PL EN


2017 | 1 |
Article title

Twórcza drama w szkole i twórcze ćwiczenia dramowe

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the past years, numerous efforts for reformation of the traditional education system were witnessed in connection with changes in society. The educational process needs to be organized in a way which ensures individual development of a person to a full extent of his or her capabilities in order to prepare him or her for the best possible integration into society. Pre-primary education is an important milestone in the education of children who are spontaneous in their actions and communication. This paper focuses on the use of a creative drama which uses experiential and cooperative teaching during creative activities which enhance the development of child’s personality. Creative drama represents learning through experience and emphasizes the individuality of every person. Drama activities create space for gaining new experience and active participation in various creative drama situations.
PL
W ostatnich latach obserwowano wiele wysiłków podejmowanych na rzecz reformy tradycyjnego systemu oświaty w łączności ze zmianami w społeczeństwie. Proces edukacyjny musi być zorganizowany w sposób zapewniający indywidualny rozwój osoby w pełnym zakresie jej możliwości tak, aby przygotować ją do jak najlepszej integracji ze społeczeństwem. Wczesna edukacja jest kamieniem milowym w edukacji dzieci, które są spontaniczne w swoich działaniach i komunikowaniu się. Niniejszy artykuł koncentruje się na wykorzystaniu twórczej dramy, która uwzględnia empiryczne i kooperatywne nauczanie podczas twórczych działań, które zwiększają rozwój osobowości dziecka. Twórcza drama reprezentuje uczenie się przez doświadczenie oraz podkreśla indywidualność każdej osoby. Działania dramatyczne stwarzają przestrzeń do zdobywania nowych doświadczeń i aktywnego uczestnictwa w różnych sytuacjach dramowych.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
 • Bekéniowá Ľ. (2012), Tvorivá dramatika v edukačnom procese. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum.
 • Gejdoš M. (2007), Aktivita. In: V. Trubίniová a kol. Predškolská Pedagogika. Terminologický avýkla¬dový slovník. Ružomberok: PF KU.
 • Hašková V. (2016), Inkluzívna výchova vo voľnom čase. In: G.Šarnίková, V. Hašková (eds.), Edukace dětí a mládeže ve volném čase III. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU.
 • Janoško P. (2013), Inkluzívna edukácia: Aktuálna výzva pre školy aškolské zariadenia. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU.
 • Karbowniczek J. (2007a), Aktivita dieťaťa. In: V. Trubíniová, a kol. Predškolská pedagogika. Termi¬nologický a výkladový slovník. Ružomberok: PF KU.
 • Karbowniczek J. (2007b), Klasifikácia aktivizačných metód. In: V. Trubíniová, a kol. Predškolská pedagogika. Terminologický avýkladový slovník. Ružomberok: PF KU.
 • Knapίková Z., Kostrub D., Miňová M. (2002), Aktivizujúce metódy aformy vpráci učiteľky materskej školy. Prešov: Rokus.
 • Kollárová D. (2011), Tvorivá dramatika vo vyučovaní alebo cesta ku komunikácii, samostatnému my¬sleniu asociálnemu vnímaniu. In: E. Petlák a kol. Kapitoly zo súčasnej edukácie. Bratislava: IRIS.
 • Kotrba T., Lacina L. (2007), Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister a Principal.
 • Krupová D., Rochovská I. (2016), Hráme sa atvoríme. Aktivity pre deti vmaterskej škole svyužitím produktívnych metód. Bratislava: Pro Solutions.
 • Machkowá E. (1998), Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: ARTAMA.
 • Machkowá E. (2007), Jak se učí dramatická výchova. Didaktika dramatické výchovy. 2. vydanie. Praha: AMU.
 • Majzlanová K., Pajdlhauserová E. (2014), Tvorivá dramatika v materskej škole. Bratislava: MPC.
 • Petlák E. (2014), Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS.
 • Rochovská I., Krupová D. (2015), Vědci v mateřské škole. Aktivity pro malé badatele. Praha: Portál.
 • Semjanová I. (1995), Učenie tvorivou dramatikou (pre 1. stupeň ZŠ). Bratislava: Metodické centrum.
 • Švábová B. (2008), Metódy tvorivej dramatiky vedukačnom procese v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok: PF KU.
 • Švábová B. (2014a), Variabilná a tvorivá práca s drámou v inkluzívnom školskom prostredí. In: M. Horňáková, P. Janoško, Proinkluzívna klíma školy. Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, Inštitút Juraja Páleša v Levoči.
 • Švábová B. (2014b), Rozvoj komunikácie hravo a zážitkovo – Development of Communication Easily and Adventurously. In: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w nauczaniu uczniów najmłod¬szych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Švábová B. (2014c), Fenomén rozprávky v detskom svete a tvorivá dramatika. Ružomberok: VER¬BUM – vydavateľstvo KU.
 • Turek I. (2014), Didaktika. 3. prepracované adoplnené vydanie. Bratislava: Iura Edition.
 • Valenta J. (2008), Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada.
 • Zelina M. (2011), Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. 3. vyd. Bratislava: IRIS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2017_1_113
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.