PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Gotowość młodzieży akademickiej do podejmowania zadań ponadosobistych z perspektywy jej doświadczeń rodzinnych

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In my research, I was looking for a connection between readiness to undertake over-personal tasks and family experiences related to the process of education, asking myself the following questions: If the family has an important role in preparing the young person for over-personal tasks? Whether - and if so, to what extent and scope - childhood experiences affect the willingness of young people to undertake over-personal tasks? Because the family experiences study which determined readiness to undertake the over-personal tasks consisted of the presentation of parents’ image by the respondents in the context of their educational activities and on determining the type and frequency of disciplinary measures applied to them - I decided to check what predictors arise from the parents' image, and which of the applied disciplinary measures condition the readiness to undertake the over-personal tasks. The applied method of multiple regression analysis allowed to distinguish predictors statistically significant for their relationship with readiness to undertake over-personal tasks. The conducted statistical analysis indicated a significant relationship between the discussed variables.
PL
W podjętych badaniach poszukiwałam związku między gotowością do podejmowania zadań ponadosobistych a doświadczeniami rodzinnymi powiązanymi z procesem wychowania, zadając sobie pytanie: jaki jest związek doświadczeń rodzinnych – w kontekście działań wychowawczych – z gotowością młodych osób do podejmowania zadań ponadosobistych? Ponieważ badanie doświadczeń rodzinnych warunkujących gotowość do podejmowania zadań ponadosobistych polegało na przedstawieniu przez respondentów swoistego obrazu rodziców w kontekście ich działań wychowawczych oraz na określeniu rodzaju i częstotliwości stosowanych wobec nich środków dyscyplinujących, postanowiłam sprawdzić, jakie predyktory wynikające z relacji z rodzicami w kontekście ich działań wychowawczych, a jakie ze stosowanych środków dyscyplinujących warunkują gotowość do podejmowania zadań ponadosobistych. Zastosowana metoda analizy regresji wielokrotnej pozwoliła na wyodrębnienie predyktorów istotnych statystycznie dla ich związku z gotowością do podejmowania zadań ponadosobistych. Przeprowadzona analiza statystyczna wskazała na istotny związek omawianych zmiennych.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Bajkowski T., 2018, U źródeł tożsamości rodzinnej. System rodzinny w percepcji młodzieży akademickiej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bedyńska S., Książek M., 2012, Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Brągiel J., Matyjas B., Segiet K., 2019, Dzieciństwo – w stronę poznania, zrozumienia i zmiany. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Brzozowska-Brywczyńska M., 2018, Kulturowe środowisko jednorożców – kilka notatek o młodzieży i kulturze popularnej. W: Raport Młodzi 2018, opublikowano: http://mlodzi2018.pl/files/raport12.pdf [dostęp: 11.06.2019].
 • Cybal-Michalska A., 2014, Młodzież akademicka a kariera zawodowa. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Cybal-Michalska A., 2019, Pedagogika młodzieży. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 383–390.
 • Demetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Galas B., 2004, Młodzież. W: E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 327–336.
 • Gerstmann S., 1966, Osobowość. Warszawa, Wydawnictwo PZ WS.
 • Giddens A., 2012, Socjologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens A., 2014, Socjologia / kluczowe pojęcia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzegorzewska I., Cierpiałowska L., 2018, Uzależnienia behawioralne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gurycka A., 1979, Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Janicka I., Liberska H., 2017, Wstęp. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 13–18.
 • Kawula S., 2014, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Łobocki M., 2007, Teoria wychowania w zarysie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łukaszewski W., 1974, Osobowość: struktura i funkcje regulacyjne. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Łukaszewski W., 1983, Czynniki decydujące o powodzeniu wychowania. W: B. Suchodolski (red.), Społeczeństwo wychowujące. Rzeczywistość i perspektywy. Wrocław,
 • Wydawnictwo Ossolineum, 192–193.
 • Łukaszewski W., 1984, Szanse rozwoju osobowości. Warszawa, Książka i Wiedza.
 • Mały słownik języka polskiego, 2000, E. Sobol (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mądrzycki T., 1970, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Newcomb T.M., Turner R.H., Converse P.E., 1971, Psychologia społeczna. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nowak S., 1973, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 17–87.
 • Okoń W., 2001, Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Żak.
 • Orwid M., 2016, Czynniki psychospołeczne w psychiatrii dzieci i młodzieży. W: I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZ WL, 27–40.
 • Prangiszwili A.S., 1969, Psychologia nastawienia. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., 2014, Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Psichołogiczeskij słowar’, 1989, W.W. Dawydow i in. (red.), Moskwa.
 • Remiszewska Z., 2007, Kryzysy egzystencjalne młodzieży a edukacja szkolna, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Reykowski J., 1973, Postawy a osobowość. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 89–121.
 • Tyszkowa M., 1988, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Uznadze D.N., 1966, Psichołogiczeskije issledowanija. Moskwa.
 • Wojciszke B., 2013, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_207-222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.