PL EN


2020 | 39 | 2 |
Article title

Samoocena młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy – na przykładzie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samoocena jest jednym z czynników warunkujących funkcjonowanie człowieka w wielu obszarach życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Wpływa na podejmowane przez człowieka decyzje, w tym na jego karierę zawodową. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia samooceny młodzieży stojącej u progu dalszego kształcenia lub tranzycji na rynek pracy. Próbę badawczą stanowiło 299 uczniów lubelskich szkół, w tym: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego. W badaniu zastosowano Skalę Samooceny SES – the Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) autorstwa Morrisa Rosenberga. Analiza danych ukazała, że uczniowie z różnych typów szkół, stojący u progu dorosłości nie różnią się istotnie statystycznie ze względu na posiadaną samoocenę. Różnic nie odnotowano także, uwzględniając płeć badanych osób. Niepokojący jednak okazał się fakt, że aż co czwarty badany posiadał niski, niekorzystny poziom samooceny. W przypadku tych uczniów należałoby podjąć działania mające na celu podniesienie ich samooceny.
EN
Self-esteem is one of the factors conditioning the functioning of people in many areas of life, both personal and professional. It influences decisions made by people, including their professional career. The aim of the carried out research was an attempt to determine the self esteem of young people at the threshold of further education or transition to the labour market. 299 students of Lublin schools, including: basic vocational school, technical secondary school and general high school, made a research sample. The Rosenberg Self-Esteem Scale (SES) by Morris Rosenberg was used in the research. Analysis of the data showed that students from various types of schools, standing at the threshold of adulthood do not differ significantly in terms of their self-esteem. Differences were also not noted, taking into account the gender of the people examined. However, the fact that as many as every fourth respondent had a low, unfavourable level of self-esteem turned out to be disturbing. In the case of these students, action should be taken to increase their self-esteem.
Year
Volume
39
Issue
2
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-06-03
Contributors
References
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł. W: W. Domachowski (red.), tłum. A. Bezwińska i in., Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Baumeister R.F., Campbell J.D., Krueger J.I., Vohs K.D., 2003, Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? „Psychological Science in the Public Interest”, nr 4(1), 1–44.
 • Brzezińska A., 1973, Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie. „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3, 87–97.
 • Brzezińska A., 2003, Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? „Remedium”, nr 4(122), 1–3.
 • Buczak A., Samujło M., 2013, Samoocena globalna i postrzeganie własnego ciała a zachowania żywieniowe studentów. „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. 32, 232–242.
 • Czerwińska-Jasiewicz M., 1997, Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowania psychospołeczne). Warszawa, Oficyna Wydawnicza WP UW.
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., 2008, Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Warszawa, Pracownia
 • Testów Psychologicznych.
 • Grabowiec A., 2011, Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Kirenko J., 2002, Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania.
 • Kulas H., 1986, Samoocena młodzieży. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kulig M., 1988, Samoocena – jej rodzaje i rola w funkcjonowaniu ucznia w zespole rówieśników. „Życie Szkoły”, nr 7–8, 418–423.
 • Musiał D., 2007, Kształtowanie się tożsamości w adolescencji. „Studia z Psychologii w KUL”, t. 14, 73–92.
 • Niebrzydowski L., 1974, Zależność planów i dążeń życiowych uczniów klas V–VIII od posiadanej samooceny. „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, 359–366.
 • Niebrzydowski L., 1976, O poznawaniu i ocenie samego siebie. Warszawa, Nasza Księgarnia.
 • Niebrzydowski L., 1989, Psychologia wychowawcza. Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne. Warszawa, PWN.
 • Obuchowska I., 1983, Psychologia rozwojowa dla rodziców. Okres dorastania. Warszawa, Nasza Księgarnia.
 • Obuchowska I., 1996, Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Obuchowska I., 2010, Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, wyd. 3–6 dodruk, Warszawa, PWN, 163–201.
 • Podolska-Filipowicz E., 2004, Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe. W: H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Warszawa–Radom, WSP ZNP – Wydawnictwo ITE.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2009, Psychologia rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reykowski J., 1982, Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności człowieka. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia. Warszawa, PWN, 762–825.
 • Śliwerski B., 2001, Program wychowawczy szkoły. Warszawa, WSiP.
 • Tyszkowa M., 1972, Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży. Warszawa, Nasza Księgarnia.
 • Wojciszke B., 2015, Psychologia społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wosik-Kawala D., 2007, Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum. Lublin, Wydawnictwo UMCS .
 • Wosik-Kawala D., 2013, Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wosik-Kawala D., Sarzyńska-Mazurek E., 2017, Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Wosińska W., 2004, Psychologia życia społecznego. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2020_39_2_243-257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.