PL EN


2017 | 1 |
Article title

Innowacja pedagogiczna – realizacja pasji czy formalności?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano teoretyczne i praktyczne aspekty opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznej „Barwy poezji – wyzwalanie twórczości językowej uczniów”. Autorka przyjmuje dwie perspektywy spojrzenia na to zagadnienie. Z jednej strony prezentuje wymogi formalne w świetle prawa oświatowego, a z drugiej wskazuje na korzyści wynikające z wprowadzenia programu innowacji pedagogicznej w szkole podstawowej przy czynnym udziale i zaangażowaniu uczniów III klasy. Efektem ich pracy twórczej są samodzielnie napisane i zilustrowane teksty wierszy opublikowane w tomiku pt. Barwy poezji.
EN
This article presents both theoretical and practical aspects of the development and implementation of a pedagogical innovation titled “Poetry’s colours – liberating students’ linguistic creativity”. Its author shows two perspectives on this issue. On the one hand, some formal requirements in the light of educational law are presented. On the other hand the benefits of introducing a pedagogical innovation program in a primary school, with the active participation and involvement of third-graders, are pointed out. Children’s creative work is written down and illustrated by the poems published in the poetry set Poetry’s Colours.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
  • Borek A., Kowalczyk-Rumak E. (red.) (2015), Różne drogi ewaluacji – poradnik dla dyrektorów szkół i placówek, Warszawa: Wydawnictwo Era Ewaluacji.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie wa¬runków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 56, poz. 506 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r., nr 89, poz. 730).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporzą¬dzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011 r., nr 176, poz. 1051).
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_pe_2017_1_155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.