiet W., 2011, Rodzina a edukacja dziecka. Tradycyjne ujęcia i nowe trendy. W: A. Cybal-Michalska, D. Kopeć, W. Segiet (red.), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza. Poznań, 37–48.
 • Segiet W., 2013, O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie. Poznań.
 • Stańkowski B., 2015, Pedagogizacja rodziców osób nieletnich niedostosowanych społecznie. „Szkice Humanistyczne”, t. XV, nr 3–4.
 • Starypan I., 2012, Szkoła widziana oczyma rodziców. Analiza realizacji wymagań na podstawie danych ewaluacji zewnętrznej zebranych od rodziców, opublikowano:
 • https://www.npseo.pl/data/various/files/Szko%C5%82a%20w%20oczach%20rodzic%C3%B3w_5_09_2012.pdf [dostęp: 22.12.2018].
 • Sztandar-Sztanderska K., 2010, Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, 11, 21, 32, 65, 72, 91.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., 2010, Wychowanie w szkole, wskazówki dla nauczycieli. Lublin.
 • Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D., Piech A., 2012, Postulaty nauczycieli w kontekście potrzeb wychowawczych w pracy z uczniem. „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, t. 77, nr 2, 10–19.
 • Netografia [dostęp: 10.11.2019]:
 • http://pbw.lodz.pl/zestawienia_06_25.htm
 • http://www.bpsiedlce.pl/1/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/286_pedagogikawychowanie/
 • 705_rodzice-sa-partnerami-szkoly/
 • http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_
 • kwartalnik_dla_nauczycieli_/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_
 • kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2006-t-n2/Edukacja_Elementarna_w_Teorii_i_Praktyce_
 • kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2006-t-n2-s88-92/Edukacja_Elementarna_w_
 • Teorii_i_Praktyce_kwartalnik_dla_nauczycieli_-r2006-t-n2-s88-92.pdf
 • http://www.pbwsucha.pl/zestawienia-bibliograficzne/191-wspopraca-szkoy-i-przedszkola-
 • z-rodzicami-zestawienie-bibliograficzne.html
 • http://sbc.org.pl/Content/296920/doktorat3899.pdf
 • https://sbc.org.pl/Content/7025/doktorat2754.pdf
 • https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/526/Ma%C5%82gorzata%20
 • Banasiak%20ksi%C4%85zka.pdf
 • http://www.dodn.dolnyslask.pl/
 • https://www.cen.bydgoszcz.pl/
 • https://www.lscdn.pl/
 • https://odn.zgora.pl/
 • http://www.wckp.lodz.pl/
 • http://www.krakow.mcdn.edu.pl/
 • http://mscdn.pl/mscdn2018/index.php/pl/szkolenia-warszawa
 • https://modn.opole.pl/
 • https://szkolenia.pcen.pl/index.php?strona0=11&action=formy
 • http://www.axoncem.pl/
 • http://www.odn.slupsk.pl/
 • https://www.womkat.edu.pl/pl/Oferta
 • https://www.scdn.pl/
 • https://wmodn.olsztyn.pl/
 • https://odnpoznan.pl/sub,pl,oferta.html
 • http://zcdn.edu.pl/
 • http://www.kurtludewig.de/allg-Texte.htm#Dr
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_181-193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.